Blogserie Wbtr deel 2 Statutaire regeling voor de afwezigheid van bestuurders en toezichthouders

Blogserie Wbtr deel 2

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Deze wet beoogt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken. De wet is daarbij met name gericht op verbetering van het wettelijke kader voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Veel zorgaanbieders leveren zorg vanuit stichtingen en coöperaties. Om die reden zetten wij in een serie blogs voor u een aantal onderdelen van de  Wbtr op een rij.

Vandaag deel 2 over de statutaire regeling voor de afwezigheid van bestuurders en toezichthouders.   

Ontstentenis en belet van bestuur en toezichthouder
Met de Wbtr gaat voor alle rechtspersonen de verplichting gelden om in de statuten een regeling op te nemen voor het geval alle bestuurders of toezichthouders door ‘ontstentenis of belet’ niet kunnen besturen of toezicht houden. Facultatief, maar wel aan te raden, is het opnemen van een regeling voor het geval sprake is van ontstentenis of belet van een deel van het bestuur of toezichthoudend orgaan.

Maar wat is nu ontstentenis en belet?
Ontstentenis is aan de orde als er een vacature binnen het bestuur of de raad van commissarissen/toezicht ontstaat door het aftreden van een bestuurder of toezichthouder.

Belet is een minder duidelijk omlijnd begrip: het gaat dan om situaties waarin een bestuurder of toezichthouder zijn of haar functie tijdelijk niet mag of kan uitoefenen, door bijvoorbeeld schorsing, ziekte of onbereikbaarheid (en dan als die situatie langer dan bijvoorbeeld een week duurt).

Als de statuten nu nog geen regeling kent dan moet de regeling bij de eerstvolgende statutenwijziging worden opgenomen. De Wbtr geeft de ruimte om de regeling zelf in te vullen en stelt daaraan geen vereisten. In de regel zal bij vormgeving van de regeling een rol worden toegekend aan een van de overige organen van de rechtspersoon. Als het gehele bestuur niet in staat is om te besturen, dan ligt het voor de hand om de toezichthouder als tijdelijk bestuurder aan te wijzen. Is er geen toezichthouder dan is het lastiger. Een oplossing zou dan kunnen zijn om een externe partij (bijvoorbeeld een brancheorganisatie) iemand aan te laten wijzen die tijdelijk met de bestuurs- of toezichtstaak wordt belast. Aan bestuur of toezichthouder kan in de statuten ook de verplichting worden opgelegd om op voorhand iemand aan te wijzen. Dat zou dan bijvoorbeeld in een reglement opgenomen kunnen worden.

Veel statuten die wij in de praktijk tegenkomen, kennen al een regeling. Toch is dat ook best vaak nog niet het geval. Het is sowieso raadzaam om periodiek statuten en reglementen van uw organisatie te checken en zeker nu met de nodige nieuwe wetgeving in de zorgsector.

Blogserie Wbtr
Deze blog is onderdeel van een serie waarbij we de volgende onderdelen van de Wbtr voor u op een rij zetten:

De volgende blog in deze serie gaat over de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht.

Wilt u meer weten over deze blog, dan kunt u contact opnemen met Jolijn Geven of één van de andere leden van ons brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Jolijn Geven

Advocaat

AdvocaatNeem contact op