Catelijne Bach is sinds 1996 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam in Frankfurt bij een internationaal georiënteerde Duitse bank. Catelijne is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Fusies & Overnames. Daarnaast maakt zij deel uit van het brancheteam Zorg.

Catelijne Bach is een uiterst consciëntieus advocaat. Gedreven en perfectionistisch als zij is, wordt door haar niets aan het toeval overgelaten. Waarborgen van kwaliteit. Als advocaat. Als team. Als kantoor. Weten waar je het over hebt. Weten wat er speelt. Oog voor delicate kwesties. Kwesties die u persoonlijk zouden kunnen raken of zakelijk zouden kunnen schaden. Haar doortastende aanpak en persoonlijke betrokkenheid geven zelfvertrouwen. Catelijne is als een kameleon. Niemand anders verplaatst zich zo snel en zo makkelijk in uw positie. Waarmee ze u - óf de tegenpartij – even zo snel weer van de noodzakelijke repliek voorziet.

Als specialist ondernemingsrecht houdt Catelijne zich al jaren bezig met de advisering omtrent overnames en joint ventures in de gezondheidszorg. Ook adviseert ze diverse zorginstellingen en zorgverleners over de zakelijke en bestuurlijke aspecten van hun praktijk. Daarbij ondersteunt zij zowel individuele 1e en 2e lijns zorgverleners als ketens over samenwerkingsvormen, praktijkoverdracht en diverse vraagstukken van health governance. Daarnaast ondersteunt Catelijne vaak (groepen van) zorgverleners in hun relatie met zorginkopers bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Met deze instanties onderhandelt zij regelmatig over de inhoud van de zorgcontracten, als ook over de afwikkeling van claims en controles. Tot slot heeft Catelijne als aandachtsgebied het Gezondheidsrecht.

Catelijne is tevens zangeres in de rockband CU in Court (ontstaan uit de rechtbank te Breda) en het jazztrio Fluïde. Naast zuiver spelen ervaart zij met name hoe belangrijk het is dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Een eigenschap die ook cruciaal is in haar werk als advocaat. Door goed te luisteren naar zowel haar cliënten als naar andere betrokken partijen, lukt het haar om snel de ‘angel’ uit een conflict te halen, dan wel om een creatieve oplossing te vinden waarmee alle betrokkenen goed kunnen leven.

Kort CV Mr drs C.A. Bach

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Vennootschapsrecht
> Postdoctorale Leergang Fusies & Overnames van de Erasmus Universiteit

Lidmaatschap
> Vereniging van Gezondheidsrecht (VGR)
> Vereniging Farmacie en Recht (VFenR)
> M&A in het Zuiden

Publiceert in
> Pharmaceutisch Weekblad (PW)

Nevenactiviteiten
> Lid van Goldnet. Netwerk voor academisch geschoolde vrouwen, werkzaam in of ondersteunend aan de gezondheidszorg.
> Voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant en Volckaert te Dongen.
> Juridische ondersteuning aan het bestuur van de Stichting Breda Jazzfestival

Catelijne heeft een uitstekende beheersing van het Engels en het Duits en redt zich tevens prima in het Frans en Spaans.

Contact Mr drs C.A. Bach

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> c.bach@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 906  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr drs C.A. Bach

Zorgorganisatie failliet – wat komt er op u af?

Gepubliceerd op 14-11-2018

Er was een tijd dat niemand zich iets kon voorstellen bij het faillissement van een ziekenhuis. Maar sinds de introductie van marktwerking in de zorg, is het een reële mogelijkheid. Zo ging in 2013 het Ruwaard van Puttenziekenhuis failliet en volgde in 2014 Sionsberg. Nu is het de beurt aan het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen. De uitspraak van het faillissement van een zorgorganisatie brengt heel wat teweeg. Lees meer

Concurrentiestrijd tussen twee apothekers over patiëntgegevens belandt bij Regionaal Tuchtcollege.

Gepubliceerd op 28-03-2018

Eind 2017 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle uitspraak gedaan na een klacht van een apotheker over zijn concurrent. Aanleiding was dat deze concurrent een nieuwe nevenvestiging had geopend nabij de apotheek van klager. De klager merkte dat veel van zijn patiënten overstapten naar de nieuwe nevenvestiging en moest dus patiëntgegevens overdragen. Hij vond dat de concurrent vervolgens niet zorgvuldig omging met deze patiëntgegevens. Lees meer

De Friesland afgestraft om contracteerbeleid en polisvoorwaarden

Gepubliceerd op 26-03-2018

In het rijtje van blogs over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg hoort ook deze uitspraak thuis van de kantonrechter van de rechtbank te Noord-Nederland; Dit keer was het Forte GGZ dat de degens kruiste met zorgverzekeraar De Friesland. Lees meer

Rechter fluit Zilveren Kruis terug om polisvoorwaarden

Gepubliceerd op 07-03-2018

Op 23 februari heeft de rechter uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door de Stichting Zorgrecht en een groot aantal kleinere thuiszorgaanbieders over de polisvoorwaarden van Zilveren Kruis. Lees meer

Waarschuwing apotheker voor verstrekken geneesmiddel met onjuiste dosering

Gepubliceerd op 17-11-2017

Medio 2017 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Eindhoven een apotheker een waarschuwing gegeven omdat zij niet had opgemerkt dat een apothekersassistente tot drie maal toe een patiënt een geneesmiddel met de onjuiste dosering ter hand had gesteld. Gelet op de door de apotheker genomen maatregelen vond het Tuchtcollege een waarschuwing een gepaste maatregel. Wat gebeurde er precies? Lees meer

Vennootschap kan geen beroep doen op aandeelhoudersovereenkomst

Gepubliceerd op 09-09-2016

In juli van dit jaar heeft de rechter zich in kort geding uitgesproken over een geschil tussen een vennootschap en haar minderheidsaandeelhouders. In verband met de verkoop van de aandelenpakketten van de minderheidsaandeelhouders moest een deskundige worden benoemd, om de waarde van de aandelen vast te stellen. De vennootschap wilde de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de benoeming van deze deskundige, maar ving bot bij de rechter. Lees meer

Raad van State kritisch over wetsvoorstel markttoezicht in de gezondheidszorg

Gepubliceerd op 02-05-2016

In het advies over het wetsvoorstel markttoezicht in de gezondheidszorg, uit de Raad van State zijn zorgen over het waarborgen van marktwerking in de zorg. Dit doet hij vanwege de voorgestelde rolverdeling tussen het ministerie van VWS, de NZa en de ACM. Lees meer

CZ moet specialité vergoeden in geval van medische noodzaak

Gepubliceerd op 22-03-2016

Eind 2015 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak tussen CZ en één van haar verzekerden. De verzekerde had op voorschrift van zijn arts het specialité (‘merk’ geneesmiddel) Lipitor van de apotheek gekregen, in plaats van het door CZ aangewezen generieke geneesmiddel Atorvastatine. CZ weigerde het (duurdere) geneesmiddel Lipitor te vergoeden, waarop de verzekerde CZ voor de rechter heeft gedaagd. Lees meer

Draait de SVB nu wel of niet op voor de financiële schade ten gevolge van het PGB-debacle?

Gepubliceerd op 19-10-2015

PGB staat voor het persoonsgebonden budget waarmee bepaalde hulpbehoevenden zelf zorg kunnen inkopen. De overeenkomsten die hulpbehoevenden daarvoor met zorgverleners sluiten, houden mede een arbeidsovereenkomst in, waarbij de hulpbehoevende de werkgever is en de zorgverlener de werknemer. Waar het PGB voorheen aan de hulpbehoevende werd betaald, gaat het PGB per 1 januari 2015 rechtstreeks naar de betreffende zorgverlener. Lees meer

Handelsvergunning voor grootbereider verplicht

Gepubliceerd op 15-10-2015

In een procedure in Zweden heeft de Zweedse geneesmiddelenfabrikant Abcur de lokale rechtbank van Stockholm verzocht Apoteket en Apoteket Farmaci te verbieden reclame te maken voor de geneesmiddelen Noradrenalin APL en Metadon APL. Lees meer

Geen discussie meer tussen patiënt en apotheker?

Gepubliceerd op 15-09-2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs besloten dat apotheken het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen niet meer apart hoeven te vermelden op de nota. Dit zou veel discussie aan de balie moeten schelen. Maar hoe zit het nu precies met die kosten? Lees meer

Mag een apotheker een geneesmiddel van een ander merk afleveren?

Gepubliceerd op 22-07-2015

In 2010 krijgt een patiënt een recept voor het medicijn Lescol. Bij de apotheek krijgt hij echter een soortgelijk, maar goedkoper medicijn mee. De apotheker doet dit omdat hij op grond van de overeenkomst met de zorgverzekeraar het goedkoopste geneesmiddel moet afleveren (substitutiebeleid). De patiënt dient een klacht in. Lees meer

ACM verbiedt voor het eerst ziekenhuisfusie

Gepubliceerd op 21-07-2015

De ACM heeft voor het eerst sinds de introductie van marktwerking in de zorgsector een fusie tussen twee ziekenhuizen verboden. De verboden fusie betreft de fusie tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Rivas Zorggroep. Lees meer

Mogelijkheden voor zorgaanbieders om samen te werken

Gepubliceerd op 09-06-2015

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft geregeld kenbaar gemaakt dat de Mededingingswet huisartsen zou belemmeren om samen te werken. Naar aanleiding van de door LHV aangedragen praktijksituaties, heeft de Autoriteit Consument & Markt aangegeven dat er juist veel ruimte voor huisartsen is om samen te werken. Maar wanneer is samenwerking binnen de Mededingingswet nu wel, en wanneer niet geoorloofd? Lees meer

Fraudeonderzoek door Achmea bij zorgaanbieder

Gepubliceerd op 03-04-2015

Onlangs is een uitspraak van 26 februari 2014 gepubliceerd waarbij de voorzieningenrechter Noord-Nederland vonnis heeft gewezen in een geschil tussen Stichting Viva la Vida en Achmea c.s. over de vraag of Viva la Vida verplicht was mee te werken aan een fraudeonderzoek door Achmea en of Achmea bevoegd was (onder andere) betalingen op te schorten hangende het fraudeonderzoek. Lees meer

Minister wil apart toetsingskader ACM voor samenwerking eerstelijnszorg

Gepubliceerd op 02-04-2015

Op 10 maart 2015 heeft minister Schippers de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij onderzoek zal laten doen naar de vraag of er voor de eerstelijnszorg zorgspecifieke belangen zijn die door de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) betrokken kunnen worden bij de beoordeling van de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van samenwerkingsafspraken. Lees meer

CZ niet verplicht tot onderhandelen

Gepubliceerd op 04-02-2015

Nog altijd is er tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars discussie over de vraag of een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is en zich dus aan de bijzondere regels van het aanbestedingsrecht zou moeten houden. Vorig jaar hebben wij de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van juni 2014 belicht, waarbij zorgverzekeraar CZ werd aangemerkt als een ‘publiekrechtelijke instelling’ en dus een aanbestedende dienst. Lees meer

Nieuw samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt & Nederlandse Zorgautoriteit

Gepubliceerd op 23-01-2015

ACM en NZa hebben hun afspraken over de onderlinge samenwerking in een nieuw samenwerkingsprotocol vastgelegd. Reden voor deze afspraken is dat ACM en NZa beiden taken hebben op het gebied van mededinging en consumentenbescherming in de zorgsector. NZa is de zorgspecifieke toezichthouder. ACM is belast met het algemene mededingingstoezicht op de zorgmarkt. Lees meer

Verzoek cliëntenraad rond fusieproces ziekenhuis aan Ondernemingskamer

Gepubliceerd op 03-12-2014

De cliëntenraad van de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te gelasten naar het beleid van Zuwe Hofpoort. Daarbij heeft hij ook verzocht de besluitvorming van Zuwe Hofpoort met betrekking tot de fusie (althans samenwerking) met het St. Antonius Ziekenhuis te schorsen. Lees meer

Wet Langdurige Zorg een feit

Gepubliceerd op 02-12-2014

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking en vervangt dan de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Lees meer

Menzis hoefde geen overeenkomst te sluiten met apotheek

Gepubliceerd op 26-11-2014

De rechtbank Den Haag heeft op 12 september 2014 in een door een apotheek in Den Haag tegen Menzis aangespannen kort geding bepaald dat Menzis geen overeenkomst farmaceutische zorg hoefde te sluiten met de apotheek. Wat was hier aan vooraf gegaan? Lees meer

CZ hoeft tarieven orthopedische schoenen niet aan te passen

Gepubliceerd op 13-11-2014

Dat heeft de voorzieningenrechter op 20 oktober jl. in een door NVOS-Orthobanda en OIM Haren tegen CZ aangespannen kort geding bepaald. NVOS is de branchevereniging van leveranciers van orthopedische hulpmiddelen. Aanleiding voor dit kort geding was de eenzijdige verlaging door CZ van de tarieven voor orthopedische schoenen. Lees meer

Bestuurders Medisch Centrum Rhijnauwen aansprakelijk

Gepubliceerd op 05-11-2014

Medisch Centrum Rhijnauwen (MCR) is een medisch centrum voor laboratoriumonderzoek. Een laboratoriumonderzoek kan worden aangevraagd door verschillende soorten zorgaanbieders. Het onderzoek komt echter niet in alle gevallen voor vergoeding in aanmerking. Zo heeft Achmea in haar polisvoorwaarden opgenomen dat alleen op aanvraag van een huisarts een laboratoriumonderzoek tot de verzekerde zorg behoort. Lees meer

Mogelijkheden van samenwerken in aanbestedingen

Gepubliceerd op 27-10-2014

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en alle Wmo-voorzieningen. De verwachting is dat gemeenten deze zorgdiensten overwegend door middel van aanbestedingen zullen inkopen. Zorgaanbieders zoeken daarbij naar samenwerkingsvormen. Het kartelverbod stelt echter grenzen aan samenwerken in aanbestedingen. Lees meer

ACM ziet risico’s in overleg tussen zorgaanbieders over afbouw intramurale capaciteit

Gepubliceerd op 03-10-2014

Wonen en zorg moeten volgens de regering van elkaar gescheiden worden. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld woonzorgcomplexen. Sommige zorgaanbieders worden door het zorgkantoor ook gevraagd om hun plannen met betrekking tot afbouw/ombouw van hun locatie(s) bekend te maken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet echter mededingingsrisico's indien zorgaanbieders onderling overleggen over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit. Lees meer

Zorginfrastructuur van VZVZ niet in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Gepubliceerd op 29-07-2014

Per 1 januari 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verantwoordelijkheid voor het Elektronisch Patiëntendossier overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vindt dat de huidige zorginfrastructuur van VZVZ in strijd is met het recht op privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim van de huisarts. Lees meer

Tips en informatie ACM over samenwerken bij inkoop Wmo-zorg

Gepubliceerd op 24-07-2014

Op 1 januari 2015 zal de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking treden. Gemeenten zullen dan verantwoordelijk zijn voor het inkopen van verschillende soorten zorg voor hun inwoners, zoals dagbesteding voor ouderen en gehandicapten. Lees meer

HR laat uitspraak Hof in stand: CZ handelt in strijd met ‘hinderpaal-criterium’.

Gepubliceerd op 22-07-2014

CZ heeft voor 2013 haar naturaverzekeringspolis aangepast. Uit deze polis volgt dat zij nog maar 50% van het marktconforme tarief hoeft te vergoeden aan haar verzekerden voor zorg van een niet-gecontracteerde aanbieder van specialistische GGZ-zorg. Het vergoeden van maar 50% van het marktconforme tarief levert voor verzekerden/patiënten echter een hinderpaal op om zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders af te nemen. Lees meer

Concentratie spoedeisende zorg door zorgverzekeraars mogelijk in strijd met Mededingingswet

Gepubliceerd op 16-07-2014

Zorgverzekeraars willen complexe spoedeisende ziekenhuiszorg concentreren, bijvoorbeeld spoedeisende zorg bij een beroerte of hartaanval per regio in gespecialiseerde ziekenhuizen. De uitvoering van de plannen betekent dat zorgverzekeraars gezamenlijk bepalen waar spoedeisende zorg wordt ingekocht. Dit is mogelijk in strijd met de Mededingingswet. Lees meer

Zorgaanbieders opgelet: zorgspecifieke fusietoets NZa

Gepubliceerd op 21-03-2014

Sinds 1 januari 2014 zijn zorgaanbieders verplicht een concentratie vooraf bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te melden. De grondslag voor deze fusietoets is neergelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Het doel van deze toets is het voorkomen van problemen ten aanzien van de betaalbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van zorg als gevolg van schaalvergroting en veranderingen in de structuur van de zorgmarkt. Onlangs heeft de NZa op basis van deze nieuwe bevoegdheid de fusie tussen de AWBZ-instellingen Antronz en Warande goedgekeurd. Lees meer

Achmea mocht AGP gebruiken in 2013

Gepubliceerd op 13-01-2014

Op 20 november jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat Achmea de Achmea Geneesmiddelen Prijslijst (AGP) mocht hanteren in 2013. De vordering van de stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) en negentien apotheken om voor 2013 een andere vergoedingssystematiek overeen te komen, wees de voorzieningenrechter daarmee af. Lees meer