Maral van Brandwijk is sinds 2008 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Zij is lid van de sectie Intellectueel Eigendom & IT. Daarnaast maakt Maral deel uit van het brancheteam Food en het brancheteam Retail.

De discussie over intellectueel eigendom, beeldrecht en auteursrecht maakte Maral als dochter van een vermaard Amsterdamse fotograaf al honderden keren mee. Dat haar passie uiteindelijk naar beeldrecht uitgaat, is dan ook geen verrassing. Internet veranderde intussen onze wereld. En dat in een razend tempo. Grootste nadeel van dit medium is dat bijna alles voor iedereen binnen handbereik ligt. En dat maakt Intellectueel Eigendomsrecht & Informatie- en Communicatietechnologie een ongekend (en soms ook onbekend) dynamisch vakgebied. In vergelijking met de snelheid waarmee nieuwe media en technieken zich ontwikkelen, past het recht zich maar langzaam aan. Maral zet binnen dat spanningsveld graag nieuwe lijnen uit. Rechten kennen, rechten hebben, rechten verkrijgen of rechten verlenen. Daar weet Maral alles over; dat is haar thuis.

Maral heeft zich onder meer toegelegd op het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen, portretrecht en het reclamerecht. Ze adviseert zowel particulieren als bedrijven over intellectuele eigendomsrechten in de breedste zin van het woord, alsmede over de handhaving ervan. Daarnaast heeft ze een ruime expertise op het gebied van onrechtmatige pers- en internetpublicaties. Ook houdt zij zich bezig met ICT-recht waar ze diverse contracten maakt en beoordeelt, waaronder software licentiecontracten.

Tevens heeft Maral ruime ervaring met privacy issues, die onder meer kunnen spelen op het internet en bij het uitwisselen van persoonsgegevens en het beveiligen van geautomatiseerde systemen. Naast deze advieswerkzaamheden procedeert zij regelmatig op deze gebieden.

Kort CV Mr M.A. van Brandwijk

Lidmaatschap
> Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
> Vereniging voor Reclamerecht (VvRr)

Publiceert in
> Juridisch Handboek voor de franchise sector – co-auteur  (NFV)

Contact Mr M.A. van Brandwijk

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> m.brandwijk@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 803  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr M.A. van Brandwijk

De optimale mix van filialen en franchisevestigingen

Gepubliceerd op 09-12-2016

In november 2016 heeft het ING Economisch Bureau een artikel gepubliceerd over de veranderingen in de bedrijfsomgeving van franchiseformules. Het gaat in op de ontwikkelingen in de franchisemarkt en de daarbij steeds belangrijker wordende optimalisatie van de vestigingenmix. Lees meer

Geloofwaardigheid keurmerken onder druk: nu 11 topfoodkeurmerken (2e blog)

Gepubliceerd op 01-12-2016

Consumenten verliezen hun vertrouwen in keurmerken omdat onduidelijk is waar deze precies voor staan. Immers, er is geen eenduidige regel of omschrijving van wat precies een keurmerk is of aan welke basisvereisten het dient te voldoen. Uit recent onderzoek is gebleken dat er uiteindelijk maar 11 topfoodkeurmerken zijn die de meest strenge eisen hanteren. Lees meer

Stop kindermarketing op ongezonde voedingsmiddelen

Gepubliceerd op 21-11-2016

Ondanks de beloftes vanuit de levensmiddelenindustrie zijn kinderen nog steeds vaak het doelwit van reclamecampagnes voor ongezonde producten. Volgens de Consumentenbond blijven veel A-merken ongezonde kindermarketing toepassen. Maar wat wordt nu precies onder kindermarketing verstaan, hoe passen bedrijven dit toe en waarom moeten de huidige regels strenger worden? Lees meer

Zonnebrandcrème en tandpasta goedkoper dankzij de Hoge Raad

Gepubliceerd op 16-11-2016

Zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s worden vanaf 11 november aangemerkt als geneesmiddelen. Hierdoor vallen ze voortaan onder het 6% BTW-tarief, in plaats van het algemene tarief van 21%. Dit oordeelt de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland. Lees meer

Nederlandse Franchise Code wordt verankerd in de wet

Gepubliceerd op 31-10-2016

Minister Kamp van Economische Zaken gaat de Nederlandse Franchise Code wettelijk verankeren waardoor deze gaat gelden voor de gehele franchisesector. Op die manier worden de omgangsregels tussen franchisenemers en franchisegevers vanuit de overheid bepaald. Eerder liet hij al weten een wettelijke verankering te verkennen. Wat houdt deze Franchise Code nu in? Lees meer

Geen recht op schadevergoeding na vermeende wanprestatie franchisegever.

Gepubliceerd op 21-10-2016

De Hoge Raad heeft op 23 september 2016 het cassatieberoep tegen het arrest van het Hof Amsterdam in de zaak Luxembourg vs. Habitat verworpen. In deze zaak oordeelde het Hof dat de franchisenemer, Luxembourg, geen aanspraak kon maken op schadevergoeding wegens wanprestatie door de franchisegever Habitat. Lees meer

ACM beboet webwinkel-eigenaar voor overtreding van de e-commerce regels

Gepubliceerd op 29-09-2016

Op 9 juni 2016 heeft de ACM een boete opgelegd van € 500.000 aan webwinkel-eigenaar T.O.M. De webwinkel had de e-commerce regels overtreden. Ook de twee directeuren zijn voor het overtreden van deze regels beboet. De ACM heeft ieder hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de eerder genoemde boete tot een bedrag van € 125.000. Hoe voorkomt u als webwinkel-eigenaar dat u eenzelfde boete krijgt opgelegd? Lees meer

Cameratoezicht op de werkvloer; belang versus privacy

Gepubliceerd op 31-03-2016

In januari is de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens in werking getreden en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe beleidsregels gepubliceerd over cameratoezicht. In het licht van deze ontwikkelingen vragen veel werkgevers en werknemers zich af waar nu precies de grens ligt tussen de privacy van werknemers en het belang van werkgevers. In een recente ontslagzaak oordeelde de kantonrechter te Leeuwarden bijvoorbeeld dat het ophangen van (verborgen) camera’s onder omstandigheden kan leiden tot slecht werkgeverschap. Lees meer

Nieuw Europees platform geschillenbeslechting voor online aankopen

Gepubliceerd op 25-02-2016

Op 15 februari jl. heeft de Europese Commissie een platform geïntroduceerd om geschillen over online aankopen online te beslechten. Consumenten en handelaren die betrokken zijn geweest bij een geschil over een online aankoop, kunnen via dit platform hierover een klacht indienen. Hoe werkt dit precies? Lees meer

All-in contracten mobiele telefonie vernietigbaar?

Gepubliceerd op 17-02-2016

Op 12 februari jl. heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid verschaft over mobiele telefoonabonnementen met ‘gratis’ telefoon en oordeelt dat een all-in prijs abonnement niet voldoet aan de wetgeving van koop op afbetaling of de kredietovereenkomst. De uitspraak volgt op een zaak waarbij een persoon met KPN een overeenkomst heeft gesloten voor de afname van telefoondiensten. Lees meer

Geloofwaardigheid keurmerken onder druk door wildgroei

Gepubliceerd op 27-01-2016

De wildgroei aan keurmerken en de onduidelijkheid waar het precies voor staat, maken dat consumenten het vertrouwen in keurmerken verliezen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van alle keurmerken onder druk. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt. Lees meer

What’s new in 2016 op gebied van privacy in Nederland?

Gepubliceerd op 12-01-2016

Op 1 januari 2016 zijn er belangrijke wijzigingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in werking getreden. Zo is er een naamswijziging doorgevoerd, is de meldplicht datalekken in het leven geroepen en is er een uitbreiding van de boetebevoegdheid. Lees meer

Levensmiddelenindustrie geeft zelf het goede voorbeeld: onafhankelijk onderzoek naar online reclamemaken voor kinderen

Gepubliceerd op 19-11-2015

Per 1 januari 2015 is het in beginsel verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot en met 12 jaar oud. Een aanscherping hiervan betreft een initiatief van de levensmiddelenindustrie zelf. De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie wil nagaan of de industrie zich aan de aangescherpte regels houdt, en stelt een onderzoek in naar de online reclame. Lees meer

Retail is detail, zelfs kassagegevens moeten digitaal bewaard blijven

Gepubliceerd op 17-11-2015

De Hoge Raad heeft op 25 juni geoordeeld dat in een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem ingevoerde detailgegevens, bewaard moeten blijven wanneer deze gegevens voor de heffing van belasting van belang zijn. In de praktijk kan dit arrest vergaande gevolgen hebben voor de ondernemers die werken met een kassa. Lees meer

Holy Soda!?

Gepubliceerd op 15-10-2015

Op 15 september jl. heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat het gebruik door Holy Soda van de uiting ‘100% natural’ voor het product Holy Soda, een toegelaten etiketvermelding is. Lees meer

Google moet persoonsgegevens van verkoper illegale e-books afgeven

Gepubliceerd op 12-10-2015

Google moet aan stichting BREIN de persoonsgegevens leveren van iemand die illegale e-books verkocht via Google Play. Dat heeft de Haagse kortgedingrechter bepaald in een kort geding dat BREIN had aangespannen tegen Google. Lees meer

Reclame-uiting ‘Geen zoetstoffen’ van Alpro onrechtmatig jegens consumenten

Gepubliceerd op 06-10-2015

Op 15 september jl. heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat het gebruik door Alpro van de uiting ‘Geen zoetstoffen’ voor het product ‘Alpro Pur’Enjoy Drinkyoghurt’ misleidend is ten opzichte van consumenten. Wat mag wel en wat mag er niet op de betreffende verpakking staan? Lees meer

Gezondheidsclaims op helft etiketten ontbijtgranen onduidelijk

Gepubliceerd op 28-07-2015

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode maart t/m oktober 2014, laat zien dat er met maar liefst 51% van de claims op verpakkingen van ontbijtgranen iets mis is. Wat mag er nu wel en wat juist niet? Lees meer

Samenloop franchise en (onder)huur

Gepubliceerd op 16-07-2015

Een franchisegever heeft een overeenkomst gesloten met een franchisenemer. Hierin staat dat het recht werd verleend om een wasstraat te exploiteren. Op grond hiervan huurde de franchisenemer ook de wasstraat en het omliggende terrein. Nu zegt de franchisegever de franchise- en huurovereenkomst op. De franchisenemer wil echter niet vertrekken (ECLI:NL:GHSHE:2015:2509). Lees meer

Concept van de Nederlandse Franchise Code gepresenteerd

Gepubliceerd op 23-06-2015

Op dinsdag 16 juni 2015 is een concept van de nieuwe Nederlandse Franchise Code gepresenteerd in Den Haag. Deze code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Lees meer

Misleidende of oneerlijke handelspraktijken?

Gepubliceerd op 04-05-2015

Op 16 april jl. heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het verstrekken van onjuiste informatie door een onderneming aan een consument in beginsel dient te worden aangemerkt als een verboden “misleidende handelspraktijk”. Het maakt daarbij niet uit of de verstrekte informatie slechts op één consument betrekking had. Lees meer

Auteursrechten op smaak

Gepubliceerd op 27-03-2015

Op 13 januari 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een bijzondere uitspraak gedaan over auteursrechten op smaak. De uitspraak is gedaan in een beschikking over een bewijsbeslag dat werd verzocht door Levola, de producent van Heksenkaas. De voorzieningenrechter neemt in de beschikking aan dat de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd is. Lees meer

Staatsloterij schuldig aan misleiding

Gepubliceerd op 05-02-2015

Op 30 januari jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in de zaak tussen de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij en Stichting Loterijverlies.nl. De reden voor deze procedure was dat de Staatsloterij in de periode tussen 2000 en 2008 niet heeft gemeld aan de deelnemers dat niet alleen de verkochte loten, maar óók de onverkochte loten bij de trekking betrokken waren. Lees meer

Waakhond ACM ziet strenger toe op de naleving van het recht om online aankopen kosteloos te annuleren in de modebranche

Gepubliceerd op 02-12-2014

Op 15 november 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt bekendgemaakt dat zij gaat optreden tegen webwinkels in de modebranche die consumenten niet volledig of niet tijdig terugbetalen als zij hun aankoop annuleren. Lees meer

Vergelijkingssites onder de loep!

Gepubliceerd op 20-11-2014

Door het grote aanbod van producten en/of diensten op internet, zoeken veel consumenten hun toevlucht op vergelijkingssites. Vergelijkingssites zijn websites die de verkoopsprijzen van producten van een aantal aanbieders met elkaar vergelijken op basis van bijvoorbeeld de prijs van het product. Lees meer

Minister-president Rutte kondigt Nederlandse gedragscode franchise aan

Gepubliceerd op 24-09-2014

De Nederlandse franchisepraktijk blijft groeien en wordt een steeds groter onderdeel van de economie. In het Kamerdebat over Franchising van 12 juni 2014 is dit punt ook aan de orde gekomen. Een deel van de Tweede Kamer vroeg minister Kamp om extra regelgeving die de positie van franchisenemers beter moet beschermen. Lees meer

Apple mag de winkelinrichting van een Apple-store registreren als merk

Gepubliceerd op 16-07-2014

Apple mag de winkelinrichting van haar flagshipstore als merk registreren. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 10 juli 2014 bepaald. Lees meer

Booking.com misleidt klanten met “nog 1 kamer vrij”

Gepubliceerd op 07-07-2014

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft in een uitspraak van 4 juli jl. geoordeeld dat de kreten “We hebben nog 1 kamer vrij” en “Nog maar 1 kamer beschikbaar voor € [prijs] ” misleidend zijn. Booking.com misleidt haar klanten door de suggestie te wekken dat hotelkamers bijna zijn uitverkocht, terwijl via andere kanalen nog kamers beschikbaar zijn. Lees meer

Nieuwe E-commerce regels per 13 juni 2014

Gepubliceerd op 16-06-2014

Op 13 juni 2014 treedt de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten in werking. Met deze wet worden de regels voor verkoop in de winkel, verkoop op afstand (via onder andere het internet en telefoon) en verkoop buiten verkoopruimten (bijvoorbeeld colportage) aangescherpt. Lees meer

Downloaden van illegaal geüpload materiaal per direct verboden

Gepubliceerd op 10-06-2014

Per 10 april 2014 is het niet langer toegestaan om illegaal geüpload materiaal, zoals films, muziek en spelletjes, te downloaden voor privégebruik. Dit heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld in een arrest van 10 april jl. Arresten van het Hof hebben directe werking binnen de lidstaten van de Europese Unie, zodat het uitgeroepen verbod per direct ook in Nederland geldt. Lees meer

Recht om vergeten te worden

Gepubliceerd op 15-05-2014

Op 13 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over het ‘recht om vergeten te worden’ op internet. Personen die via zoekmachines in verband worden gebracht met door anderen op internet geplaatste informatie, worden met deze uitspraak beter beschermd. Lees meer

Reclame via social media onderworpen aan regels

Gepubliceerd op 02-04-2014

Velen zijn het al wel eens tegenkomen: producten die via een YouTube filmpje, of via berichten op Facebook en/of Twitter worden aangeprijsd. Op 1 januari 2014 is de Reclamecode Social Media (RSM) in werking getreden Lees meer

Bestuurders kunnen in privé aansprakelijk zijn voor inbreuken op merk- en auteursrechten

Gepubliceerd op 27-11-2013

De hoofdregel is dat de BV aansprakelijk is voor het handelen (en de schulden) van de BV en niet haar bestuurder in persoon. Deze regel gaat echter niet altijd op. De rechtbank Den Haag besliste enige tijd geleden dat een (enig) bestuurder, naast de BV, privé aansprakelijk was voor inbreuken op merk- en auteursrechten van derden. Lees meer