Dineke van Dal is sinds 2018 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij als kennismanager werkzaam bij Van Iersel Luchtman. Dineke is specialist op de gebieden Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Contracteren. 

Dineke heeft in 2002 haar studie rechten aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Na haar afstuderen ging ze werken als rechtsbijstandsjurist. Vervolgens is Dineke bijna 10 jaar werkzaam geweest binnen de rechtspraak. Eerst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en vervolgens als stafjurist bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Op die manier heeft Dineke veel proceservaring opgedaan.

Vanaf 2012 is Dineke werkzaam bij Van Iersel Luchtman, eerst als kennismanager. In die functie droeg Dineke op verschillende manieren bij aan het vergroten van de vakinhoudelijk kennis van de VIL advocaten. Belangrijke onderdelen daarbij waren het onderhouden van een intern knowhow-systeem, het ontwikkelen van juridische modellen en het bijhouden en signaleren van relevante juridische ontwikkelingen. Maar ook ondersteunde Dineke de advocaten in civiele procedures.

Sinds 2018 is Dineke als advocaat werkzaam. Op die manier kan zij haar kennis en ervaring direct ten behoeve van cliënten inzetten.

Naast haar werk is Dineke in het weekend actief als hockeycoach.

Kort CV Mr H.J.M. van Dal

Publiceert in:
> Advocatenblad
> Juridisch up to Date (JUTD)

Contact Mr H.J.M. van Dal

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> d.dal@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 820  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr H.J.M. van Dal

Een tweede (laatste?) kans voor het Verenigd Koninkrijk?

Gepubliceerd op 12-03-2019

Afgelopen nacht zijn de Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker een aanvulling op het eerder bereikte Brexit-akkoord overeengekomen. Daarover wordt vanavond gestemd in het Britse Lagerhuis. Dit is wellicht de laatste kans op een ordelijk vertrek van het VK uit de EU. Lees meer

Brexit: de laatste stand van zaken

Gepubliceerd op 06-02-2019

De dag waarop de Britten uit de EU stappen, 29 maart, komt nu echt dichtbij. En nog altijd is er geen witte rook. Waar een ‘no deal-Brexit’ eerst een theoretische mogelijkheid was, wordt dit scenario steeds waarschijnlijker. Mocht dat gebeuren, vreest men voor chaos en schade voor bedrijven en burgers. Lees meer

Wat betekent een harde Brexit voor u?

Gepubliceerd op 07-01-2019

Over minder dan 100 dagen is de Brexit een feit. De exacte vorm die de Brexit zal aannemen, is nog steeds niet bekend. Inmiddels neemt de kans op een harde Brexit toe. Volgens het IMF is Nederland één van de landen die daardoor het hardst zullen worden getroffen. De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat een harde Brexit de Nederlandse overheid tot 2023 ongeveer 2,3 miljard euro gaat kosten. Maar wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven? Lees meer

Zachte Brexit lijkt weer iets verder weg

Gepubliceerd op 11-12-2018

Vandaag zou het Britse Lagerhuis stemmen over het in november bereikte Brexit-akkoord. Echter, na een dagenlang debat heeft Theresa May de stemming voor onbepaalde tijd uitgesteld. May zag in dat ze de stemming in het parlement niet zou winnen. Lees meer

EU-leiders stemmen in met Brexit-akkoord

Gepubliceerd op 27-11-2018

Op 13 november jl. bereikten de onderhandelaars namens de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een voorlopig akkoord over de Brexit. Nadat de Britse regering met dit akkoord had ingestemd, hebben afgelopen zondag ook de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten daaraan hun fiat gegeven. Lees meer

Een deal met het college van B&W is niet altijd een deal

Gepubliceerd op 21-09-2018

Hotel Schylge heeft met het college van B&W van de gemeente Terschelling uitgebreid onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitbreiding van het hotel. Daarbij heeft het college in een vroeg stadium aangegeven dat een en ander geschiedt onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. Na circa 2 jaar onderhandelen ontvangt het hotel het bericht dat de gemeenteraad zich niet kan vinden in de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst. De onderhandelingen lopen vervolgens stuk waarna Schylge een procedure start. Schylge stelt zich daarin onder andere op het standpunt dat een overeenkomst tot stand was gekomen. Lees meer

Dineke van Dal wordt advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 27-08-2018

Vanaf 1 september is Dineke van Dal beëdigd en maakt ze binnen Van Iersel Luchtman de stap van kennismanager tot advocaat. Dineke stond de afgelopen zes jaar haar collega’s bij met raad en daad. Vanaf nu gaat ze onze cliënten adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, contracteren en aansprakelijkheidsrecht. Lees meer

KEI maakt pas op de plaats

Gepubliceerd op 29-06-2018

We hebben regelmatig bericht over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). In die berichtgeving vormden de problemen bij de uitrol de rode draad: het project liep veel vertraging op, er werd maar beperkt resultaat geboekt, de kosten rezen de pan uit (uit het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat intussen zo’n 205 miljoen is uitgegeven) en uiteindelijk moesten de ambities worden bijgesteld. Tijd voor een update. Lees meer

Detailhandel valt onder Dienstenrichtlijn: grote gevolgen voor de informatieplicht van detailhandels

Gepubliceerd op 21-06-2018

Op 30 januari jl. heeft de hoogste Europese rechter (het HvJ EU) bepaald dat detailhandel een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn. Dit betekent dat de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn voortaan van toepassing zijn op detailhandelsactiviteiten. Dit heeft nogal wat gevolgen, bijvoorbeeld voor de manier waarop de consument geïnformeerd moet worden over de gehanteerde algemene voorwaarden. Lees meer

Proceskosten in IE-zaken: wanneer wel en wanneer niet volledig vergoed?

Gepubliceerd op 05-06-2018

In civiele procedures betaalt de verliezende partij een vergoeding voor de advocaatkosten van de winnende partij. Daarin zijn twee regimes te onderscheiden: in gewone procedures wordt meestal het liquidatietarief toegepast. Deze vergoeding dekt vaak maar een klein deel van de werkelijk gemaakte kosten. In zaken over intellectuele eigendomsrechten wordt vaak een veel hogere vergoeding toegekend (hierna: de IE-proceskostenregeling). Dit kan vele duizenden euro’s schelen. Het maakt dus nogal wat uit welk regime van toepassing is. Lees meer

Na vertrek rechter is nadien gewezen vonnis nietig

Gepubliceerd op 24-04-2018

Eerder heb ik al bericht over een geval waarin de rechtbank een vonnis uitspreekt terwijl één van de drie behandelend rechters inmiddels is vertrokken naar een gerechtshof. De vraag is of dit vonnis dan wel geldig is. Het gerechtshof Amsterdam had de Hoge Raad ingeschakeld om op deze vraag antwoord te krijgen. Deze heeft inmiddels uitspraak gedaan. Lees meer

Binnenkort vergoeding affectieschade mogelijk

Gepubliceerd op 16-04-2018

De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel dat de vergoeding van affectieschade regelt. Dit is een vorm van smartengeld voor nabestaanden/naasten van slachtoffers die door een fout van iemand anders zijn overleden of ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen. Lees meer

Vergaande matiging contractuele boete

Gepubliceerd op 22-02-2018

Het boetebeding is een veel voorkomende contractuele bepaling. Het houdt in dat een partij die tekort schiet in de nakoming van zijn contractuele verbintenissen, een boete moet betalen aan zijn wederpartij. Omdat de hoogte van de verschuldigde boete losstaat van de daadwerkelijk geleden schade, leidt dit nogal eens tot scheve situaties. De vraag is dan ook in hoeverre er ruimte is om onder zo’n boete uit te komen? Een recente uitspraak van de Hoge Raad laat zien dat matiging tot een forse verlaging kan leiden. Lees meer

Verder uitstel invoering digitaal procederen

Gepubliceerd op 01-02-2018

Al bijna 3 jaar berichten wij met enige regelmaat over het wetgevingsprogramma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). KEI voorziet in digitalisering, vereenvoudiging en versnelling van juridische procedures. Het programma had al forse vertraging opgelopen en verder uitstel blijkt nu onontkoombaar. Lees meer

Gevolgen overplaatsing rechter voor geldigheid nadien uitgesproken vonnis?

Gepubliceerd op 29-11-2017

Een rechtbank behandelt zaken in een enkelvoudige kamer of een meervoudige kamer. Een vonnis van een meervoudige kamer moet door drie rechters worden gewezen. Wat nu als op 30 september 2015 door de rechtbank een vonnis wordt uitgesproken terwijl één van de drie behandelend rechters per 1 juli 2015 is benoemd tot raadsheer in een gerechtshof? Is het vonnis dan wel rechtsgeldig? De betreffende rechter was immers tijdens de behandeling van de zaak nog wel bij de rechtbank werkzaam, maar niet meer toen het vonnis werd uitgesproken. Lees meer

Vergoeding van de volledige proceskosten bij kansloze procedure

Gepubliceerd op 27-09-2017

De proceskostenveroordeling dekt normaal gesproken maar een klein deel van de werkelijke proceskosten. In buitengewone gevallen bestaat aanleiding voor een veroordeling in de volledige kosten. Wanneer is dit aan de orde? In twee recente uitspraken zet de Hoge Raad de regels nog eens op een rij. Lees meer

Digitaal procederen nu echt van start!

Gepubliceerd op 01-09-2017

In mei 2015 hebben wij voor het eerst bericht over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Met KEI maakt de Rechtspraak haar intrede in de 21e eeuw. De doelstelling van het programma is: vereenvoudiging, uniformering, versnelling én digitalisering. In juli 2016 nam de Eerste Kamer de KEI-wetsvoorstellen aan. Hoewel de implementatie forse vertraging heeft opgelopen, gaat het programma nu echt van start. Per 1 september kan bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in bepaalde civiele zaken alleen nog maar digitaal geprocedeerd worden. Lees meer

Een einde aan lange betaaltermijnen

Gepubliceerd op 12-07-2017

Per 1 juli is de wet in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen met het midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers. Lees meer

De Hoge Raad en het recht om vergeten te worden

Gepubliceerd op 10-04-2017

De afgelopen jaren is het ‘recht om vergeten te worden’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Zo kan een exploitant van een zoekmachine verplicht worden om bepaalde resultaten uit een lijst van zoekresultaten te verwijderen. De vraag onder welke voorwaarden zo’n verzoek moet worden gehonoreerd heeft tot veel lagere rechtspraak geleid. Onlangs heeft ook de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, zich hierover moeten buigen. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (3)

Gepubliceerd op 22-02-2017

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Denk hierbij aan prijsafspraken, verdeling van de markt of een boycot van bepaalde afnemers of leveranciers. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken omdat het bijvoorbeeld leidt tot hogere prijzen. Op 25 januari 2017 is er een nieuwe wet aangenomen die het voor benadeelden makkelijker moeten maken om een schadevergoeding te krijgen. Lees meer

Kan een niet-besturend vennoot inzage krijgen in de administratie van de VOF?

Gepubliceerd op 13-01-2017

In een recente procedure steggelen twee ex-vennoten van een VOF waarin een coffeeshop is ondergebracht over inzage in de administratie. De ene Vennoot voert deze administratie. Op enig moment zegt hij de VOF op. Omdat de andere niet-besturend vennoot twijfelt over de juistheid van de administratie, wil hij inzage. Lees meer

Wat brengt 2017 voor het insolventierecht?

Gepubliceerd op 11-01-2017

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Een jaar waarin in het insolventierecht een aantal interessante wetsvoorstellen op de rol staat. Denk aan de Wet versterking positie curator, de Wet continuïteit ondernemingen I en de Wet modernisering faillissementsrecht. We zetten ze alle drie kort op een rij. Lees meer

De eigenaardigheden van het kort geding

Gepubliceerd op 13-12-2016

Het kort geding is een bijzondere rechtsgang bedoeld voor spoedeisende gevallen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van een staking of het tegenhouden van een televisie-uitzending. Voordeel is dat de rechter heel snel, zo nodig binnen 24 uur, uitspraak kan doen. De Hoge Raad is onlangs ingegaan op het bijzondere karakter van deze spoedprocedure. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (2)

Gepubliceerd op 20-10-2016

In een eerdere blog schreven we al eens over de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ter herinnering: in 2014 zijn binnen Europa regels opgesteld voor schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht. Inmiddels is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat deze regels in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Hoe ziet deze richtlijn eruit? Lees meer

De aansprakelijkheid van bestuurder en aandeelhouder bij een ‘turboliquidatie’

Gepubliceerd op 19-09-2016

Een turboliquidatie is een snelle manier om een B.V. of andere rechtspersoon te laten ophouden te bestaan. Hierbij besluit de algemene vergadering tot ontbinding. Interessant is de vraag of een (indirect) bestuurder en een enig aandeelhouder aansprakelijk kunnen worden gehouden bij zo’n turboliquidatie. Lees meer

Eerste Kamer akkoord met modernisering rechtspraak (KEI)

Gepubliceerd op 13-07-2016

We hebben u al eerder bericht over de wetsvoorstellen die het procesrecht proberen te vereenvoudigen en digitaliseren. Deze voorstellen zijn onderdeel van het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Met dit programma wil de rechtspraak - in de woorden van Tweede Kamerlid Van Oosten - “haar intrede in de 21e eeuw maken”. We informeren u graag over de laatste stand van zaken. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (1)

Gepubliceerd op 04-07-2016

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken die benadeelden van een inbreukpleger kunnen vorderen. Binnen Europa zijn verschillende initiatieven genomen om deze privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht te stimuleren. In 2014 is een richtlijn tot stand gekomen met maatregelen die moeten garanderen dat benadeelden daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Bij de Tweede Kamer is op 8 juni een wetsvoorstel ingediend dat deze richtlijn in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Lees meer

Wetsvoorstel “pre-pack” aangenomen door Tweede Kamer

Gepubliceerd op 30-06-2016

We hebben al eerder bericht over het wetsvoorstel waarmee de “pre-pack” een uitdrukkelijke wettelijke grondslag krijgt. Hierbij de laatste stand van zaken. Lees meer

Intrekking kort geding; hoe zit het met de proceskosten?

Gepubliceerd op 09-06-2016

Het komt in de praktijk zeer regelmatig voor dat een partij die een kort geding aanspant, de zaak vóór de zitting intrekt. Hoe zit het dan met de kosten die partijen inmiddels hebben gemaakt ter voorbereiding op dat kort geding? Kunnen deze voor rekening van de wederpartij worden gebracht? Lees meer

Conservatoir beslag op buitenlandse bankrekening wordt eenvoudiger

Gepubliceerd op 11-05-2016

Wanneer een schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan een schuldeiser het vermogen van die schuldenaar te gelde maken en zich daarop verhalen. Maar wat nu als dit vermogen zich buiten Nederland bevindt? Het Nederlandse beslagrecht werkt namelijk alleen ten aanzien van in Nederland gelegen vermogensbestanddelen. Een Europese beslagprocedure moet uitkomst bieden. Lees meer

Digitaal Beslagregister in de lucht

Gepubliceerd op 23-11-2015

Op incassogebied staan de ontwikkelingen niet stil. Neem nu de invoering van het Digitaal Beslagregister. Dit register dient ertoe dat de zogenaamde beslagvrije voet op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Deze beslagvrije voet begrenst het beslag op het inkomen van een schuldenaar tot aanvaardbare proportie. Lees meer

Vergaande zorgplicht werkgever

Gepubliceerd op 07-07-2015

Op de werkgever rust een zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Hoewel deze zorgplicht niet onbegrensd is, wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen dat de werkgever voldoende heeft gedaan. Lees meer

Wetsvoorstel modernisering rechtspraak stuit op weinig weerstand in Tweede Kamer

Gepubliceerd op 20-05-2015

Op 19 mei vond in de Tweede kamer een debat plaats over een van de wetsvoorstellen dat het procesrecht beoogt te vereenvoudigen en digitaliseren. Tijdens het debat bleek dat de Kamer instemt met de doelstellingen en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Toch waren er ook enkele kritische geluiden te horen. Lees meer