Caroline Meijer is sinds 2008 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Zij is lid van de sectie Arbeid & Medezeggenschap. Daarnaast maakt Caroline deel uit van het brancheteam Zorg.

Caroline houdt zich bezig met het arbeidsrecht in ruime zin. Zij adviseert en procedeert op alle terreinen van het arbeidsrecht. Hierbij staat zij zowel werkgevers als werknemers bij. Caroline heeft ruime ervaring met individuele en collectieve ontslagzaken, het opstellen van arbeidscontracten, het adviseren over arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en/of relatiebedingen, CAO’s en reorganisaties.

Naast het arbeidsrecht is Caroline ook actief op het gebied van het ondernemingsrecht, waaronder het opstellen en beoordelen van (vaststellings)overeenkomsten. Meer in het bijzonder heeft zij ervaring met het leerstuk consumentenkoop en (het opstellen en beoordelen van) algemene voorwaarden.

Caroline houdt ervan om binnen de grenzen van de wet op zoek te gaan naar een passende en praktische oplossing voor juridische problemen van haar cliënten. Ze is vriendelijk, maar duidelijk. Muziek is een van haar passies. In haar vrije tijd gaat Caroline dan ook graag naar een concert. Ook is zij geregeld in het theater te vinden.

 

Kort CV Mr C.J. Meijer

(Specialisatie)opleiding
Grotius Arbeidsrecht

Lidmaatschap
> Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
> Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten te Breda en ’s-Hertogenbosch (VAR)

Publiceert in
> Juridisch up to Date (JUTD)

Contact Mr C.J. Meijer

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ  's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA  's-Hertogenbosch

Email
> c.meijer@vil.nl

Telefoon
> (088) 90 80 561  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr C.J. Meijer

Allocatiefunctie niet vereist voor aansluiting bij StiPP

Gepubliceerd op 23-11-2016

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor werkgevers die bedrijfsmatig medewerkers ter beschikking stellen aan derden. Hij oordeelde dat de allocatiefunctie geen vereiste is voor het aannemen van een uitzendovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat deze werkgevers mogelijk aan te merken zijn als uitzendbureau, met tot gevolg dat ook het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendkrachten (StiPP) van toepassing is. Lees meer

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op 15-11-2016

Op grond van de wet is een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd of ontbonden. Dit is niet anders als een werknemer ontslagen wordt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit terwijl de werkgever voorafgaand aan het ontslag veelal twee jaar lang het loon tijdens ziekte heeft doorbetaald en kosten heeft gemaakt voor de re-integratie van de werknemer. Lees meer

Achterstallige pensioenpremies voor rekening van Koper

Gepubliceerd op 20-10-2016

Op 14 oktober 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor de overnamepraktijk. Hij oordeelde dat een bedrijfstakpensioenfonds een eigen aanspraak heeft op de Koper (na een overname van een bedrijf) op door de Verkoper niet betaalde pensioenpremies die zien op de periode vóór de transactie. Wat was er aan de hand? Lees meer

Ontslag na uitlatingen op internet

Gepubliceerd op 09-09-2016

De afgelopen jaren komt het gebruik van internet en social media geregeld terug in hoogoplopende discussies tussen werkgevers en werknemers. Werkgever vindt vaak dat werknemer te veel werktijd spendeert aan social media. Maar aan de andere kant maakt hij wel eens dankbaar gebruik van (negatieve) berichten van of over zijn werknemer op social media. Een helder social media beleid kan uitkomst bieden. Lees meer

WWZ: de aanzegverplichting

Gepubliceerd op 19-05-2016

Per 1 januari 2015 is de aanzegverplichting in de wet geïntroduceerd. Dit betekent dat de werkgever de verplichting heeft om de werknemer tijdig en schriftelijk te berichten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet. Indien de werkgever voortzetting wil, moet hij in de aanzegging de voorwaarden vermelden waaronder die voortzetting zal plaatsvinden. Lees meer

Thuiszorg blijft een zorg

Gepubliceerd op 09-05-2016

Onder de Wmo 2015 hebben gemeenten de taak zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning van haar burgers. Zo moet ze ondersteuning bieden aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Dit geldt bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp. Gemeenten voeren onderhandelingen met thuiszorgorganisaties om deze zorg te kunnen uitbesteden. Dit leidt tot zorgwekkende situaties. Lees meer

Breaking news: Asscher past WWZ aan

Gepubliceerd op 21-04-2016

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet werk en zekerheid gepresenteerd. Ten aanzien van deze plannen heeft het kabinet al overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Lees meer

De WWZ en de doorstart na faillissement

Gepubliceerd op 04-04-2016

V&D, Perry Sport en Manfield; faillissementen en een mogelijke doorstart zijn volop in het nieuws. Daarbij wordt vaak de vraag belicht of de werknemers hun baan kunnen behouden. Voor een doorstarter kan het aantrekkelijk zijn de werknemers van de failliete onderneming in dienst te nemen. Er spelen echter een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen, die met de inwerkingtreding van de WWZ nog eens zijn versterkt. Het begrip ‘opvolgend werkgeverschap’ is daarbij cruciaal. Lees meer

Wet Huis voor Klokkenluiders

Gepubliceerd op 23-03-2016

Er is in de media veel gesproken over werknemers die in hun werk te maken kregen met zaken die het maatschappelijk belang schaden. Veel werknemers durven dit niet te melden, omdat ze bang zijn dat ze in de problemen komen als ze de misstand naar buiten brengen. In dat kader is op 1 maart het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen. Lees meer

Strafrechtelijke termen in een ontslagbrief

Gepubliceerd op 22-03-2016

De Hoge Raad heeft duidelijkheid verschaft over het gebruik van strafrechtelijke termen in een brief waarin een werknemer op staande voet wordt ontslagen. De Hoge Raad heeft bepaald dat een opzeggingsgrond in een ontslagbrief mede in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden uitgelegd. Het gaat erom dat voor de werknemer direct duidelijk is wat hem wordt verweten. Lees meer

Herplaatsing, hoe zit het ook alweer?

Gepubliceerd op 03-03-2016

In geval van ontslag moet naast de ontslaggrond ook onderzocht worden of herplaatsing in een passende functie tot de mogelijkheden behoort. Deze herplaatsing is voor veel werkgevers een lastig onderwerp. Want wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe ver gaat die herplaatsingsplicht? Lees meer

Transitievergoeding versus bedrijfseconomische reden: vooruitzien is regeren!

Gepubliceerd op 04-08-2015

Sinds 1 juli 2015 krijgen we in onze arbeidsrechtpraktijk steeds vaker de vraag hoe de verplichting om een transitievergoeding te betalen zich verhoudt tot de noodzakelijke keuze om je onderneming te reorganiseren. Een praktische vraag, die naar onze mening vraagt om een even praktische beschouwing. Lees meer

Gemeente Oss moet hoger bedrag pgb uitkeren

Gepubliceerd op 20-07-2015

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is vaak onderwerp van discussie. Met name haalt ‘de huishoudelijke hulp’ veelvuldig het nieuws. Vakblad Binnenlands Bestuur concludeerde bijvoorbeeld op basis van onderzoek, dat het stopzetten of versoberen van huishoudelijke hulp in veel gemeentes heeft geleid tot een stortvloed aan bezwaarschriften. Lees meer

Recht op loon tijdens vakantie: de invloed van een Britse piloot

Gepubliceerd op 16-07-2015

Piloten in dienst van British Airways ontvangen salaris dat bestaat uit één vaste component, en twee variabele componenten welke gebaseerd zijn op het aantal vlieguren. Het arbeidsvoorwaardenreglement bepaalde dat tijdens vakantie enkel de vaste looncomponent werd doorbetaald. Hierop vorderden enkele Britse piloten betaling van het gehele salaris gedurende vakantie. Deze kwestie heeft in 2011 geleid tot een uitspraak van het Hof van Justitie EU waarvan de gevolgen inmiddels zijn doorgedrongen tot de muren van het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk. Lees meer

WWZ uitgewerkt in lagere regelgeving: de ontslagprocedure

Gepubliceerd op 08-07-2015

De WWZ bevat nieuwe regelingen die betrekking hebben op de transitievergoeding en de ontslagprocedure bij het UWV en de kantonrechter. In een eerdere blog heb ik aandacht besteed aan de transitievergoeding. In deze blog ga ik verder in op de ontslagprocedure. Lees meer

WWZ uitgewerkt in lagere regelgeving - transitievergoeding

Gepubliceerd op 01-01-2015

De blog is verplaatst. Lees meer

WWZ uitgewerkt in lagere regelgeving: de transitievergoeding

Gepubliceerd op 06-07-2015

De WWZ bevat nieuwe regelingen die betrekking hebben op de transitievergoeding en de ontslagprocedure bij het UWV en de kantonrechter. In deze 1e blog ga ik nader in op de transitievergoeding. In mijn volgende blog zal ik de ontslagprocedure behandelen. Lees meer

Nulurencontracten (in de zorg) en de WWZ; hoe zit het?

Gepubliceerd op 01-06-2015

De Wet Werk en Zekerheid is sinds 1 januari 2015 een feit en één van de doelstellingen is om het gebruik van flexibele contracten zoveel mogelijk aan banden te leggen. Beoogd is flexwerkers, waaronder werknemers met een nulurencontract, meer zekerheid te bieden. Welke gevolgen heeft de WWZ nu eigenlijk precies voor het gebruik van nulurencontracten in de zorg en daarbuiten? Lees meer

Initiatiefwetsvoorstel Flexibel Werken aangenomen: het recht van thuiswerken

Gepubliceerd op 17-04-2015

Op 14 april jl. is het initiatiefwetsvoorstel Flexibel Werken in de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel om flexibel werken te bevorderen door telewerken en werken op voor de werknemer gunstige tijden te stimuleren. Lees meer

Huishoudelijke hulp: tarief hoeft niet kostendekkend te zijn

Gepubliceerd op 14-04-2015

TSN Thuiszorg B.V. heeft de gemeente Nijkerk in kort geding gedagvaard, met als inzet het opleggen van de verplichting aan de gemeente om een kostendekkend tarief voor huishoudelijke hulp vast te stellen. De voorzieningenrechter deed recent uitspraak, waarbij TSN in het ongelijk werd gesteld. Lees meer

De Participatiewet, hoe zit het ook alweer?

Gepubliceerd op 01-04-2015

Door de commotie rondom de invoering van het nieuwe ontslagrecht (de Wet Werk en Zekerheid) ontstaat het gevaar dat andere wetswijzigingen onderbelicht blijven. Herinnert u zich dat op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking is getreden? Op 31 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel "banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten" (Quotumwet). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken in de Participatiewet worden uitgevoerd en nageleefd. De invoering van deze wet zal van invloed zijn op de bedrijfsvoering van ondernemingen. Lees meer

Met de invoering van de WWZ is het pensioen-ontslagbeding passé

Gepubliceerd op 31-03-2015

Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Het betreft de grootste wijziging van het ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog. Met de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht wilde de wetgever een einde maken aan de jarenlange discussie over het pensioenontslag. Lees meer

Principeakkoord cao Ziekenhuizen

Gepubliceerd op 11-03-2015

Na een periode van acties hebben vakbonden en werkgevers elkaar uiteindelijk weten te vinden in een akkoord voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. Het principeakkoord is op 4 maart getekend en wordt voorgelegd aan de achterban. Indien de achterban instemt, wordt het principeakkoord omgezet in een definitieve cao. Lees meer

Toepassing van het afspiegelingsbeginsel in de zorg

Gepubliceerd op 12-12-2014

Als er bij een werkgever arbeidsplaatsen komen te vervallen, dient aan de hand van het afspiegelingsbeginsel te worden vastgesteld welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Samengevat komt het er op neer dat de werknemers per categorie uitwisselbare functies in leeftijdsgroepen worden ingedeeld, waarna het personeelsbestand zo wordt ingekrompen dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie van uitwisselbare functies voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Lees meer

Verpleegkundige op staande voet ontslagen om fotoshoot dochter op IC-afdeling

Gepubliceerd op 05-08-2014

Het Amphia-ziekenhuis in Breda heeft een verpleegkundige op staande voet ontslagen. De verpleegkundige had tijdens een nachtdienst op de IC-afdeling haar dochter gefotografeerd in verpleegsterskleding. De foto’s waren bedoeld voor het portfolio van de dochter die meedeed aan een internationale missverkiezing. Lees meer