Arnoud van Campen is advocaat sinds 1997 en vanaf 2007 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Voorheen was hij werkzaam bij (de voorloper van) DLA Piper en CMS Derks Star Busmann. Arnoud is lid van de secties Onderneming & Contracteren,  Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Sanctie & Boete.

Arnoud is iemand die u snel en duidelijk uitlegt waar het op neerkomt. Zonder in onbegrijpelijke theoretische verhandelingen te vervallen. Kort en krachtig beschrijft hij de kern van de zaak en adviseert hij u welke stappen u wel, én welke stappen u niet zou moeten zetten. Vanaf het moment dat Arnoud bij een zaak betrokken is, weet u waar u aan toe bent. Op zowel korte, als lange(re) termijn. Rekening houdend met bedrijfseconomische belangen.

Binnen het ondernemingsrecht heeft Arnoud meer dan 20 jaar ervaring. Hij houdt zich zowel bezig met de advies- als met de procespraktijk. Specifieke kennis bezit hij over het financieel recht en over beroepsaansprakelijkheid. Op het gebied van financieel recht beschikt hij over specialistische kennis van geldende toezichtwetgeving en regels met betrekking tot het opzetten en beheren van beleggingsfondsen en effectenportefeuilles. Arnoud heeft daarnaast ruime ervaring met geschillen omtrent aansprakelijkheid van beleggingsadviseurs.

Op het terrein van beroepsaansprakelijkheid geldt Arnoud als specialist met betrekking tot de positie van de accountant in het algemeen en de voor de accountant geldende gedrags- en beroepsregels in het bijzonder. Voor het overige procedeert hij regelmatig over geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen en beschikt hij over ruime ervaring met bedrijfsovernames.

Arnoud is een enthousiast sporter. Zo doet hij regelmatig mee aan hardloop- en schaatswedstrijden. Goede voorbereiding, een uitstekend uithoudingsvermogen en de absolute wil om niet op te geven zijn daarbij van cruciaal belang.

Kort CV Mr A.C. van Campen

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Effectenrecht
> Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
> Postdoctorale Leergang Wet Financieel Toezicht

Voormalige werkgever
> DLA Piper
CMS Derks Star Busmann.

Lidmaatschap
> Vereniging voor Financieelrecht (VVFR)
> Vereniging Corporate Litigation
> Vereniging Jaarrekeningenrecht (medeoprichter/voormalig bestuurder)
M&A in het Zuiden

Publiceert in
> Financieele Dagblad (FD)
> Juridisch up to Date (JUTD)
> Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (TvJ)
> Tijdschrift financiering, zekerheden en insolventierechtpraktijk (TFZI)

Nevenactiviteiten
> Docent bij de Samenwerkende Registeraccountants en Accountant-administratieconsulenten (SRA)
> Docent bij de VIL Academie.

Contact Mr A.C. van Campen

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> a.campen@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 516  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr A.C. van Campen
Blogs van Mr A.C. van Campen

Invoering nieuwe Payment Service Directive: PSD II

Gepubliceerd op 31-05-2018

De Europese Unie is bezig een uniforme betaalmarkt te creëren waardoor het grensoverschrijdende betalingsverkeer efficiënter en veiliger wordt. In 2009 werd in dit kader de EU-richtlijn Payment Service Directive (PSD) geïmplementeerd. Dit had als doel om consumenten beter te beschermen en snellere en veiligere betalingen te faciliteren. In 2015 werd de nieuwe Payment Service Directive II aangenomen (PSD II). De PSD II omvat wijzigingen en uitbreidingen ten opzichte van de eerste versie, en zal tot meer innovatie en concurrentie moeten leiden. De PSD II zal in 2018 ook in Nederland van kracht zijn. Evenals de PSD zal de PSD II in de Wet op het financieel toezicht worden geïmplementeerd. Lees meer

Accountant: meld ook tuchtklacht bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar!

Gepubliceerd op 23-05-2018

Accountants zijn verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Dat is op zich goed voor de nachtrust van de accountant. Maar de deep pockets van de verzekeraars hebben helaas ook een ongewenste aanzuigende werking van claims. Daarbij komt dat als deze claims niet goed worden behandeld, de kans bestaat dat de polis geen dekking biedt. Lees meer

Ook aanbieden van beleggingsmogelijkheden in cryptovaluta risicovol!

Gepubliceerd op 06-04-2018

Dat de koers van de Bitcoin en andere digitale munten de afgelopen maanden behoorlijk beweeglijk was, zal niemand zijn ontgaan. Het beleggen in cryptomunten is dan ook risicovol. Minder bekend is dat het aanbieden en begeleiden van beleggingen in deze cryptovaluta ook diverse risico’s met zich brengt. Lees meer

Verstoorde verhoudingen onvoldoende voor slagen uittreedvordering bij familiebedrijf

Gepubliceerd op 28-08-2017

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 26 juli 2017 een zogeheten uittreedvordering afgewezen. Met zo’n uittreedvordering kan een aandeelhouder proberen om een veroordeling tot overname van zijn aandelen af te dwingen, wanneer in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd dat hij nog langer aandeelhouder blijft. Hoe kwam de rechtbank tot deze beslissing? Lees meer

Aansprakelijkheid van een bestuurder

Gepubliceerd op 25-04-2017

Er zijn twee typen aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon: interne en externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid speelt in de relatie van de bestuurder tot de rechtspersoon. Hiervan is sprake als de rechtspersoon haar eigen (oud-) bestuurder(s) aansprakelijk wil stellen voor geleden schade, of wanneer een curator ingeval van een faillissement namens de gefailleerde rechtspersoon de (oud-) bestuurder(s) aansprakelijk wil stellen voor geleden schade. Externe aansprakelijkheid speelt in de relatie van de bestuurder(s) tot derden. Hiervan is sprake in het geval de (oud-) bestuurder(s) schade hebben berokkend jegens een derde, zoals bijvoorbeeld een schuldeiser van de rechtspersoon. Lees meer

Accountant aansprakelijk voor rol bij overname

Gepubliceerd op 24-03-2017

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 in een arrest de aansprakelijkheid van een accountant bevestigd die betrokken was als adviseur bij een overname. Wat was het geval? Lees meer

VIL Academie officieel geaccrediteerd

Gepubliceerd op 21-02-2017

De Van Iersel Luchtman Academie is onlangs officieel geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De controle werd uitgevoerd door keuringsorganisatie Cedeo. Onze Academie scoort op alle onderdelen 1, ofwel het hoogst haalbare op de beoordelingstabel Audit Accountants. Een mooi resultaat voor ons, maar ook voor accountants. Zij krijgen namelijk voor het volgen van deze cursussen PE-uren toegekend. Lees meer

Handelen in strijd met statuten leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Gepubliceerd op 13-06-2016

De statuten vormen het spoorboekje van elke vennootschap. Het niet naleven hiervan geldt als zeer risicovol, met name voor bestuurders. Zelfs in situaties waarin twee studievrienden besluiten tot een samenwerking in een onderneming kan dat leiden tot aansprakelijkheid. Dit blijkt onder andere uit een arrest van het gerechtshof te Amsterdam. Lees meer

Wijzigingen aansprakelijkheid vennoten personenvennootschap

Gepubliceerd op 01-06-2016

In 2015 heeft de Hoge Raad drie belangrijke vragen beantwoord over de aansprakelijkheid van vennoten van de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). De Hoge Raad is er niet voor teruggedeinsd om af te wijken van de tot dan toe geldende koers. Dat heeft tot gevolg dat de situatie met betrekking tot de aansprakelijkheid van vennoten drastisch is veranderd. Onderstaand treft u de drie wijzigingen aan. Lees meer

Zorgen om zorgplicht zorgbestuurders

Gepubliceerd op 22-04-2016

Bestuurlijk handelen in de zorg brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Tekortschieten door zorgbestuurders wordt daarbij getoetst aan de reguliere normen voor bestuurdersaansprakelijkheid, maar deze normen worden ingekleurd door zorgspecifieke regels. Dat betekent dat in een faillissementssituatie niet alleen beoordeeld wordt of zorgbestuurders behoorlijk hebben bestuurd, maar ook gekeken kan worden naar de wijze waarop zorgbestuurders inhoudelijk invulling aan de zorg hebben gegeven. Hiermee lijken de risico’s van zorgbestuurders op bestuurdersaansprakelijkheid te zijn toegenomen. Lees meer

Commissie van Beroep KiFiD deelt een tik uit voor onjuist advies bij complexe renteswap

Gepubliceerd op 05-04-2016

De civiele rechters hebben de laatste jaren korte metten gemaakt met het door banken aangeboden complexe samenstel van financiële producten waarvan de renteswap veelal deel uitmaakte. Onlangs heeft de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een voor de bancaire wereld wederom vernietigende uitspraak gedaan. Lees meer

PwC moet inzage geven in controledossiers aan gedupeerde belegger Madoff

Gepubliceerd op 15-03-2016

De wet biedt de mogelijkheid voor een partij om afschrift of inzage te krijgen in bescheiden. In de uitvoerige rechtspraak over deze mogelijkheid is al eerder aan de orde geweest in hoeverre accountants verplicht zijn om inzage te geven in hun controledossier. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 januari 2016 een belangwekkend arrest gewezen, waarin de gevorderde inzage in controledossiers is toegestaan. Lees meer

Tuchtrecht voor banken schiet helaas doel voorbij

Gepubliceerd op 21-12-2015

In het Financieele Dagblad van 21 december 2015, plaatsten wij een kritische noot bij het bankentuchtrecht. In dit artikel gaan wij in op het tuchtrecht dat per 1 april 2015 voor alle in Nederland werkzame bankmedewerkers in werking is getreden. Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid advocaat: niet verschuilen achter kantoor en geen ‘persoonlijk ernstig verwijt’ vereist

Gepubliceerd op 25-09-2015

De Hoge Raad heeft op 18 september jl. een arrest gewezen over de beroepsaansprakelijkheid van advocaten. Daaruit wordt duidelijk dat wanneer een advocaat een beroepsfout maakt, hij onrechtmatig handelt ten opzichte van de cliënt. Ook bevestigt de Hoge Raad dat voor aansprakelijkheid van de advocaat niet geldt dat deze een ‘persoonlijk ernstig verwijt’ treft. Lees meer

Renteswap vernietigd wegens dwaling

Gepubliceerd op 24-09-2015

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 september jl. uitspraak gedaan in een geschil tussen een kredietnemer en zijn bank (ING), waarbij hij een renteswap wegens dwaling vernietigt. De ING had de kredietnemer namelijk onvoldoende geïnformeerd. Hoewel dit een uitspraak is in een reeks van uitspraken waarbij een bank op de vingers wordt getikt voor schending van haar zorgplicht (informatievoorziening) jegens een kredietnemer, is de uitspraak van het Gerechtshof wel grensverleggend. Lees meer

Accountantstuchtrecht: voortzetten procedure na intrekking klacht

Gepubliceerd op 04-09-2015

Accountants die denken dat door intrekking van de klacht door de klager de tuchtrechtelijke procedure te allen tijde ten einde komt, kunnen van een koude kermis thuis komen. De Accountantskamer heeft namelijk de bevoegdheid om vanwege redenen van algemeen belang te bepalen dat de tuchtrechtelijke procedure voortgezet dient te worden. Lees meer

Introductie bankentuchtrecht: opstap naar civiele aansprakelijkheid

Gepubliceerd op 10-04-2015

Sinds 1 april 2015 geldt in Nederland voor medewerkers van banken een speciaal tuchtrecht. Alle bankmedewerkers dienen hiervoor een zogeheten bankierseed af te leggen. Zij verklaren daarbij integer en zorgvuldig te handelen en het belang van de klant centraal te stellen. Ook zijn zij door het afleggen van de bankierseed gebonden aan een gedragscode. Lees meer

Overheid stimuleert de groei van crowdfunding!

Gepubliceerd op 01-04-2015

Crowdfunding is van een opstartfase naar een groeifase gegaan. Wet- en regelgeving dienen bij te dragen aan een verantwoorde groei. De Tweede Kamer is eind 2014 ingelicht over de resultaten van het door de AFM uitgevoerde onderzoek naar de toepasselijkheid van het huidige toezichtsysteem op de snelle groei van crowdfunding. In het onderzoek werden mogelijke knelpunten in de wet- en regelgeving benoemd, waarvan het wenselijk zou zijn om deze op korte termijn aan te pakken. Minister Dijsselbloem heeft op 31 maart jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over het wegnemen van diverse van deze knelpunten. Lees meer

Versoepeling regels nodig om crowdfunding te stimuleren

Gepubliceerd op 25-02-2015

Door de aanhoudende groei van crowdfunding in Nederland is deze vorm van financiering de kinderschoenen inmiddels ontgroeid. Voor doorgroei is duidelijke en transparante toezichtregelgeving essentieel. Onder andere Arnoud van Campen schreef hierover een artikel, dat verschenen is in het Financieele Dagblad van 25 februari 2015. Lees meer

Verstrekking van uw algemene voorwaarden: hoe doet u het goed?

Gepubliceerd op 09-02-2015

De wet regelt hoe een set algemene voorwaarden onderdeel van een overeenkomst kan worden en hoe de gebruiker van algemene voorwaarden zijn wederpartij daarover moet informeren. Met de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van dienstverrichting, consumentenkoop en e-commerce, zijn deze regels (nog) complexer geworden. Lees meer

Digitaal procederen wordt de norm

Gepubliceerd op 19-12-2014

In het voorjaar van 2014 verscheen al een blog over de plannen van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om de procedures in civiele en bestuurszaken te moderniseren. Inmiddels zijn deze plannen uitgewerkt in twee wetsvoorstellen. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat digitaal procederen het uitgangspunt wordt. Lees meer

Verrekeningsverbod vormt geen beletsel voor opschorting

Gepubliceerd op 18-11-2014

De Hoge Raad heeft op 31 oktober 2014 jl. een uitspraak gewezen waaruit volgt dat een contractueel verrekeningsverbod niet aan een beroep op opschorting in de weg behoeft te staan. Lees meer

Geen overkoepelende tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid vestigingsleider accountantskantoor

Gepubliceerd op 10-11-2014

Het tuchtrecht voor accountants ging er tot voor kort vanuit dat een accountant ook verantwoordelijk kan worden geacht voor het handelen of nalaten van anderen. Doorgaans moet daarbij worden gedacht aan uitvoerende kantoorgenoten die zelf geen accountant zijn. Lees meer

Gemeente aansprakelijk voor onjuiste informatieverstrekking

Gepubliceerd op 01-05-2014

In een recente uitspraak is bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor onjuiste informatieverstrekking door het bedrijvenloket van de gemeente. Het gaat hier om een onrechtmatige daad, op grond waarvan de gemeente een schadevergoeding dient te betalen aan degene die als gevolg van de onjuiste informatie schade heeft geleden. Lees meer

Banken zakken steeds verder in derivatenmoeras

Gepubliceerd op 05-04-2014

Op 26 maart 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak tegen de Rabobank. De zaak was aangespannen door een agrarisch ondernemer die geconfronteerd werd met de gevolgen van een met de Rabobank afgesloten rentederivatencontract. Lees meer

AFM Rapport rentederivaten: banken hebben te positief beeld geschetst

Gepubliceerd op 01-10-2013

Op 25 september 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport gepubliceerd over de dienstverlening van banken bij het aanbieden van rentederivaten contracten aan het professionele MKB en semipublieke instellingen. Na een verkennend onderzoek concludeert de AFM dat banken bij het aanbieden van rentederivaten contracten veelal een te positief beeld hebben geschetst. Negatieve scenario’s zijn daarbij onderbelicht gebleven. Ook is voor klanten niet altijd voldoende duidelijk of de bank ook adviseerde bij het aanbieden van rentederivaten contracten. Lees meer