Blogserie Wkb deel 5 De Toelatingsorganisatie

Blogserie Wkb deel 5

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) is al een lange tijd regelmatig in het nieuws. Inmiddels is duidelijk dat de beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024 is. Een goed moment dus om nog eens stil te staan bij de veranderingen voor de praktijk die de Wkb met zich brengt. In deze blogreeks lichten wij de Wkb toe.


Met het invoeren van de Wkb staat straks in het bouwproces niet langer het moment van het verlenen van de vergunning centraal, maar het moment dat het werk gereed wordt gemeld. Op dat moment wordt immers getoetst of het bouwwerk voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Dit betekent dat niet langer de beloofde papieren kwaliteit, maar de daadwerkelijk gepresteerde en gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk centraal komt te staan.

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)
Zoals inmiddels bekend zal er na het invoeren van de Wkb tijdens het bouwproces van een vergunningsplichtig bouwwerk een private kwaliteitsborger zijn, die tijdens het bouwproces de bouw(kwaliteit) zal controleren en de technische kwaliteitsborging voor zijn rekening zal nemen. De persoon van de kwaliteitsborger en zijn functie, komt in een latere blog nog uitgebreid aan bod. De kwaliteitsborger dient gebruik te maken van een instrument voor kwaliteitsborging. Voor meer informatie over de instrumenten voor kwaliteitsborging verwijs ik jullie naar onze vorige blog uit deze serie. Deze instrumenten worden getoetst en toegelaten door de nieuw in het leven geroepen

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).
De TloKB is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van de Staat. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op de TloKB.

Bestuur TloKB
Het bestuur van de TloKB wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het bestuur val de TloKB zal bestaan uit drie personen, die ‘kwartiermakers’ worden genoemd, welke op de website van TloKB staan vermeld.

Aan het hoofd van de dienst TloKB staat een directeur, die ook secretaris is van het bestuur. De directeur heeft vervolgens de dagelijkse leiding over de staf en afdelingen Toetsing & Toelating en Toezicht & Handhaving. De directeur, de staf en de afdelingen Toetsing & Toelating en Toezicht & Handhaving vormen gezamenlijk ‘de Dienst TloKB’.

Taken TloKB
De TloKB zal binnen het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging een belangrijke rol gaan vervullen. De TloKB gaat toezien op het stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het doel is zodoende bouwwerken te realiseren die o.a. veiliger, gezonder, duurzamer en bruikbaarder zijn. In dat kader zal de TloKB zogeheten ‘toetsmethoden c.q. instrumenten’ toelaten en toezien op het juiste gebruik hiervan in de bouwpraktijk.

In de praktijk zal een instrumentaanbieder een aanvraag bij de TloKB indienen. Deze aanvraag wordt door de TloKB getoetst aan het Toelatingskader Wkb-instrument. In onze vorige blog hebben wij beschreven waaraan een instrument onder dit Toelatingskader Wkb-instrument dient te voldoen. De TloKB toetst het instrument inhoudelijk maar ziet ook toe op de financiële stabiliteit van de instrumentaanbieder. Binnen acht weken besluit de TloKB of het instrument wordt toegelaten. Instrumentaanbieders die het niet eens zijn met een beslissing van de TloKB kunnen daartegen bezwaar maken.

Indien een instrument door de TloKB wordt toegelaten, wordt het instrument toegevoegd aan het Register instrumenten kwaliteitsborging, Register erkende kwaliteitsverklaringen of het Register gasverbrandingsinstallaties. Deze registers zijn te raadplegen op de website van de TloKB.

Toegelaten instrumenten TloKB
Op dit moment zijn er in totaal vijf instrumenten toegelaten door de TloKB:

  1. KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KiK)

  2. Technical Inspection Service (TIS)

  3. Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK)

  4. Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)

  5. Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW)

Een gedetailleerd overzicht van de vooralsnog toegelaten instrumenten is op de website van Stichting IBK te raadplegen 

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

In deze opvolgende blogs over de Wkb behandelen we het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging en de versterking van de (juridische)positie van de bouwconsument. In de volgende blog gaan we in op de versterking van de (juridische)positie van de bouwconsument waar onder andere de waarschuwingsplicht, het opleverdossier, afbouwgarantie en de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de bouwer na oplevering aan bod komen. Mocht u reeds eerder vragen hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Stay tuned!

Carolijn Slegers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op