Wilbert van Eijk is advocaat sinds 2006 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo. Wilbert is lid van de sectie Vastgoed & Omgeving. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Afval & Recycling.

Wilbert is een begenadigd schaker. Het schaakspel intrigeert hem omdat het grote gelijkenis vertoont met de advocatuur, hoewel de praktijk natuurlijk nooit zo zwart-wit is zet hij zijn tegenstander wel graag schaakmat. Wilbert heeft geleerd hoe hij zijn tegenstander moet inschatten, zonder deze te onderschatten. Op basis van zijn betoog kan Wilbert een rechter laten twijfelen aan de zaak die zijn tegenpartij denkt te hebben.

Wilbert is gespecialiseerd in het Omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht) en adviseert en procedeert in tal van omgevingsrechtelijke zaken. Zo staat hij bedrijven bij in procedures omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, watervergunningen en handhaving.

Ook treedt Wilbert veelvuldig op als raadsman in economische strafzaken, met name op het gebied van het milieustrafrecht en arbeidsongevallen. Hij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van het afvalstoffen-, meststoffen- en bouwstoffenrecht. Wilbert staat veel afvalverwerkende bedrijven en producenten van (secundaire) bouwstoffen bij.

Kort CV Mr drs W.J.W. van Eijk

(Specialisatie)opleiding
> Nederlands Recht met als specialisatie Straf- en strafprocesrecht (cum laude) 
> Bedrijfskunde 
> Grotius Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht (cum laude)

Voormalige werkgever
> Advocatenkantoor Van Mierlo

Lidmaatschap
> Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)

Publiceert in
> Recycling Magazine Benelux (RMB) - auteur rubriek Recht & Regel
> Wolters Kluwer (SmartNewz)
> Tijdschrift Bedrijfshuisvesting

Contact Mr drs W.J.W. van Eijk

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> w.eijk@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 827  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr drs W.J.W. van Eijk
Blogs van Mr drs W.J.W. van Eijk

Houd juridisch kosten in de afval- en recyclingbranche beheersbaar

Gepubliceerd op 12-04-2018

Bent u actief in de afval- en recyclingbranche of daaraan gelieerd? Dan hebben wij iets interessants voor u: eerstelijns rechtshulp op basis van een juridisch abonnement. Zo bent u verzekerd van specialistische bijstand en houdt u uw juridische kosten beheersbaar. Lees meer

Arbeidsongevallen en strafrechtelijke handhaving

Gepubliceerd op 16-03-2018

Bij een ernstig arbeidsongeval zijn werkgevers verplicht dit te melden bij de Inspectie SZW. Indien blijkt dat het ongeval een gevolg is van overtreding van Arbowetgeving, kan handhavend worden opgetreden. De Arbowetgeving wordt grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd, bijvoorbeeld door oplegging van een bestuurlijke boete. Bij ernstige overtredingen wordt steeds vaker strafrechtelijk onderzoek en vervolgens vervolging ingesteld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel. Lees meer

OntwerpLAP3 ter inzage

Gepubliceerd op 28-09-2016

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft op 26 september het ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP3) aan de Tweede Kamer toegezonden. In dit plan wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 moet het huidige LAP2 gaan vervangen. Lees meer

De Omgevingswet komt eraan

Gepubliceerd op 10-05-2016

Op 26 april is de Omgevingswet in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet voegt 26 wetten op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu samen. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De uitgangspunten zijn helder: minder en overzichtelijke regels die beter op elkaar zijn afgestemd en meer ruimte voor (duurzame) initiatieven en maatwerk op lokaal niveau. Lees meer

10 jaar = 10 jaar: een belangrijke uitspraak over de tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik

Gepubliceerd op 27-01-2016

De rechtbank Oost-Brabant heeft een uitspraak gedaan over de tijdelijke omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden in afwijking van het bestemmingsplan. Met ingang van 1 november 2014 kan het bevoegd gezag, met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure, een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen voor afwijkend gebruik voor de duur van maximaal 10 jaar. Voorheen was dat maximaal 5 jaar. Lees meer

Asbestverwijderingsbedrijven hebben geen milieuvergunning meer nodig

Gepubliceerd op 07-12-2015

Met ingang van 1 januari 2016 komen asbestverwijderingsbedrijven onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer te vallen. De verplichting om een omgevingsvergunning milieu te hebben vervalt. In plaats daarvan moeten deze bedrijven voortaan voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit. Maar wat betekent dit nu exact? Lees meer

PPK-balen: groen of oranje?

Gepubliceerd op 02-06-2015

PPK-balen afkomstig uit huishoudelijk afval zijn groene lijst-afvalstoffen. Dat heeft de Raad van State recent geoordeeld. Voor de grensoverschrijdende overbrenging van deze afvalstoffen is dus geen kennisgeving en voorafgaande toestemming nodig. De algemene informatieverplichting van de EVOA volstaat. Lees meer

Recyclinggranulaat niet langer afval

Gepubliceerd op 20-02-2015

Op 7 februari 2015 is de ministeriële regeling met betrekking tot vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat in werking getreden. Recyclinggranulaat dat voldoet aan deze Regeling is niet langer afval. Voor puinverwerkende bedrijven en hun afnemers leidt dit tot meer duidelijkheid en minder administratieve lasten. Lees meer

CPR en BRL: wat mag een privaat keurmerk nog regelen over bouwproducten?

Gepubliceerd op 12-12-2014

Er bestaat onder fabrikanten, importeurs en eindgebruikers van bouwproducten veel onduidelijkheid over de vraag of nog private eisen gesteld mogen worden aan bouwproducten, in afwijking van of aanvulling op de CE-markering. In deze blog proberen wij enige verduidelijking te geven. Gefocust wordt op bouwproducten die worden ingezet in GWW-werken, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. Lees meer

De werking van het kartelverbod in de afval- en recyclingbranche

Gepubliceerd op 11-11-2014

In de afval- en recyclingbranche zijn verschillende redenen voor samenwerking tussen concurrenten denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk opzetten van een recyclingsysteem. Samenwerkende ondernemingen zijn daarbij gebonden aan de grenzen van het mededingingsrecht, meer specifiek het kartelverbod. In dit artikel in het Recycling Magazine gaat Natascha Linssen kort in op de werking van het kartelverbod in de afval- en recyclingbranche en de uitzondering op het kartelverbod in geval van duurzaamheidsinitiatieven. Lees meer

VIL bundelt specialismen in nieuw brancheteam Afval en Recycling

Gepubliceerd op 03-06-2014

Van Iersel Luchtman Advocaten helpt diverse gespecialiseerde afval- en recyclingbedrijven en andere bedrijven die aandacht hebben voor afvalmanagement bij het realiseren van hun ambities. Om deze bedrijven nog beter van dienst te zijn, bundelt Van Iersel Luchtman Advocaten de krachten van diverse specialisten in een nieuw brancheteam Afval & Recycling. Lees meer

Mag u uw werknemer zo maar filmen bij een vermoeden van fraude?

Gepubliceerd op 23-05-2014

Fraude op de werkvloer. Het komt steeds vaker voor. Van een verdwenen notitieblokje tot tientallen duizenden euro’s aan dubieuze kosten. Mag u als werkgever bij een vermoeden van fraude uw werknemer zonder meer filmen? Lees meer

Terugbrengen restfractie zandwinlocatie niet vergunningplichtig

Gepubliceerd op 12-05-2014

Het terugbrengen van een restfractie zand die is vrijgekomen bij een zandwinning is niet vergunningplichtig. Dat volgt uit de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014. Lees meer

Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!

Gepubliceerd op 28-03-2014

Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, denkt men niet direct aan een strafrechtelijk traject. Onder omstandigheden kan in dit soort gevallen echter wel degelijk sprake zijn van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie zich niet aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehouden, waardoor vervolgens het ongeval is ontstaan Lees meer

Boete van € 5.000.000 wegens onveilige situatie. Hoe veilig is uw bedrijf?

Gepubliceerd op 24-01-2014

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 januari 2014 een boete van € 5.000.000 geëist in de strafzaak tegen het bedrijf Dow Benelux B.V. De hoogte van de boete is mede gelegen in het feit dat sprake zou zijn van een zeer onveilige werksituatie, terwijl Dow Benelux B.V. een zogenaamd ‘BRZO-bedrijf’ is. Lees meer