Rob van Seumeren is advocaat sinds 1994 en vanaf 1998 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Verschuur & Van Dijk. Rob is lid van de secties Insolventie & Herstructurering, Vastgoed en Aansprakelijkheid & Procespraktijk. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Bouw & Huisvesting en is hij lid van het Dagelijks Bestuur.

Rob houdt er van om grenzen op te zoeken. En, waar mogelijk, te verleggen. Hij staat het liefst schouder aan schouder met ondernemers, zonder nog van hun zijde te wijken. Bij voorkeur bouwt hij langdurige relaties op omdat hij alle ins en outs van uw business wil kennen. Om u vervolgens gedegen te kunnen adviseren. En risico’s tot een minimum te beperken.

Als specialist vastgoedrecht adviseert Rob diverse bouwondernemers. Hij begeleidt hen bij het vastleggen van opdrachten en het opstellen van aanneemovereenkomsten. Vanzelfsprekend adviseert hij regelmatig over de rechtsvorm van samenwerkingsverbanden en de in het kader daarvan te maken afspraken. Tot slot staat Rob ondernemers bij in procedures over de kwaliteit van gerealiseerde bouwwerken.

Rob treedt tevens regelmatig op als curator of bewindvoerder in faillissementen respectievelijk surseances van betaling.

Kort CV Mr R.F.W. van Seumeren

(Specialisatie)opleiding
>  Grotius/Insolad Insolventierecht

Voormalige werkgever
> Verschuur & Van Dijk

Lidmaatschap
> Specialisatievereniging voor insolventierecht advocaten (INSOLAD)
> Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
> Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VBRA)
> Hermes regionaal business netwerk

Publiceert in
> Als co-auteur een bijdrage geleverd aan het boek SDU Commentaar Insolventierecht en medewerking verleend aan de door Euroforum opgezette leergang Insolventierecht.

Nevenactiviteiten
> Vriend van de Verkadefabriek

Contact Mr R.F.W. van Seumeren

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
r.seumeren@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 876  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr R.F.W. van Seumeren
Blogs van Mr R.F.W. van Seumeren

Nieuw VIL brancheteam Bouw & Huisvesting

Gepubliceerd op 13-07-2018

Onze advocaten zijn actief in diverse branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan Zorg, Afval & Recycling, Food en Gaming. Vanaf vandaag is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Bouw & Huisvesting. Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: feest of fiasco?

Gepubliceerd op 01-05-2017

Ter verbetering van de bouwkwaliteit heeft de Tweede Kamer in februari ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel ligt nu bij De Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen: preventieve toetsing door de gemeente vervalt en daarvoor in de plaats komt er kwaliteitsborging gereguleerd door private partijen. Feest of fiasco? Lees meer

Leegstand van een gehuurd franchisepand

Gepubliceerd op 02-03-2017

Het komt geregeld voor dat een franchisegever een pand huurt waarin een franchisenemer een winkel volgens de franchiseformule exploiteert. Maar wat zijn de gevolgen voor de onderhuur en hoofdhuur als de franchiseovereenkomst eindigt? In een recent arrest speelde deze vraag. Lees meer

Mag een ander dan de feitelijke overtreder een opgelegde dwangsom betalen?

Gepubliceerd op 01-03-2017

Als sprake is van een overtreding dient dit beëindigd te worden. Handhavingsacties die toegepast kunnen worden, zijn het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Maar mag een ander dan de feitelijke overtreder zo’n verbeurde dwangsom eigenlijk ook betalen? Lees meer

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen wordt afgeschaft?!

Gepubliceerd op 07-02-2017

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen bestemmingsplannen en beheersverordeningen geactualiseerd te worden. Dat moet eens in de 10 jaar. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet is voorgesteld deze actualiseringsplicht af te schaffen. Wat zal het effect zijn van zo’n eventuele afschaffing voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen? Lees meer

Mag een huurder zelf bepalen wanneer zijn winkel geopend is?

Gepubliceerd op 20-01-2017

De meeste mensen zullen de vraag of een huurder zelf mag bepalen wanneer zijn winkel geopend is met een volmondig “ja” beantwoorden. Toch kan dit genuanceerder liggen. Dit blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Lees meer

Energiebesparing; gevolgen voor gebouwen

Gepubliceerd op 03-01-2017

In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot onder andere energiebesparing. Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Mocht een gebouw dit minimale label niet hebben, kan en mag het gebouw niet meer als kantoorgebouw worden gebruikt. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. Lees meer

Omgevingsvergunning tankstations – hoe en wat met brandveiligheid

Gepubliceerd op 29-11-2016

Op 16 november jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) geoordeeld dat een milieu-omgevingsvergunning voor het oprichten van een garagebedrijf met tankstation door de rechtbank terecht is vernietigd. De rechtbank en in aansluiting daarop ook de Afdeling komen tot dit oordeel vanwege brandveiligheid. Wat speelde er? Lees meer

De exploitatieverplichting in strijd met de redelijkheid en billijkheid

Gepubliceerd op 28-11-2016

Veel huurders zijn op grond van een huurovereenkomst verplicht om het gehuurde daadwerkelijk en zelf te gebruiken. De huurder heeft dan een zogenaamde exploitatieverplichting. In zijn algemeenheid geldt dat kantonrechters huurders nauwelijks ontslaan van deze verplichting. Zeker niet als die contractueel is overeengekomen en er sprake is van professionele partijen. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam blijkt echter dat er wel degelijk ruimte bestaat. Lees meer

Blurring: ‘Wilt u een wijntje bij uw nieuwe kapsel?’

Gepubliceerd op 10-11-2016

Om de leegloop van winkels en de groei aan leegstaande panden in winkelstraten te stoppen, willen winkeliers dat het winkelen meer een beleving wordt. Door iets extra’s te bieden hopen ze meer klanten aan te trekken. Bijvoorbeeld door een drankje te serveren. Met een wijntje bij de kapper zit je namelijk toch net iets relaxter in de stoel. Food combineren met non-food. De retail vermengt zich zo steeds vaker met de horeca. Deze vervaging wordt ‘blurring’ genoemd. Maar is dit eigenlijk overal wel toegelaten? Lees meer

Een gekoppelde huur- en begeleidingsovereenkomst komt steeds vaker voor

Gepubliceerd op 26-10-2016

Opnieuw is er rechtspraak verschenen over de koppeling tussen een huur- en een zorgovereenkomst waarbij de huurovereenkomst werd opgezegd. Ditmaal betrof de verleende zorg specifiek woonbegeleiding en werd de huurder behandeld voor psychische problemen. Omdat de huurder geen gevolg gaf aan de opzegging van de huurovereenkomst, besloot de verhuurder de kwestie aan de rechter voor te leggen. Lees meer

Overheidstoezicht op vastgoedtransacties van zorginstellingen wordt niet strenger

Gepubliceerd op 16-03-2016

Het overheidstoezicht op vastgoedtransacties van zorginstellingen wordt niet strenger. Een wetsvoorstel dat het overheidstoezicht op de schop nam, is na forse kritiek door de Raad van State en brancheorganisaties alsnog door de Minister geschrapt. Bijgaand bespreken we de huidige regeling en de kritiek op het wetsvoorstel. Lees meer

Pick-up-points; waar mogelijk?

Gepubliceerd op 11-11-2015

De markt verandert en er wordt steeds meer online gekocht. Door deze veranderingen komen ook nieuwe fenomenen tot stand. Zoals pick-up-points of afhaalpunten. Maar moet zo’n afhaalpunt gekwalificeerd worden als een winkel? En mogen ze zo maar op elke plek gebouwd worden? Lees meer

Moet de passendheidstoets uit de nieuwe Woningwet wel gelden voor zorgwoningen?

Gepubliceerd op 09-11-2015

De nieuwe Woningwet heeft de regels voor toegelaten instellingen, zoals corporaties, gewijzigd. De zogenaamde passendheidstoets uit de nieuwe wet geeft schepere regels voor de toewijzing van woningen. Deze toets is ook van toepassing op zorgwoningen, terwijl uit de praktijk wordt opgeroepen om dit terug te draaien. Maar wat is nu die passendheidstoets, en moet deze eigenlijk wel van toepassing zijn op zorgwoningen? Lees meer

Trekken de vastgoed afspraken op de 'Retailagenda' de sector uit het slop?

Gepubliceerd op 22-09-2015

Minister Kamp van Economische zaken heeft de Retailagenda bekend gemaakt. Hierin wordt onder andere aangegeven dat de detailhandel een belangrijke economische sector in ons land is. Met afspraken die in de agenda zijn vastgelegd, wordt geprobeerd de retail toekomstbestendig te maken. Wat is afgesproken op het gebied van vastgoed? Lees meer

Franchisegever is niet altijd een belanghebbende

Gepubliceerd op 26-08-2015

Albert Heijn maakt als franchisegever bezwaar tegen een omgevingsvergunning. De rechtbank stelt echter dat Albert Heijn geen belanghebbende is waardoor het beroep ongegrond is verklaard. Wat speelde er precies? Lees meer

Een nieuwe concurrent als buur – tegen te houden?

Gepubliceerd op 06-08-2015

We merken dat met name bouwmarkten en supermarkten hun concurrenten uit de buurt van hun fysieke winkel willen houden. Dus zodra een bestemmingsplan wordt gewijzigd ten behoeve van de komst van een concurrent, worden al snel alle rechtsmiddelen aangewend en de bestuursrechter ingeschakeld om dit te voorkomen. Maar is het eigenlijk wel mogelijk om zo’n fysieke winkel van je concurrent tegen te houden? Lees meer

Weer nieuwe rechtspraak over de verhouding tussen een zorg- en een huurovereenkomst!

Gepubliceerd op 19-05-2015

Er komt steeds meer jurisprudentie over de verhouding tussen een zorg- en een huurovereenkomst. Waar moet een verhuurder op letten in de verhouding tussen beide overeenkomsten? Lees meer

Franchisenemer niet gehouden aan non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomst.

Gepubliceerd op 18-03-2015

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft in een recente uitspraak van 9 maart 2015 geoordeeld dat een franchisenemer na opzegging van een franchise- en onderhuurovereenkomst onder bepaalde omstandigheden niet is gehouden om een overeengekomen non-concurrentiebeding na te leven. Bovendien hoeft een franchisenemer onder bepaalde omstandigheden ook geen medewerking te verlenen aan de ontruiming van het van de franchisegever ondergehuurde pand. Lees meer

Een woonbegeleidingsovereenkomst eindigt. Moet de huurovereenkomst volgen?

Gepubliceerd op 15-01-2015

Het hof in 's-Hertogenbosch heeft een arrest gewezen over de verhouding tussen een woonbegeleidingsovereenkomst en een huurovereenkomst. De vraag die centraal staat, is: eindigt de huurovereenkomst automatisch als een einde komt aan de woonbegeleidingsovereenkomst? Lees meer

Zorg en wonen: weer een nieuwe ontwikkeling

Gepubliceerd op 11-12-2014

SmartAgent, een dienstverlener op het gebied van marktsegmentatie, productontwikkeling en marketing en communicatie, heeft een onderzoek gepubliceerd met als titel “De marktpotentie van het All-inclusive pension”. Uit dit onderzoek is gebleken dat de markt vraagt naar een combinatie van wonen en zorg waarbij de consument zelf betaalt voor de woning en de zorg en daarbij financieel tegemoet wordt gekomen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige Zorg (Wlz). Lees meer

Maakt bemiddelaar aanspraak op beloning bij ontwikkeling supermarktvastgoed?

Gepubliceerd op 04-11-2014

LZI Vastgoed Ontwikkeling BV (“LZI”) is een bedrijf dat zich richt op projectontwikkeling. In dat kader zou LZI bemiddelen ten behoeve van een nieuwe supermarkt van Ahold. LZI is met Ahold overeengekomen dat zij een beloning zou ontvangen voor bemiddeling bij het vinden van een locatie voor het realiseren van een supermarkt (inclusief parkeerplaatsen). Lees meer

Planschade en voorzienbaarheid: check voor de koop!

Gepubliceerd op 01-09-2014

Door de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan, kunnen de gebruiks- en bouwmogelijkheden van een perceel worden beperkt. Een dergelijk besluit kan dan ook schade veroorzaken in de vorm van een vermindering van waarde van een onroerende zaak of een inkomensderving. Dit wordt ook wel “planschade” genoemd. Vaak bestaat in dit soort gevallen een recht op een tegemoetkoming in de planschade, tenzij sprake was een situatie die voorzienbaar was. Lees meer

Verhuurdersheffing per 2014: gevolgen voor corporaties en commerciële verhuurders

Gepubliceerd op 12-11-2013

Op Prinsjesdag maakte minister Blok zijn gewijzigde plannen voor de verhuurdersheffing voor de komende jaren bekend. In 2014 moet de heffing al ruim 1,1 miljard opleveren. Dit loopt verder op tot 1,7 miljard in 2017. De heffing wordt geheven bij verhuurders van meer dan tien huurwoningen met een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens. Lees meer