Wouter van Loon is sinds 2013 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van secties Onderneming & Contracteren en Fusies & Overnames. Daarnaast is Wouter voorzitter van het brancheteam Zorg.

Wouter houdt zich bezig met advisering op het gebied van het ondernemingsrecht. De nadruk ligt daarbij op het adviseren van ondernemingen die actief zijn in de gezondheidszorg. Zo adviseert hij onder andere over de (juridische) positie van zorgaanbieders ten opzichte van zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren. Ook op het gebied van bedrijfsstructuren, samenwerkingsvormen, formele en materiële controles en allerhande vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg is wouter bij uitstek uw adviseur.

In het bijzonder treedt Wouter ook op als zorgmakelaar voor (groepen van) zorgaanbieders, zoals apotheken. In die hoedanigheid vertegenwoordigt en onderhandelt hij met zorgverzekeraars, gemeenten of zorgkantoren over de inhoud van contracten. Naast het adviseren van zorgaanbieders begeleidt Wouter ook overnames en participaties voor allerlei soorten ondernemingen.

Wouter is gericht op positiviteit en een goede samenwerking tussen alle partijen. Zowel tijdens een zakelijke deal als tijdens de (team)sporten die hij beoefent. Een harde discussie schuwt hij niet, maar altijd met het doel om tot een goed eindresultaat te komen.

Kort CV Mr W.F.W. van Loon

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Gezondheidsrecht (cum laude)

Lidmaatschap
> M&A in het Zuiden (mede oprichter)

Publiceert in
> Pharmaceutisch Weekblad (PW)

Contact Mr W.F.W. van Loon

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> w.loon@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 959  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr W.F.W. van Loon

Aanpassing WNT vanwege misbruik in de zorg

Gepubliceerd op 29-03-2018

In 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze wet maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen. Na nieuwsberichten over constructies in de zorg om naast het verbod op winstuitkering ook de WNT te omzeilen, heeft het kabinet eind vorig jaar toegezegd maatregelen te nemen om dergelijke constructies in de zorg tegen te gaan. Lees meer

Zilveren Kruis niet verplicht tot vergoeden van NZa-tarief

Gepubliceerd op 08-03-2018

Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat Zilveren Kruis niet verplicht is het door de NZa vastgestelde maximumtarief aan Conducture te vergoeden. Conducture, een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, had dit gevorderd. Volgens de aanbieder ligt de vergoeding van 75% van het marktconform tarief namelijk onder de kostprijs van de geleverde zorg. Daarbij zou het door de verzekerde te betalen percentage van 25% (nog steeds) een hinderpaal vormen. Lees meer

Waarschuwing apotheker voor verstrekken geneesmiddel met onjuiste dosering

Gepubliceerd op 17-11-2017

Medio 2017 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Eindhoven een apotheker een waarschuwing gegeven omdat zij niet had opgemerkt dat een apothekersassistente tot drie maal toe een patiënt een geneesmiddel met de onjuiste dosering ter hand had gesteld. Gelet op de door de apotheker genomen maatregelen vond het Tuchtcollege een waarschuwing een gepaste maatregel. Wat gebeurde er precies? Lees meer

Omzeilen zorgaanbieders daadwerkelijk het verbod op winstuitkering?

Gepubliceerd op 15-11-2017

Eind oktober en begin november verscheen in het Financieele Dagblad een aantal artikelen over het omzeilen van ‘hét verbod’ op winstuitkering in de zorg door een groot aantal zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zouden zowel het verbod op winstuitkering uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) als de maximumnormen uit de Wet Normering Topinkomens in grote getale omzeilen. Maar klopt dit eigenlijk wel? Lees meer

Zijn in V.O.F. ingebrachte zaken vatbaar voor privé-schuldeisers?

Gepubliceerd op 06-09-2017

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in een V.O.F. ingebrachte zaken tot het afgescheiden vermogen van die V.O.F. behoren. Privé-schuldeisers van één van de vennoten kunnen geen verhaal nemen op die zaken. Wat speelde er? Lees meer

Zorgaanbieders, let op uw statuten!

Gepubliceerd op 01-02-2017

Zorgkantoren van zorgverzekeraars stellen de laatste jaren steeds vaker eisen aan de statuten van zorgaanbieders. Eén van de redenen daarvoor is dat Zorgverzekeraars Nederland in het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 heeft bepaald dat zorgaanbieders per 1 augustus 2017 de Zorgbrede Governance Code moeten hebben ingevoerd. Onderdelen van deze code dienen in de statuten te worden verwerkt. Hieronder belicht ik een aantal punten uit dit Inkoopkader en zal ik uiteenzetten of de nieuwe Governancecode Zorg wezenlijk verschilt van de oude ZGC, de ZGC 2010. Lees meer

Europese Hof van Justitie zet streep door vaste prijzen van receptgeneesmiddelen in Duitsland

Gepubliceerd op 19-01-2017

Op 19 oktober 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat het Duitse prijsbindingssysteem voor receptgeneesmiddelen in strijd is met Europese regelgeving. Wat ging hieraan vooraf? Lees meer

Wijziging van de gezondheidswet: actieve openbaarmaking van inspectiegegevens

Gepubliceerd op 15-11-2016

Op 1 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet aangenomen. Deze wet biedt een mogelijkheid tot actieve openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving. Maar wat houdt dat precies in? Lees meer

CZ moet specialité vergoeden in geval van medische noodzaak

Gepubliceerd op 22-03-2016

Eind 2015 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak tussen CZ en één van haar verzekerden. De verzekerde had op voorschrift van zijn arts het specialité (‘merk’ geneesmiddel) Lipitor van de apotheek gekregen, in plaats van het door CZ aangewezen generieke geneesmiddel Atorvastatine. CZ weigerde het (duurdere) geneesmiddel Lipitor te vergoeden, waarop de verzekerde CZ voor de rechter heeft gedaagd. Lees meer

Voorkeursbeleid VGZ onrechtmatig ten opzichte van Nutricia

Gepubliceerd op 12-11-2015

De Hoge Raad heeft op 6 november jl. een streep getrokken door het voorkeursbeleid van zorgverzekeraar VGZ wegens strijd met de Zorgverzekeringswet. Wat was er aan de hand en waarom vond de Hoge Raad dat VGZ onrechtmatig handelde? Lees meer

Draait de SVB nu wel of niet op voor de financiële schade ten gevolge van het PGB-debacle?

Gepubliceerd op 19-10-2015

PGB staat voor het persoonsgebonden budget waarmee bepaalde hulpbehoevenden zelf zorg kunnen inkopen. De overeenkomsten die hulpbehoevenden daarvoor met zorgverleners sluiten, houden mede een arbeidsovereenkomst in, waarbij de hulpbehoevende de werkgever is en de zorgverlener de werknemer. Waar het PGB voorheen aan de hulpbehoevende werd betaald, gaat het PGB per 1 januari 2015 rechtstreeks naar de betreffende zorgverlener. Lees meer

Handelsvergunning voor grootbereider verplicht

Gepubliceerd op 15-10-2015

In een procedure in Zweden heeft de Zweedse geneesmiddelenfabrikant Abcur de lokale rechtbank van Stockholm verzocht Apoteket en Apoteket Farmaci te verbieden reclame te maken voor de geneesmiddelen Noradrenalin APL en Metadon APL. Lees meer

Nieuwe beleidsregels van de NZa: “Beloning op maat”

Gepubliceerd op 23-07-2015

In een circulaire van 21 juli 2015 heeft de NZa een nadere toelichting gegeven over de beleidsregels en regelingen rondom verpleging en verzorging in de Zvw voor 2016. Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van 2015 doorgevoerd. Deze wijzigingen (of prestaties) worden in dit artikel beknopt en samengevat doorgenomen. Lees meer

Mag een apotheker een geneesmiddel van een ander merk afleveren?

Gepubliceerd op 22-07-2015

In 2010 krijgt een patiënt een recept voor het medicijn Lescol. Bij de apotheek krijgt hij echter een soortgelijk, maar goedkoper medicijn mee. De apotheker doet dit omdat hij op grond van de overeenkomst met de zorgverzekeraar het goedkoopste geneesmiddel moet afleveren (substitutiebeleid). De patiënt dient een klacht in. Lees meer

Fraudeonderzoek door Achmea bij zorgaanbieder

Gepubliceerd op 03-04-2015

Onlangs is een uitspraak van 26 februari 2014 gepubliceerd waarbij de voorzieningenrechter Noord-Nederland vonnis heeft gewezen in een geschil tussen Stichting Viva la Vida en Achmea c.s. over de vraag of Viva la Vida verplicht was mee te werken aan een fraudeonderzoek door Achmea en of Achmea bevoegd was (onder andere) betalingen op te schorten hangende het fraudeonderzoek. Lees meer

De Staat der Nederlanden niet aansprakelijk voor kosten MEE Twente

Gepubliceerd op 18-02-2015

MEE Twente begeleidde mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking in de regio Twente. Per 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit houdt onder andere in dat gemeenten per die datum verantwoordelijk zijn voor cliëntondersteuning. Lees meer

Verzoek cliëntenraad rond fusieproces ziekenhuis aan Ondernemingskamer

Gepubliceerd op 03-12-2014

De cliëntenraad van de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te gelasten naar het beleid van Zuwe Hofpoort. Daarbij heeft hij ook verzocht de besluitvorming van Zuwe Hofpoort met betrekking tot de fusie (althans samenwerking) met het St. Antonius Ziekenhuis te schorsen. Lees meer

Zorginfrastructuur van VZVZ niet in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Gepubliceerd op 29-07-2014

Per 1 januari 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verantwoordelijkheid voor het Elektronisch Patiëntendossier overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vindt dat de huidige zorginfrastructuur van VZVZ in strijd is met het recht op privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim van de huisarts. Lees meer

HR laat uitspraak Hof in stand: CZ handelt in strijd met ‘hinderpaal-criterium’.

Gepubliceerd op 22-07-2014

CZ heeft voor 2013 haar naturaverzekeringspolis aangepast. Uit deze polis volgt dat zij nog maar 50% van het marktconforme tarief hoeft te vergoeden aan haar verzekerden voor zorg van een niet-gecontracteerde aanbieder van specialistische GGZ-zorg. Het vergoeden van maar 50% van het marktconforme tarief levert voor verzekerden/patiënten echter een hinderpaal op om zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders af te nemen. Lees meer

VGZ moet (prijs)beleid voor dieetvoeding aanpassen

Gepubliceerd op 15-07-2014

In haar contracten voor dieetvoeding voor 2014 heeft VGZ Fresenius als voorkeursleverancier aangewezen en tegelijk lage prijzen vastgesteld voor producten van andere leveranciers. Fabrikant Nutricia kon zich hier niet in vinden en stapte naar de rechter. Inmiddels heeft de rechter tot drie keer toe uitspraak gedaan. Lees meer

Achmea mocht AGP gebruiken in 2013

Gepubliceerd op 13-01-2014

Op 20 november jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat Achmea de Achmea Geneesmiddelen Prijslijst (AGP) mocht hanteren in 2013. De vordering van de stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) en negentien apotheken om voor 2013 een andere vergoedingssystematiek overeen te komen, wees de voorzieningenrechter daarmee af. Lees meer