Disclaimer

Disclaimer

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website van Van Iersel Luchtman zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Van Iersel Luchtman stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Van Iersel Luchtman Advocaten met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Van Iersel Luchtman Advocaten, haar aandeelhouders en/of werknemers, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van Van Iersel Luchtman bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Van Iersel Luchtman worden beheerd. Deze zijn door Van Iersel Luchtman te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Van Iersel Luchtman geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Van Iersel Luchtman garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Van Iersel Luchtman en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Iersel Luchtman niet toegestaan.

Privacy
Van Iersel Luchtman respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Van Iersel Luchtman verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van een online aanvraag voor informatie worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van deze aanvragen.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van een inschrijving voor één van onze seminars, onze nieuwsbrief en/of een online sollicitatie, worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van deze inschrijvingen en/of sollicitaties.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Van Iersel Luchtman, of indien u inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens wenst, neem dan contact op met [invullen naam] te bereiken onder telefoonnummer 088 – 90 80 800 of stuur een e-mail naar info@vil.nl

Cookies
Van Iersel Luchtman maakt gebruik van cookies (een klein tekstbestand, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer), teneinde de onderstaande gegevens over uw bezoek van deze website te kunnen gebruiken.

  • uw IP-adres indien noodzakelijk;

  • sessienummer.

Van Iersel Luchtman gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Van Iersel Luchtman cookies om de doeltreffendheid van deze website en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de website van Van Iersel Luchtman en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, Nederland.