Blog

Hoe verhouden een contractuele boete en schadevergoeding zich tot elkaar?

Gepubliceerd op 08-04-2014

Wat is de verhouding tussen een in een overeenkomst opgenomen boetebeding en een schadevergoeding op grond van de wet? Daarover ging het in een zaak waarin de Hoge Raad op 7 februari jl. uitspraak heeft gedaan (HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:259).

Wat was er aan de hand? X koopt van Vast Goed een woon-/winkelpand. De schriftelijke koopovereenkomst bevat een zogenaamd boetebeding, een afspraak op grond waarvan X aan Vast Goed een boete moet betalen indien X tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Vervolgens weigert X het pand af te nemen. Daarmee is gegeven dat X is tekortgeschoten. Na ontbinding van de koopovereenkomst verkoopt Vast Goed het pand uiteindelijk alsnog aan een andere koper, echter voor een lager bedrag.

Vast Goed start vervolgens een procedure tegen X. In deze procedure moet de vraag worden beantwoord waarop Vast Goed aanspraak kan maken, op: (i) de schadevergoeding ad € 747.828,54 én de contractuele boete ad € 480.000, (ii) alleen de schadevergoeding of (iii) alleen de contractuele boete.

De rechtbank veroordeelt X tot betaling van de contractuele boete en wijst de gevorderde schadevergoeding af. Het hof komt tot het oordeel dat Vast Goed aanspraak heeft op schadevergoeding, maar niet op de contractuele boete. In het oordeel van het hof ligt besloten dat partijen in hun overeenkomst zijn afgeweken van artikel 6:92 lid 2 BW, welk artikel bepaalt dat het bedrag dat ingevolge een boetebeding is verschuldigd in de plaats treedt van de schadevergoeding.

X stelt cassatieberoep in en de Hoge Raad acht dit cassatieberoep gegrond. Volgens de Hoge Raad heeft Vast Goed in hoger beroep niet betoogd dat partijen hebben willen afwijken van artikel 6:92 lid 2 BW in de zin dat Vast Goed recht heeft op schadevergoeding voor zover haar schade het bedrag van de contractuele boete te boven gaat. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst het geding ter verdere behandeling naar een ander hof. Dit hof zal zich opnieuw over deze kwestie moeten buigen.

Deze uitspraak toont hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen. Als u naar aanleiding van deze bijdrage vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Onderneming en Vennootschap.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe VIL blogs? Volg ons dan op Twitter of Linkedin.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Cremers, Mr B.J.M.P.
Vakgebied
Onderneming & Vennootschap

 

 

Terug naar overzicht