Wilbert van Eijk is advocaat sinds 2006 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo. Wilbert is lid van de secties Omgeving & Milieu en Sanctie & Boete. Daarnaast is hij voorzitter van het brancheteam Afval & Recycling.

Wilbert is een begenadigd schaker. Het schaakspel intrigeert hem omdat het grote gelijkenis vertoont met de advocatuur, hoewel de praktijk natuurlijk nooit zo zwart-wit is zet hij zijn tegenstander wel graag schaakmat. Wilbert heeft geleerd hoe hij zijn tegenstander moet inschatten, zonder deze te onderschatten. Op basis van zijn betoog kan Wilbert een rechter laten twijfelen aan de zaak die zijn tegenpartij denkt te hebben.

Wilbert is gespecialiseerd in het Omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht) en adviseert en procedeert in tal van omgevingsrechtelijke zaken. Zo staat hij bedrijven bij in procedures omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, watervergunningen en handhaving.

Ook treedt Wilbert veelvuldig op als raadsman in economische strafzaken, met name op het gebied van het milieustrafrecht en arbeidsongevallen. Hij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van het afvalstoffen-, meststoffen- en bouwstoffenrecht. Wilbert staat veel afvalverwerkende bedrijven en producenten van (secundaire) bouwstoffen bij.

Kort CV Mr drs W.J.W. van Eijk

(Specialisatie)opleiding
> Nederlands Recht met als specialisatie Straf- en strafprocesrecht (cum laude) 
> Bedrijfskunde 
> Grotius Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht (cum laude)

Voormalige werkgever
> Advocatenkantoor Van Mierlo

Lidmaatschap
> Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)

Publiceert in
> Recycling Magazine Benelux (RMB) - auteur rubriek Recht & Regel
> Wolters Kluwer (SmartNewz)
> Tijdschrift Bedrijfshuisvesting

Contact Mr drs W.J.W. van Eijk

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> w.eijk@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 827  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr drs W.J.W. van Eijk
Blogs van Mr drs W.J.W. van Eijk

Voldoen aan Arbo-wetgeving: is uw bedrijf compliant?

Gepubliceerd op 18-03-2019

Op 26 februari 2019 kwam in het nieuws dat de Inspectie SZW (ISZW) bedrijven oproept om meer te investeren in veiligheid binnen hun organisatie. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Zo kan ook uw bedrijf daar ongewild mee te maken krijgen. Het voldoen aan de Arbowet- en regelgeving (compliance) is dan ook een must. Maar hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de wettelijke Arbo-eisen? Lees meer

Vanaf 1 januari 2019 recht op smartengeld vanwege letsel of overlijden van dierbare

Gepubliceerd op 25-01-2019

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade na een lang voortraject in werking getreden. Hierdoor is het voor naasten en nabestaanden van slachtoffers die ernstig letsel hebben opgelopen of zijn komen te overlijden mogelijk gemaakt om vergoeding van affectieschade (smartengeld) van de dader (of zijn verzekeraar) te krijgen. Affectieschade is de emotionele schade die bestaat uit het verdriet doordat een dierbare ernstig is verwond of is komen te overlijden. Wanneer heb je nu recht op vergoeding van affectieschade? Lees meer

Afval wordt product als het aan Brussel ligt: EU-lidstaten hebben huiswerk opgekregen om daaraan bij te dragen

Gepubliceerd op 19-09-2018

De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen is recent gewijzigd. De doelstelling van efficiënt grondstoffengebruik en de overgang naar een circulaire economie zijn meer centraal komen te staan. Lees meer

Houd juridisch kosten in de afval- en recyclingbranche beheersbaar

Gepubliceerd op 12-04-2018

Bent u actief in de afval- en recyclingbranche of daaraan gelieerd? Dan hebben wij iets interessants voor u: eerstelijns rechtshulp op basis van een juridisch abonnement. Zo bent u verzekerd van specialistische bijstand en houdt u uw juridische kosten beheersbaar. Lees meer

Arbeidsongevallen en strafrechtelijke handhaving

Gepubliceerd op 16-03-2018

Bij een ernstig arbeidsongeval zijn werkgevers verplicht dit te melden bij de Inspectie SZW. Indien blijkt dat het ongeval een gevolg is van overtreding van Arbowetgeving, kan handhavend worden opgetreden. De Arbowetgeving wordt grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd, bijvoorbeeld door oplegging van een bestuurlijke boete. Bij ernstige overtredingen wordt steeds vaker strafrechtelijk onderzoek en vervolgens vervolging ingesteld, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een dodelijke afloop of zwaar lichamelijk letsel. Lees meer

OntwerpLAP3 ter inzage

Gepubliceerd op 28-09-2016

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft op 26 september het ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP3) aan de Tweede Kamer toegezonden. In dit plan wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 moet het huidige LAP2 gaan vervangen. Lees meer

Wat te doen tegen geur- of geluidsoverlast van een (nieuw) bedrijf bij u in de buurt?

Gepubliceerd op 21-07-2016

Heeft u overlast van een bedrijf? Dan heeft de hoogste bestuursrechter het u een stukje moeilijker gemaakt om op te komen tegen de vergunning van een dergelijk bedrijf. De rechter heeft namelijk in een recente uitspraak de kring van de belanghebbenden bij een milieuomgevingsvergunning een stukje kleiner gemaakt. Wat heeft dit voor gevolgen voor omwonenden die op willen komen tegen een besluit waarbij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu wordt verleend? Lees meer

De Omgevingswet komt eraan

Gepubliceerd op 10-05-2016

Op 26 april is de Omgevingswet in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet voegt 26 wetten op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu samen. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De uitgangspunten zijn helder: minder en overzichtelijke regels die beter op elkaar zijn afgestemd en meer ruimte voor (duurzame) initiatieven en maatwerk op lokaal niveau. Lees meer

10 jaar = 10 jaar: een belangrijke uitspraak over de tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik

Gepubliceerd op 27-01-2016

De rechtbank Oost-Brabant heeft een uitspraak gedaan over de tijdelijke omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden in afwijking van het bestemmingsplan. Met ingang van 1 november 2014 kan het bevoegd gezag, met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure, een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen voor afwijkend gebruik voor de duur van maximaal 10 jaar. Voorheen was dat maximaal 5 jaar. Lees meer

Asbestverwijderingsbedrijven hebben geen milieuvergunning meer nodig

Gepubliceerd op 07-12-2015

Met ingang van 1 januari 2016 komen asbestverwijderingsbedrijven onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer te vallen. De verplichting om een omgevingsvergunning milieu te hebben vervalt. In plaats daarvan moeten deze bedrijven voortaan voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit. Maar wat betekent dit nu exact? Lees meer

Boetebeleid Minister van SZW op de schop

Gepubliceerd op 26-10-2015

In de Wet arbeid vreemdelingen ( “Wav”) zijn regels neergelegd ten aanzien van het te werk stellen van vreemdelingen in Nederland. De hoofdregel is dat een vreemdeling een tewerkstellingsvergunning moet hebben voordat hij of zij aan de slag mag. Deze wetgeving blijkt voor veel werkgevers nog steeds een struikelblok te zijn. Wanneer de Wav wordt overtreden, kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bestuurlijke boete opleggen. Lees meer

PPK-balen: groen of oranje?

Gepubliceerd op 02-06-2015

PPK-balen afkomstig uit huishoudelijk afval zijn groene lijst-afvalstoffen. Dat heeft de Raad van State recent geoordeeld. Voor de grensoverschrijdende overbrenging van deze afvalstoffen is dus geen kennisgeving en voorafgaande toestemming nodig. De algemene informatieverplichting van de EVOA volstaat. Lees meer

Economische belangen géén weigeringsgrond omgevingsvergunning milieu

Gepubliceerd op 18-03-2015

Met de komst van een nieuw bedrijf bestaat de kans dat de economische belangen van anderen worden geraakt, bijvoorbeeld doordat het nieuwe bedrijf schade toebrengt aan bestaande bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan geur- of trillinghinder waardoor productieprocessen verstoord worden of de kwaliteit van het eindproduct in gevaar wordt gebracht. Lees meer

Publicatie besluit bestuursorgaan op website niet altijd voldoende!

Gepubliceerd op 13-03-2015

Besluiten van bestuursorganen moeten bekend worden gemaakt op de manier zoals de wet dat voorschrijft. Pas na bekendmaking op de voorgeschreven wijze treedt een besluit in werking. Het moment van bekendmaking is vooral van belang in verband met het maken van bezwaar of het instellen van beroep tegen een besluit. Gemeenten gebruiken steeds vaker gemeentelijke websites om besluiten te publiceren. Maar is dat wel een wijze van bekendmaken zoals voorgeschreven in de wet? Lees meer

Het relativiteitsbeginsel in beweging

Gepubliceerd op 02-03-2015

Recent heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland een opmerkelijke uitspraak gedaan over het zogenaamde relativiteitsbeginsel. Het relativiteitsbeginsel is in het bestuursrecht alleen van toepassing in de fase van beroep. Desalniettemin betrok de voorzieningenrechter hangende de bezwaarfase het relativiteitsbeginsel in zijn belangenafweging. Lees meer

Recyclinggranulaat niet langer afval

Gepubliceerd op 20-02-2015

Op 7 februari 2015 is de ministeriële regeling met betrekking tot vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat in werking getreden. Recyclinggranulaat dat voldoet aan deze Regeling is niet langer afval. Voor puinverwerkende bedrijven en hun afnemers leidt dit tot meer duidelijkheid en minder administratieve lasten. Lees meer

CPR en BRL: wat mag een privaat keurmerk nog regelen over bouwproducten?

Gepubliceerd op 12-12-2014

Er bestaat onder fabrikanten, importeurs en eindgebruikers van bouwproducten veel onduidelijkheid over de vraag of nog private eisen gesteld mogen worden aan bouwproducten, in afwijking van of aanvulling op de CE-markering. In deze blog proberen wij enige verduidelijking te geven. Gefocust wordt op bouwproducten die worden ingezet in GWW-werken, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. Lees meer

Stoken in de winter: illegale houtkachel?

Gepubliceerd op 01-12-2014

De winter is in aantocht, en dat betekent voor veel mensen gezellig samen rond de open haard. Maar heeft u er ooit over nagedacht dat omwonenden wel eens last zouden kunnen krijgen van de rookontwikkeling afkomstig van uw houtkachel of open haard? Kan de overheid hier iets tegen doen of kunt u ongestoord blijven stoken? Lees meer

De werking van het kartelverbod in de afval- en recyclingbranche

Gepubliceerd op 11-11-2014

In de afval- en recyclingbranche zijn verschillende redenen voor samenwerking tussen concurrenten denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk opzetten van een recyclingsysteem. Samenwerkende ondernemingen zijn daarbij gebonden aan de grenzen van het mededingingsrecht, meer specifiek het kartelverbod. In dit artikel in het Recycling Magazine gaat Natascha Linssen kort in op de werking van het kartelverbod in de afval- en recyclingbranche en de uitzondering op het kartelverbod in geval van duurzaamheidsinitiatieven. Lees meer

VIL bundelt specialismen in nieuw brancheteam Afval en Recycling

Gepubliceerd op 03-06-2014

Van Iersel Luchtman Advocaten helpt diverse gespecialiseerde afval- en recyclingbedrijven en andere bedrijven die aandacht hebben voor afvalmanagement bij het realiseren van hun ambities. Om deze bedrijven nog beter van dienst te zijn, bundelt Van Iersel Luchtman Advocaten de krachten van diverse specialisten in een nieuw brancheteam Afval & Recycling. Lees meer

Mag u uw werknemer zo maar filmen bij een vermoeden van fraude?

Gepubliceerd op 23-05-2014

Fraude op de werkvloer. Het komt steeds vaker voor. Van een verdwenen notitieblokje tot tientallen duizenden euro’s aan dubieuze kosten. Mag u als werkgever bij een vermoeden van fraude uw werknemer zonder meer filmen? Lees meer

Terugbrengen restfractie zandwinlocatie niet vergunningplichtig

Gepubliceerd op 12-05-2014

Het terugbrengen van een restfractie zand die is vrijgekomen bij een zandwinning is niet vergunningplichtig. Dat volgt uit de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014. Lees meer

Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!

Gepubliceerd op 28-03-2014

Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt, denkt men niet direct aan een strafrechtelijk traject. Onder omstandigheden kan in dit soort gevallen echter wel degelijk sprake zijn van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie zich niet aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehouden, waardoor vervolgens het ongeval is ontstaan Lees meer

Boete van € 5.000.000 wegens onveilige situatie. Hoe veilig is uw bedrijf?

Gepubliceerd op 24-01-2014

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 januari 2014 een boete van € 5.000.000 geëist in de strafzaak tegen het bedrijf Dow Benelux B.V. De hoogte van de boete is mede gelegen in het feit dat sprake zou zijn van een zeer onveilige werksituatie, terwijl Dow Benelux B.V. een zogenaamd ‘BRZO-bedrijf’ is. Lees meer