Groen

GFT
Bedrijven op het gebied van compostering en vergisting verwerken met name GFT-afval en groenafval. Dit gebeurt in zo’n 23 composteringsinstallaties en 4 vergistingsinstallaties. In de jaren '90 is het aanbod van gescheiden ingezameld GFT-afval redelijk snel gestegen naar 1.500 kiloton in 2000. Deze hoeveelheid is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Ruim 200 kiloton hiervan wordt vergist. Dit resulteert bij een totale gecomposteerde en vergiste hoeveelheid van respectievelijk  1.300 en 200 ton per jaar in een emissie van 1.110 ton methaan en een emissie van 115 ton lachgas (N2O). Dit zijn 23.310 en 35.650 ton CO2-equivalenten.

Groenafval
Groenafval is onder te verdelen in plantsoenafval, bermmaaisel, slootmaaisel, dunningshout en heideplagsels. Het komt onder andere vrij bij gemeenten, onderhoud van infrastructuur, hoveniers en gemeentelijke afvalinzamelingsstations. In 2012 werd ruim 2.900 kiloton groenafval geproduceerd waarvan ongeveer 2.300 kiloton ter compostering aangeboden. Groenafval heeft een andere samenstelling dan GFT-afval en het is niet bekend hoe dit de emissie van methaan beïnvloedt. De emissie uit deze bronnen is 2.440 ton methaan en 212 ton lachgas. Dit zijn respectievelijk 51.240 en 65.720 ton CO2-equivalenten.

Specifieke uitdagingen voor Groen
Onze advocaten schrijven regelmatig blogs en publicaties die van belang zijn voor A&R bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verwerking van GFT en groenafval.

   > Is off spec-brandstof een afvalstof?
   > De omgevingswet komt eraan
   > Tien jaar = tien jaar; uitspraak over de tijdelijke omgevingsvergunning
   > CPR en BRL: wat mag een privaat keurmerk nog regelen over bouwproducten? 
   > Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!
   > Boete van € 5.000.000 wegens onveilige situatie. Hoe veilig is uw bedrijf?
   > Tijdelijke omgevingsvergunning: let op valkuil bij eerder tijdelijk vergund project
   > Gewijzigde afvalstoffenregels in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016
   > Het juridisch kader rond de afvalstoffenmakelaar
   > Geen vergunning nodig of toch wel?
   > Bij incident hulpdiensten én bevoegd gezag inschakelen?
   > De bestraffende overheid: de bestuurlijke strafbeschikking milieu
   > Programma Vang en Besluit omgevingsrecht
   > Kunnen gevaarlijke afvalstoffen het afvalstempel verliezen?