Publicatie

Appellant pleegt mede in hoedanigheid van bestuurder/directeur van Bernstorff bedrog

SMARTNEWZ - Het hof heeft onderzocht of Green Homes door appellant is bewogen de overeenkomst aan te gaan omdat hij een of meer onjuiste mededelingen heeft gedaan en/of omdat hij opzettelijk enig feit heeft verzwegen terwijl hij verplicht was dit feit mee te delen. Appellant heeft geen grieven aangevoerd tegen het oordeel dat hij Green Homes tijdens het onderhandelingstraject over de bedrijfsovername hiervan niet op de hoogte heeft gesteld. Dit betekent dat appellant ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al wist dat het uitermate waarschijnlijk was dat hij alle verplichtingen die in de overeenkomst waren opgenomen en die betrekking hadden op Bernstorff niet meer zou kunnen nakomen. Ook als juist is dat appellant (slechts) een inspanningsverbintenis op zich heeft genomen kan het niet anders dan dat de hiervoor genoemde feiten een zodanige negatieve invloed hadden op het mogelijke resultaat van die te verrichten inspanningen dat appellant gehouden was die feiten mee te delen aan Green Homes voordat de overeenkomst werd gesloten. Het verzwijgen van die informatie moet worden gekwalificeerd als het opzettelijk verzwijgen van enig feit dat appellant verplicht was mee te delen en door welke verzwijging Green Homes is bewogen om de overeenkomst te sluiten.

Datum
22-11-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht