Publicatie

De afwikkeling van (samenlopende en botsende) voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa!

INSOLAD CONGRESBUNDEL 2012 - Op (de opbrengst van) onroerende zaken kunnen verschillende crediteuren op grond van hun mogelijke bijzondere voorrangsrechten aanspraak maken. In deze bijdrage zal eerst worden getracht een inventarisatie te maken van die bijzondere voorrangssituaties. Daarna zal worden aangegeven hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden. Vervolgens zal aan de hand van enige casuïstiek worden besproken op welke manieren de afwikkeling van samenlopende of soms ook botsende voorrangsrechten zou kunnen of moeten verlopen. En tenslotte zal worden ingegaan op de in de literatuur bestaande verschillende opvattingen. Deze bijdrage is beperkt tot de afwikkeling van onroerend zaken binnen faillissement. Hoe een en ander buiten faillissement moet worden afgewikkeld en of dat verschil maakt met een faillissementsrechtelijke situatie, wordt buiten beschouwing gelaten. Voor zover crediteuren geen bijzondere voorrang hebben op het onroerend goed, maar preferente crediteur zijn op grond van hen toekomende voorrechten op de algemeenheid van goederen, worden deze elementen alleen in de beschouwingen betrokken als er een samenloop of botsing ontstaat met de bijzondere voorrangsrechten.

Datum
01-11-2012
Advocaat
Franken, Mr M.J.M.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Vastgoed
Download publicatie

 

Terug naar overzicht