Algemene voorwaarden

Algemene

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN IERSEL LUCHTMAN N.V.

DOWNLOAD ALS PDF

Artikel 1 - de vennootschap
De naamloze vennootschap Van Iersel Luchtman N.V., hierna: de Vennootschap, heeft tot doel het doen uitoefenen van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat, zomede het uitoefenen van de functies van (stille) curator, (stille) bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur en mediator.

Artikel 2 - de opdracht
2.1 Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met de Vennootschap en worden uitsluitend door de Vennootschap uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

2.2 Opdrachten aan de Vennootschap leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Behoudens andere afspraak zal de Vennootschap zich bij haar werkzaamheden/advisering uitsluitend baseren op huidig recht.

2.3 Met de Vennootschap in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

2.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan de Vennootschap verstrekte informatie.

Artikel 3 - aansprakelijkheid
3.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van de Vennootschap alsmede van haar bestuurders, haar werknemers, degenen die de opdracht feitelijk uitvoeren en de door de Vennootschap bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Vennootschap aan opdrachtgever wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldende eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 25.000,00 of, indien het door de Vennootschap in rekening gebrachte en betaalde honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het betaalde honorarium met een maximum van € 100.000,00. Het honorarium is exclusief btw, tenzij de btw niet voor aftrek in aanmerking komt.

3.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen geen rechten ontlenen.

Artikel 4 - verval van recht op schadevergoeding
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de Vennootschap aansprakelijk is, doch in ieder geval vijf jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 5 - vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door de Vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.

Artikel 6 - inschakeling derden
De Vennootschap zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is de Vennootschap bevoegd, mede namens de opdrachtgever, om deze beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden, althans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen.

Artikel 7 - beveiliging van gegevens

De Vennootschap neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. De Vennootschap is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Vennootschap betrachte zorg. De Vennootschap is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Artikel 8 - declaraties
8.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of behoudens nadere afspraak declareert de Vennootschap haar werkzaamheden op basis van bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief (het honorarium), vermeerderd met de zogenaamde verschotten. De door de Vennootschap te hanteren uurtarieven worden jaarlijks (met ingang van 1 januari) door de Vennootschap vastgesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Vennootschap ook bevoegd om tijdens de duur van de opdracht het geldende uurtarief te wijzigen.

8.2 De verschotten bestaan uit de gemaakte kosten die in het kader van de opdracht aan de Vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever in rekening zijn gebracht en door de Vennootschap zijn of zullen worden betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

8.3 De Vennootschap kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen en/of ter financiering van verschotten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht of met een verschot verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt.

8.4 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of behoudens nadere afspraak wordt er door de Vennootschap maandelijks gedeclareerd. Betaling van declaraties van de Vennootschap dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.6 De Vennootschap heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet dan wel niet volledig heeft voldaan.

8.7 De Vennootschap heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten indien deze ondanks aanmaning in gebreke blijft met het volledig betalen van de declaratie.

Artikel 9 - bewaarplicht
Het met een opdracht door de Vennootschap gevormde dossier zal gedurende tien (10) jaren na het einde van de opdracht worden bewaard. Daarna kan de Vennootschap het (laten) vernietigen. Eventuele originele stukken van de opdrachtgever worden voor of bij beëindiging van de opdracht, of zo spoedig mogelijk daarna, aan de opdrachtgever geretourneerd. Voor afgifte van extra afschriften van enig dossierstuk gedurende de vermelde bewaartermijn is een administratieve kostenvergoeding verschuldigd.

Artikel 10 - klachten- en geschillenregeling
10.1 De Vennootschap hanteert een interne klachtenregeling. Deze regeling is te raadplegen op de website van de Vennootschap.

10.2 Eventuele geschillen tussen de Vennootschap en de opdrachtgever kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, of aan de civiele rechter.

10.3 De Geschillencommissie Advocatuur beslecht geschillen tussen de Vennootschap en de opdrachtgever betreffende:
(a) de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht aan de Vennootschap,
(b) een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van € 10.000,-- (inclusief eventueel verschuldigde BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere en
(c) de hoogte en/of de incasso van een of meer door de Vennootschap aan de opdrachtgever verzonden declaraties, onverminderd de bevoegdheid van de Vennootschap om onbetaalde declaraties ter incasso voor te leggen aan  de gewone rechter indien de opdrachtgever het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt, met inachtneming van het hierna bepaalde in lid 4.

10.4 Als de Vennootschap een geschil  heeft met een particuliere opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en dit geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, is deze opdrachtgever gerechtigd om binnen één maand nadat de Vennootschap hem schriftelijk over dit voornemen heeft geïnformeerd, aan de Vennootschap kenbaar te maken dat hij geschilbeslechting door de civiele rechter verkiest.

10.5 In het geval dat een geschil wordt voorgelegd aan de civiele rechter, of indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur, of voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur, wordt dat geschil in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Vennootschap statutair is gevestigd, tenzij een andere rechtbank krachtens de wet dwingendrechtelijk is voorgeschreven.

Artikel 11 - diversen
11.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen de Vennootschap en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

11.2 De vennootschap is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en (zo nodig) akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

11.3 Op de rechtsverhouding tussen de Vennootschap en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij verschil van interpretatie prevaleert de Nederlandse tekst. 

juli 2018