Voor Wouter van Loon is elke dag een nieuwe uitdaging. Hij wil de wereld ontdekken en wil dat de wereld hém ontdekt. Zonder streberig te zijn, blinkt hij graag uit in wat hij doet en de manier waarop hij dat doet. Waarbij Wouter zijn tegenstanders graag voorblijft en het liefst te slim af is. Iets dat het vak niet alleen leuker maakt, maar vooral ook boeiender. Wedijveren met de besten, met een team van professionals op wie je kunt terugvallen. Daar haalt Wouter de adrenaline en energie uit om te blijven gaan. Hij wil zichzelf blijven ontwikkelen, verbeteren en waar mogelijk overtreffen. Om uiteindelijk uw belangen nog beter te kunnen behartigen. Want stilstand is achteruitgang, ook in zaken. En dus wil Wouter samen met u vooruit. Waarbij hij leeft in het heden, en niet in het verleden. Wat voor Wouter betekent dat de lat hoog gelegd mag worden, maar niet ten koste van alles. Er is tenslotte meer in het leven.

Kort CV Mr W.F.W. van Loon

Wouter van Loon is advocaat sinds 2013 en vanaf dat moment verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij maakt deel uit van de secties Onderneming & Vennootschap en Mededinging & Aanbesteding.

Wouter houdt zich met name bezig met advisering op het gebied van het ondernemingsrecht. De nadruk ligt daarbij op het adviseren van ondernemingen die actief zijn in de gezondheidszorg. Wouter is dan ook lid van het brancheteam Zorg van Van Iersel Luchtman Advocaten.

Onderdeel van de ondernemingsrechtpraktijk van Wouter is het begeleiden van overnames en participaties in de gezondheidszorg. Daarnaast treedt Wouter op als zorgmakelaar voor (groepen van) zorgaanbieders (bijvoorbeeld apotheken). In die hoedanigheid vertegenwoordigt en onderhandelt hij met zorgverzekeraars over de inhoud van contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Wouter adviseert zorgaanbieders daarnaast over (materiële) controles van zorgverzekeraars. Zowel over de (juridische) positie van zorgaanbieders jegens zorgverzekeraars als over de procedurele voorschriften die zorgverzekeraars bij dergelijke controles in acht moeten nemen.

Naast zorgaanbieders adviseert Wouter allerhande ondernemingen over faillissementsrechtelijke kwesties, ter voorkoming of juist bij de aanvraag van een faillissement. Hij werkt ook nauw samen met curatoren in faillissementen.

Contact Mr W.F.W. van Loon

Bezoekadres:
Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda
Postadres:
Postbus 4810, 4803 EV Breda

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
w.loon@vil.nl

Blogs van Mr W.F.W. van Loon

Zorgaanbieders, let op uw statuten!

Gepubliceerd op 01-02-2017

Zorgkantoren van zorgverzekeraars stellen de laatste jaren steeds vaker eisen aan de statuten van zorgaanbieders. Eén van de redenen daarvoor is dat Zorgverzekeraars Nederland in het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 heeft bepaald dat zorgaanbieders per 1 augustus 2017 de Zorgbrede Governance Code moeten hebben ingevoerd. Onderdelen van deze code dienen in de statuten te worden verwerkt. Hieronder belicht ik een aantal punten uit dit Inkoopkader en zal ik uiteenzetten of de nieuwe Governancecode Zorg wezenlijk verschilt van de oude ZGC, de ZGC 2010. Lees meer

Europese Hof van Justitie zet streep door vaste prijzen van receptgeneesmiddelen in Duitsland

Gepubliceerd op 19-01-2017

Op 19 oktober 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat het Duitse prijsbindingssysteem voor receptgeneesmiddelen in strijd is met Europese regelgeving. Wat ging hieraan vooraf? Lees meer

Wijziging van de gezondheidswet: actieve openbaarmaking van inspectiegegevens

Gepubliceerd op 15-11-2016

Op 1 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet aangenomen. Deze wet biedt een mogelijkheid tot actieve openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving. Maar wat houdt dat precies in? Lees meer

CZ moet specialité vergoeden in geval van medische noodzaak

Gepubliceerd op 22-03-2016

Eind 2015 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak tussen CZ en één van haar verzekerden. De verzekerde had op voorschrift van zijn arts het specialité (‘merk’ geneesmiddel) Lipitor van de apotheek gekregen, in plaats van het door CZ aangewezen generieke geneesmiddel Atorvastatine. CZ weigerde het (duurdere) geneesmiddel Lipitor te vergoeden, waarop de verzekerde CZ voor de rechter heeft gedaagd. Lees meer

Voorkeursbeleid VGZ onrechtmatig ten opzichte van Nutricia

Gepubliceerd op 12-11-2015

De Hoge Raad heeft op 6 november jl. een streep getrokken door het voorkeursbeleid van zorgverzekeraar VGZ wegens strijd met de Zorgverzekeringswet. Wat was er aan de hand en waarom vond de Hoge Raad dat VGZ onrechtmatig handelde? Lees meer

Draait de SVB nu wel of niet op voor de financiële schade ten gevolge van het PGB-debacle?

Gepubliceerd op 19-10-2015

PGB staat voor het persoonsgebonden budget waarmee bepaalde hulpbehoevenden zelf zorg kunnen inkopen. De overeenkomsten die hulpbehoevenden daarvoor met zorgverleners sluiten, houden mede een arbeidsovereenkomst in, waarbij de hulpbehoevende de werkgever is en de zorgverlener de werknemer. Waar het PGB voorheen aan de hulpbehoevende werd betaald, gaat het PGB per 1 januari 2015 rechtstreeks naar de betreffende zorgverlener. Lees meer

Handelsvergunning voor grootbereider verplicht

Gepubliceerd op 15-10-2015

In een procedure in Zweden heeft de Zweedse geneesmiddelenfabrikant Abcur de lokale rechtbank van Stockholm verzocht Apoteket en Apoteket Farmaci te verbieden reclame te maken voor de geneesmiddelen Noradrenalin APL en Metadon APL. Lees meer

Nieuwe beleidsregels van de NZa: “Beloning op maat”

Gepubliceerd op 23-07-2015

In een circulaire van 21 juli 2015 heeft de NZa een nadere toelichting gegeven over de beleidsregels en regelingen rondom verpleging en verzorging in de Zvw voor 2016. Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van 2015 doorgevoerd. Deze wijzigingen (of prestaties) worden in dit artikel beknopt en samengevat doorgenomen. Lees meer

Mag een apotheker een geneesmiddel van een ander merk afleveren?

Gepubliceerd op 22-07-2015

In 2010 krijgt een patiënt een recept voor het medicijn Lescol. Bij de apotheek krijgt hij echter een soortgelijk, maar goedkoper medicijn mee. De apotheker doet dit omdat hij op grond van de overeenkomst met de zorgverzekeraar het goedkoopste geneesmiddel moet afleveren (substitutiebeleid). De patiënt dient een klacht in. Lees meer

Fraudeonderzoek door Achmea bij zorgaanbieder

Gepubliceerd op 03-04-2015

Onlangs is een uitspraak van 26 februari 2014 gepubliceerd waarbij de voorzieningenrechter Noord-Nederland vonnis heeft gewezen in een geschil tussen Stichting Viva la Vida en Achmea c.s. over de vraag of Viva la Vida verplicht was mee te werken aan een fraudeonderzoek door Achmea en of Achmea bevoegd was (onder andere) betalingen op te schorten hangende het fraudeonderzoek. Lees meer

De Staat der Nederlanden niet aansprakelijk voor kosten MEE Twente

Gepubliceerd op 18-02-2015

MEE Twente begeleidde mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking in de regio Twente. Per 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit houdt onder andere in dat gemeenten per die datum verantwoordelijk zijn voor cliëntondersteuning. Lees meer

Verzoek cliëntenraad rond fusieproces ziekenhuis aan Ondernemingskamer

Gepubliceerd op 03-12-2014

De cliëntenraad van de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te gelasten naar het beleid van Zuwe Hofpoort. Daarbij heeft hij ook verzocht de besluitvorming van Zuwe Hofpoort met betrekking tot de fusie (althans samenwerking) met het St. Antonius Ziekenhuis te schorsen. Lees meer

Zorginfrastructuur van VZVZ niet in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Gepubliceerd op 29-07-2014

Per 1 januari 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verantwoordelijkheid voor het Elektronisch Patiëntendossier overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vindt dat de huidige zorginfrastructuur van VZVZ in strijd is met het recht op privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim van de huisarts. Lees meer

HR laat uitspraak Hof in stand: CZ handelt in strijd met ‘hinderpaal-criterium’.

Gepubliceerd op 22-07-2014

CZ heeft voor 2013 haar naturaverzekeringspolis aangepast. Uit deze polis volgt dat zij nog maar 50% van het marktconforme tarief hoeft te vergoeden aan haar verzekerden voor zorg van een niet-gecontracteerde aanbieder van specialistische GGZ-zorg. Het vergoeden van maar 50% van het marktconforme tarief levert voor verzekerden/patiënten echter een hinderpaal op om zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders af te nemen. Lees meer

VGZ moet (prijs)beleid voor dieetvoeding aanpassen

Gepubliceerd op 15-07-2014

In haar contracten voor dieetvoeding voor 2014 heeft VGZ Fresenius als voorkeursleverancier aangewezen en tegelijk lage prijzen vastgesteld voor producten van andere leveranciers. Fabrikant Nutricia kon zich hier niet in vinden en stapte naar de rechter. Inmiddels heeft de rechter tot drie keer toe uitspraak gedaan. Lees meer

Achmea mocht AGP gebruiken in 2013

Gepubliceerd op 13-01-2014

Op 20 november jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat Achmea de Achmea Geneesmiddelen Prijslijst (AGP) mocht hanteren in 2013. De vordering van de stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) en negentien apotheken om voor 2013 een andere vergoedingssystematiek overeen te komen, wees de voorzieningenrechter daarmee af. Lees meer