Blog

Verzoek cliëntenraad rond fusieproces ziekenhuis aan Ondernemingskamer

Gepubliceerd op 03-12-2014

De cliëntenraad van de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te gelasten naar het beleid van Zuwe Hofpoort. Daarbij heeft hij ook verzocht de besluitvorming van Zuwe Hofpoort met betrekking tot de fusie (althans samenwerking) met het St. Antonius Ziekenhuis te schorsen.

Volgens de cliëntenraad is aan de rechten van de cliëntenraad tekort gedaan. De Ondernemingskamer volgt dit niet en oordeelt bij beschikking van 29 oktober 2014 dat Zuwe Hofpoort in haar besluitvorming de (governance) regels ten aanzien van het recht op medezeggenschap van de cliëntenraad in acht heeft genomen.

Grondslag verzoek
In 2011 heeft Zuwe Hofpoort een drietal strategiedagen georganiseerd, waar onder meer is gesproken over een toekomstig partnerschap met een ander ziekenhuis. De cliëntenraad is hierbij aanwezig geweest. Tot in 2014 is hierover op verschillende manieren van gedachten gewisseld. De cliëntenraad krijgt al snel het gevoel dat het door het ziekenhuis ingezette proces door de cliëntenraad niet meer kan worden afgestopt of afgebogen. Om die reden stapt de raad naar de Ondernemingskamer.

Volgens de cliëntenraad heeft Zuwe Hofpoort in strijd met het bepaalde in art. 3 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (“WMCZ”) en de Zorgbrede Governancecode gehandeld door in het kader van het lopende fusietraject tussen Zuwe Hofpoort en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht het adviesrecht van de cliëntenraad stelselmatig te negeren. Het adviesrecht wordt slechts ‘gegund’ nadat het fusietraject al definitieve richting en invulling had gekregen, aldus de cliëntenraad. Op 30 oktober 2014 stond een vergadering geagendeerd waarop de beide Verenigingen Medische Staf van het Zuwe Hofpoort en van het St. Antonius Ziekenhuis zouden besluiten over een al eerder door de raden van bestuur uitgewerkt en vastgesteld voorkeursscenario voor de fusie. Na het besluit van de medische staf over dit voorkeursscenario kan er volgens de cliëntenraad geen sprake meer zijn van een moment waarop enig advies van de cliëntenraad nog van wezenlijke invloed kan zijn op het fusietraject. De cliëntenraad is op die grond van mening dat zich gegronde redenen voordoen om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken te twijfelen. Een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij Zuwe Hofpoort en het schorsen van de besluitvorming omtrent het fusietraject is dan ook geboden, aldus de cliëntenraad.

Oordeel Ondernemingskamer
Het gaat in deze zaak om besluitvorming van gewichtige aard, zowel voor Zuwe Hofpoort en het door haar gedreven ziekenhuis zelf als voor degenen die bij de Zuwe Hofpoort en het ziekenhuis zijn betrokken, in het bijzonder de medisch specialisten, de werknemers en de patiënten (cliënten). De cliëntenraad heeft aangevoerd dat hem ten onrechte niet in een eerder stadium advies is gevraagd omtrent het voorliggende besluit. Een advies in dit stadium zou ook niet meer, zoals voorgeschreven in art. 3 lid 2 WMCZ, van wezenlijke invloed op het besluit kunnen zijn.

Er zijn zeker argumenten aan te dragen op grond waarvan het in de rede had gelegen om in een eerder stadium advies aan de cliëntenraad te vragen. Bijvoorbeeld op het moment dat Zuwe Hofpoort een onderzoeksbureau inschakelde om een aantal scenario’s uit te werken, of toen het bestuur de cliëntenraad op de hoogte bracht "van de meest recente beelden ten aanzien van de toekomstige invulling (model G) van de zorg over de locaties heen". Met invulling van model G gaf het bestuur te kennen te koersen op een fusie volgens dit model. In de visie van de cliëntenraad verlegde het bestuur van Zuwe Hofpoort daarmee de koers naar een nieuwe variant.

Uit de overgelegde correspondentie en notulen blijkt echter dat het bestuur de cliëntenraad steeds uitgebreid van informatie heeft voorzien en dat in alle fasen van de besluitvorming intensief overleg met de cliëntenraad is gevoerd. De cliëntenraad is dus in de gelegenheid geweest om zijn mening te vormen en deze mening in te brengen. Hierbij bestaat er geen aanleiding ervan uit te gaan dat het bestuur van Zuwe Hofpoort deze inbreng niet in zijn overwegingen heeft betrokken. Door de wijze waarop Zuwe Hofpoort bij de besluitvorming uitvoering heeft gegeven aan de medezeggenschap kan naar het oordeel van de Ondernemingskamer in dit geval niet worden gezegd, dat aan de rechten van de cliëntenraad tekort is gedaan, althans zodanig tekort is gedaan dat dit gegronde redenen oplevert om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen.

De Ondernemingskamer neemt hierbij in aanmerking dat het door de cliëntenraad uit te brengen advies wel degelijk nog van wezenlijke invloed op de besluitvorming kan zijn. Voorts heeft het Zuwe Hofpoort verduidelijkt dat de medische staf op 30 oktober 2014 – anders dan de cliëntenraad veronderstelde – niet stemt over het voorgenomen besluit als zodanig, maar over een daarover uit te brengen advies. Met die stemming is dus geen besluit over de voorgenomen fusie genomen. Daarnaast is  toegezegd dat de cliëntenraad op kosten van Zuwe Hofpoort externe hulp kan inschakelen om het door de cliëntenraad voorgestane alternatief door te rekenen. Gelet op deze uitlatingen neemt de Ondernemingskamer aan dat de raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht de genoemde drie adviezen daadwerkelijk elk voor zich en serieus in hun overwegingen zullen betrekken.

De Ondernemingskamer oordeelt dat zich geen gegronde redenen voordoen om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken te twijfelen en wijst het verzoek van de cliëntenraad dan ook af. Zuwe Hofpoort heeft bij haar besluitvorming de (governance) regels ten aanzien van het recht op medezeggenschap van de cliëntenraad dus in acht genomen. De Ondernemingskamer hecht hierbij met name waarde aan de wijze waarop (de procedure) de cliëntenraad van informatie werd voorzien betreffende de voorgenomen fusie en het feit dat de cliëntenraad in de gelegenheid is geweest om zijn mening te vormen en deze mening in te brengen.

Wilt u meer weten over besluitvorming en governance in de zorg? Neem dan contact op met Catelijne Bach of Wouter van Loon. Zij maken deel uit van het brancheteam Zorg. Tevens kunt u contact opnemen met Pieter van der Schee, specialist ondernemingsrecht en corporate governance.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Advocaat
Bach, Mr drs C.A., Loon, Mr W.F.W. van, Schee, Mr dr P.A. van der
Branche
Zorg
Vakgebied
Onderneming & Vennootschap

 

 

Terug naar overzicht