Bent u al bekend met de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving?

Bent u al bekend met de

Zoals het er nu naar uitziet zal per 1 juni 2022 (eindelijk) de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking gaan treden. De Wkb voorziet onder andere in de invoering van een “kwaliteitsborger” voor bepaalde bouwprojecten. Vooralsnog zijn dit de bouwkundig minder complexe bouwwerken zoals eengezinswoningen en kantoren (gevolgklasse 1). Wat doet zo’n kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger heeft (kort samengevat) tot taak erop toe te zien dat het te realiseren bouwwerk voldoet aan de technische (wettelijke) nieuwbouwvoorschriften. Deze voorschriften zijn onder andere te vinden in het Bouwbesluit 2012, dat met invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hij of zij heeft dus in principe niet de taak om toe te zien op de veiligheid op de bouwplaats of in de omgeving daarvan. Daar zijn andere personen verantwoordelijk voor. Zo is de V&G-coördinator uit het Arbeidsomstandighedenbesluit verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats zelf. In de Bbl wordt een nieuwe toezichthouder op de veiligheid in de directie omgeving van de bouwplaats geïntroduceerd: “de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving” (VDO).

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Na invoering van de Bbl geldt als een verplicht aanvraag- of indieningsvereiste voor een bouw- en/of sloopactiviteit de invulling van een zogeheten risicomatrix. Indien na invulling van de risicomatrix blijkt dat er sprake is van veiligheids- of gezondheidsrisico’s op het betreffende werk, dient een veiligheidsplan te worden opgesteld alsmede een VDO te worden aangesteld.

Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDO)
De VDO heeft tot taak:

 • toe te zien op correcte naleving van het opgestelde veiligheidsplan;

 • de werkzaamheden die gelijktijdig of achtereenvolgend plaatsvinden vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid goed op elkaar te laten afstemmen;

 • maatregelen te coördineren die worden getroffen bij de uitvoering van de bouw- en sloopwerkzaamheden: 

  • ter voorkoming van letsel,

  • die gevolgen hebben voor de grondwaterstand,

  • die betrekking hebben op geluid-, trilling- en stofhinder;

 • voorlichting te geven aan degenen die de bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoeren;

 • erop toezien dat alleen bevoegde personen de directe omgeving van het bouw- en sloopterrein betreden;

 • passende maatregelen te nemen als de uitvoering van de bouw- of sloopwerkzaamheden daartoe aanleiding geven dan wel de te nemen maatregelen niet of onvoldoende worden nageleefd.

De VDO krijgt geen publiekrechtelijke bevoegdheden. In tegenstelling tot de kwaliteitsborger heeft de VDO niet de wettelijke verplichting het bevoegde gezag in te lichten als voorschriften niet worden nageleefd. De VDO dient in het geval zijn instructies en op te leggen maatregelen niet (geheel) worden opgevolgd dit te melden bij zijn opdrachtgever, die vervolgens de verantwoording heeft te zorgen dat alsnog aan de geschonden verplichtingen wordt voldaan. In voorkomend geval kan de VDO zijn opdrachtgever adviseren in te grijpen en zo nodig de bouw stil te leggen, zolang niet aan de geldende voorschriften wordt voldaan. Als desondanks deze verplichtingen niet worden nageleefd, heeft de VDO als uiterste sanctiemiddel zijn opdracht terug te geven aan zijn opdrachtgever.

Directe omgeving
Wat onder de ‘directe omgeving’ dient te worden verstaan is afhankelijk van de locatie en aanwezigheid van bebouwing en mensen in de omgeving van het bouw- en/of sloopproject alsmede van de reikwijdte van de geïnventariseerde risico’s van het sloop- en/of bouwwerk.

Met de introductie van de VDO hoopt de wetgever, o.a. na het bekende hijsongeval in Alphen aan de Rijn, de veiligheid in de omgeving van bouw- en sloopprojecten verder te verbeteren.


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob van Seumeren. Rob is lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Rob van Seumeren

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op