Aandachtsgebieden van Brancheteam Finance

Accountants

Als accountant heeft u een bijzondere rol. U dient een maatschappelijk belang, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een controleopdracht. Ook heeft u een zorgplicht ten opzichte van uw opdrachtgever, die veel van u verwacht.

Tuchtklacht of civielrechtelijke claims
Soms kan er een geschil ontstaan tussen u en uw klant. Als uw klant vindt dat u een beroepsfout heeft gemaakt waardoor er schade is ontstaan, kan dit geschil zich ontwikkelen tot een tuchtklacht en/of een schadeclaim. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort aansprakelijkheidskwesties en staan accountants hierin veelvuldig bij. Om tot een schikking te komen, dan wel met raad en daad bij te staan in civielrechtelijke procedures of in de gang naar de tuchtrechter (Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven).

Aansprakelijkstellingen en (tuchtrechtelijke- of gerechtelijke) procedures zijn vervelende zaken voor u als accountant. Wij zijn een team van gedreven specialisten, die met de juiste expertise processen kunnen versnellen óf in sommige gevallen zelfs kunnen voorkomen.

Beleggers

Beleggen is een breed begrip dat op veel manieren kan plaatsvinden. Er zijn er diverse financiële producten van verschillende aanbieders waar een consument of professionele partij in kan beleggen. Omdat iedereen kan beleggen, zijn er bepaalde (zorg)plichten die op de betreffende beleggingsondernemingen rusten.

De vraag is of u als belegger goed genoeg geïnformeerd bent over de risico’s van het af te nemen product? Bent u als belegger wel geschikt voor de aankoop van bepaalde producten? Deze vraagstukken komen regelmatig aan bod bij de advisering van beleggers en beleggingsondernemingen. Binnen ons brancheteam hebben wij een ruime ervaring met, en adviseren wij u graag over zaken die betrekking hebben met:

 • (Misleidende) prospectussen;

 • Bankenrecht en effectenrecht;

 • Rentederivaten of renteswaps;

 • (Bancaire) zorg-, informatie- en waarschuwingsplichten;

 • Beleggingsadvies, vermogensbeheer en execution only producten;

 • Beleggingsverzekeringen;

 • Ondeugdelijke beleggingsadviezen;

 • Wet op het financieel toezicht (Wft) en Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo);

 • Markets in Financial Instruments Directive (MiFID);

 • Procedures bij het klachteninstituut KiFiD.

Corporate Finance Adviseurs

Als adviseur op het gebied van Corporate Finance wordt er veel van u verwacht. U moet bedrijfswaarderingen uitvoeren, financiële (haalbaarheids)vraagstukken oplossen en ingangen hebben om verschillende soorten financieringen aan te trekken. Wij werken regelmatig samen met verschillende corporate finance adviseurs en zijn mede daarom goed thuis in de juridische vraagstukken waar u en uw cliënten regelmatig mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden en beperkingen van een herstructurering en het opstellen van financieringsdocumentatie met zekerheden.

Ook in het geval van conflictsituaties kunnen wij u van juridische bijstand voorzien. Denk aan een aandeelhoudersgeschil of een probleem binnen het bestuursorgaan of binnen de raad van commissarissen. Dient de aandeelhouder zijn aandelen over te dragen of kan een aandeelhouder van de andere aandeelhouder zijn aandelen opeisen? En wat te doen indien een bestuurder, aandeelhouder of lid van de raad van commissarissen handelt met een tegenstrijdig belang?

Onze advocaten hebben tevens ruime ervaring met zaken op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders en leden van de raad van commissarissen. Zij kunnen hen als geen ander met raad en daad terzijde staan. Vanwege de specialistische kennis van het insolventierecht, kennen wij ook de andere kant van de medaille. Dat is van grote waarde bij het voorkomen van geschillen en aansprakelijkheden. En indien u als adviseur zelf tegen een (contractueel) conflict of aansprakelijkheid mocht aanlopen, staan onze specialisten u graag terzijde.

M&A
Voor advies en zaken op het terrein van fusies en overnames, verwijzen wij u graag naar ons M&A team.

Financiële ondernemingen

Nu het toezicht op de financiële markt steeds strenger wordt, is kennis van wet- en regelgeving op het gebied van financieel recht steeds belangijker. Niet alleen vanuit de toezichthouders, zoals de AFM en DNB, maar ook vanuit Europese en Nederlandse wetgeving. Financiële wet- en regelgeving is niet alleen zeer uitgebreid, maar ook nog eens complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Onze advocaten hebben een ruime ervaring met betrekking tot zaken die verband houden met:

 • Informatie- en waarschuwingsplichten;

 • Oneerlijke handelspraktijken;

 • Rentederivaten;

 • Wet op het financieel toezicht (Wft);

 • Procederen bij klachteninstituut KiFiD;

 • Procedures tegen de toezichthouders (AFM en DNB);

 • Aanvragen vergunning AFM en/of DNB;

 • Aanvragen Reikwijdteoordeel DNB;

 • Aanvragen oordeel AFM bij Digitaal Loket.

Vergunningaanvraag AFM of DNB
Onze advocaten financieel recht verzorgen vergunningaanvragen bij de AFM en DNB voor beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en financieel dienstverleners zoals hypotheekadviseurs, vermogensbeheerders en intermediairs. Maar ook voor brokers, crowdfundingplatformen, betaaldienstverleners en kredietverstrekkers. Wilt u advies over de vraag of u een vergunning nodig heeft van de AFM of DNB? Neem dan contact op met Stef Leijten, advocaat Financieel recht, via 088-90 80 860 of mail naar s.leijten@vil.nl.

Fiscalisten

Belastingwetgeving is voortdurend in beweging. Als fiscalist moet u zorgen dat u steeds meebeweegt. Telkens wordt er van u verlangd dat u met oplossingen komt die zorgen voor het verlagen van de belastingdruk, dan wel het zo lang mogelijk uitstellen daarvan. Niet zelden wordt van u gevraagd om daarbij de grenzen op te zoeken. Zolang alles verloopt conform de wens van uw cliënt, is er niets aan hand. Maar wordt er een ongewenste aanslag opgelegd, dan is de kans aanwezig dat ze u daarop aanspreken.

Soms meent een opdrachtgever of een derde dat u een beroepsfout heeft begaan. Dat kan uitmonden in een tuchtklacht en/of in een civielrechtelijke claim. U zult zich dan moeten verantwoorden ten overstaan van de tuchtrechter dan wel ten overstaan van de civiele rechter. Wij hebben een ruime ervaring met de behandeling van beroepsaansprakelijkheidskwesties tegen fiscalisten en staan u graag bij in het afwenden van de tuchtklacht en/of de civiele claim. Zo nodig voeren wij op effectieve wijze verweer hiertegen.

Notarissen

Als notaris vervult u een belangrijke taak in het maatschappelijk verkeer. Zo bent u onmisbaar bij verschillende soorten overeenkomsten zoals aandelenoverdrachten en onroerend goed transacties. Niet zelden treedt u daarbij ook op als adviseur. De financiële belangen kunnen in voorkomende gevallen zeer groot zijn. In alle gevallen worden er hoge eisen aan u gesteld.

Als notaris bent u onderworpen aan vele regels. Wanneer een opdrachtgever of een derde meent dat u een beroepsfout heeft begaan, kan dit uitmonden in een tuchtklacht en/of een civielrechtelijke claim. U zult zich dan moeten verantwoorden ten overstaan van één van de Kamers voor het notariaat dan wel ten overstaan van de Geschillencommissie notariaat of de civiele rechter. Wij hebben een ruime ervaring met de behandeling van beroepsaansprakelijkheidskwesties tegen notarissen en staan u graag bij in het afwenden van de tuchtklacht en/of de civiele claim. Zo nodig voeren wij op effectieve wijze verweer hiertegen.