Publicatie

Bijz. regels huur in faill. ook van toepassing op roerende zaken

JURIDISCH UP TO DATE - De Hoge Raad heeft bij prejudiciële beslissing van 9 januari 2015 Helderheid verschaft over de vraag of de specifieke regels van artikel 39 Fw ook van toepassing zijn op de verhuur van roerende zaken. Dat de in genoemd wetsartikel opgenomen regeling op de huur van onroerende zaken van toepassing was, was steeds duidelijk. Ondanks diverse eerdere uitspraken van de Hoge Raad en lagere rechters die er al op leken te duiden dat ook roerende zaken onder deze regeling vielen, was hier tot 9 januari 2015 geen volstrekte zekerheid over. De beslissing heeft voor de faillissementspraktijk aanzienlijke gevolgen. In dit artikel zal ik allereerst uiteenzetten wat de regeling van artikel 39 Fw inhoudt, waarna ik de casus zal bespreken die aan de prejudiciële beslissing ten grondslag lag. Tot slot zal ik de gevolgen voor de praktijk schetsen.

Datum
05-02-2015
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht