Blog

Overheid stimuleert de groei van crowdfunding!

Gepubliceerd op 01-04-2015

Crowdfunding is van een opstartfase naar een groeifase gegaan. Wet- en regelgeving dienen bij te dragen aan een verantwoorde groei. De Tweede Kamer is eind 2014 ingelicht over de resultaten van het door de AFM uitgevoerde onderzoek naar de toepasselijkheid van het huidige toezichtsysteem op de snelle groei van crowdfunding. In het onderzoek werden mogelijke knelpunten in de wet- en regelgeving benoemd, waarvan het wenselijk zou zijn om deze op korte termijn aan te pakken. Minister Dijsselbloem heeft door middel van zijn brief van 31 maart jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over het wegnemen van onder andere de volgende knelpunten:

1. Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen;

2. De mogelijke overtreding van het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden;

3. De drempels als gevolg van de investeringsgrenzen.

1. Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen

Ingeval de via crowdfunding gevraagde financiering als waardebewijs of obligatielening wordt vormgegeven, voert het crowdfundingplatform bemiddelende werkzaamheden uit ten aanzien van een financieel instrument en zal het platform zeer waarschijnlijk als beleggingsonderneming kunnen worden gekwalificeerd. In dat geval kan het provisieverbod van toepassing zijn. Het platform mag dan geen vergoeding ontvangen van de geldvrager, maar deze vergoeding is de belangrijkste inkomstenbron voor een crowdfundingplatform, aldus de minister. Het provisieverbod is dus een belemmering voor de verdere groei van crowdfunding. De minister acht een uitzondering op het provisieverbod voor crowdfundingplatformen gerechtvaardigd, maar wel onder de volgende voorwaarden:

1. De uitzondering geldt alleen voor de beleggingsdienst ‘het in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten’.

2. De dienstverlening mag alleen zien op instrumenten die niet worden verhandeld op een gereguleerd handelsplatform zoals een gereglementeerde markt.

3. De betrokken effecten mogen alleen worden aangeboden door de onderneming zelf.

4. Het platform moet de algemene provisieregels voor beleggingsondernemingen in acht nemen. Dit betekent dat:

  • de beleggingsonderneming provisies door of aan derde duidelijk kenbaar moeten worden gemaakt richting de klant;
  • de provisies moeten de kwaliteit van de dienst ten goede komen;
  • de provisies mogen geen afbreuk doen aan de verplichting van de beleggingsonderneming om zich te zetten voor de belangen van de klant;
  • de AFM moet in kennis worden gesteld van het voornemen om beleggingsdiensten te verlenen die onder de uitzondering vallen.

2. Het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden

Geldvragers bij de op leningen gebaseerde vorm van crowdfunding (loan based crowdfunding) trekken mogelijk opvorderbare gelden aan en daarmee kunnen zij het verbod hierop overtreden. Een vrijstelling van dit verbod is mogelijk via een ministeriele vrijstellingsregeling, waarvoor momenteel een artikel wordt ontwikkeld om crowdfunding te accommoderen. De minister zal nog overleg met DND en AFM voeren over de voorwaarden. Het is de bedoeling dat dit per 1 januari 2016 in werking treedt.

3. Investeringsgrenzen

De bestaande investeringsgrenzen houden in dat elke investeerder maximaal € 40.000 per platform kan uitlenen bij loan-based crowdfunding en maximaal € 20.000 per platform bij equity-based crowdfunding. Deze grenzen zijn er om consumenten te beschermen, maar belemmeren de groei van crowdfunding. Het is de bedoeling om het mogelijk te maken dat deze grenzen kunnen worden overschreden, maar dan moet het crowdfundingplatform wel een passendheidstoets afnemen bij de geldgever. Het komt erop neer dat het platform moet toetsen of iemand voldoende vermogen heeft om te investeren. AFM is – in overleg met de branchevereniging voor crowdfunding – bezig met het nader invullen van de kaders van deze toets en de verwachting is dat in juni meer duidelijkheid kan worden verschaft over deze toets.

Voor meer informatie of vragen over crowdfunding kunt u contact opnemen met onze specialisten op het gebied van crowdfunding: Maikel Exterkate, Pieter van der Schee of Arnoud van Campen.
 
Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).
Advocaat
Campen, Mr A.C. van, Schee, Mr dr P.A. van der
Vakgebied
Onderneming & Vennootschap

 

 

Terug naar overzicht