Publicatie

Afwijzing herroeping ontbindingsbesluit nu beroep op dwaling is gebaseerd op onzekere toekomstige gebeurtenissen

SMARTNEWZ - Nu er sprake is van een turboliquidatie betekent dit dat gedaagde ex artikel 2:19 lid 4 BW direct is opgehouden te bestaan en dat artikel 2:19 lid 5 BW toepassing mist, nu immers is vastgesteld door betrokkenen dat er geen baten meer aanwezig waren. Dit betekent dat door gedaagde thans geen besluit tot herroeping van het ontbindingsbesluit kan worden genomen. Voor zover er al vanuit zou moeten worden gegaan dat gedaagde op het moment van haar ontbinding nog over baten beschikte dan is er ook dan niet voldaan aan de voorwaarden voor herroeping van het ontbindingsbesluit, nu het voorzienbaar is dat derden door de herroeping van de ontbinding nadeel (kunnen) ondervinden.

Datum
22-09-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht