BRZO en de Omgevingswet

BRZO en

Op 1 juli 2023 treedt zoals het er nu naar uitziet de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving en wordt verder uitgewerkt in vier amvb’s:

  1. Omgevingsbesluit (Ob)

  2. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

  3. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  4. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor Brzo-bedrijven. In deze bijdrage bespreek ik een aantal gevolgen.

Brzo-inrichtingen krijgen in de Omgevingswet een andere naam: Seveso-inrichtingen. Het begrip Seveso-inrichting is als volgt gedefinieerd in het Bal: volledig door degene die de Seveso-inrichting exploiteert beheerde locatie, waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in één of meer Seveso-installaties, met inbegrip van gemeenschappelijke of bijbehorende infrastructuur of activiteiten, en activiteiten die met het exploiteren rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan en de kans op en de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten. Onderscheid wordt gemaakt in een hogedrempel en lagedrempel Seveso-inrichting. Veel eisen aan deze bedrijven blijven hetzelfde. Die volgen namelijk uit de Europese Seveso-richtlijn. Deze richtlijn is en blijft gewoon van kracht.

Het Brzo 2015 komt terug in verschillende amvb’s:

  • Procedures, coördinatie, toezicht (i.p.v. inspectie) en handhaving in het Omgevingsbesluit;

  • De Brzo inhoud (verplichtingen) staat vooral in het Besluit activiteiten leefomgeving (paragraaf 4.2);

  • De aanwijzing van domino-inrichtingen, de risicokaart en de veilgheidsafstanden in het omgevingsplan in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Milieubelastende activiteit

In de Omgevingswet wordt niet meer gesproken over inrichting maar over milieubelastende activiteit (MBA). Dit sluit aan bij de Seveso-richtlijn. In de praktijk heeft het begrip ‘milieubelastende activiteit’ voor een Brzo-bedrijf dezelfde betekenis als het inrichtingenbegrip zoals dat nu nog wordt gehanteerd. De normadressaat is degene die de Seveso-inrichting exploiteert. Voor wat betreft de arbeidsveiligheid vindt een uitbreiding van het normadressaat plaats: degene die de controle heeft over de Seveso-inrichting.

Complex bedrijf

Brzo-bedrijven worden als complexe bedrijven gezien onder de Omgevingswet. Dat betekent dat een Brzo-bedrijf helemaal vergunningplicht is voor milieubelastende activiteiten en er bijna helemaal geen algemene rijksregels van toepassing zijn. Dat is anders in de huidige situatie. De milieuregels worden allemaal in de omgevingsvergunning opgenomen straks. Het bevoegd gezag blijft gedeputeerde staten. Uitzondering hierop blijft de lozing op het oppervlaktewater. Die wordt nog steeds gereguleerd door de waterkwaliteitsbeheerder. Voor Seveso-inrichtingen zijn geen versoepelingen mogelijk van de milieuregels.

Voor wat betreft de vergunningprocedures voor milieubelastende activiteiten blijft in de Omgevingswet sprake van twee procedures, een reguliere en een uitgebreide. Echter, de reguliere procedure resulteert in een vergunning voor ‘niet-belangrijke wijzigingen’. Dit begrip komt uit de Richtlijn Industriële Emissies.

Handhaving en uitvoering

Voor handhaving en uitvoering bij Seveso-inrichtingen gelden zoals al aangegeven de regels uit het Omgevingsbesluit. De veiligheidsregio, inspectie SZW en het bevoegd gezag zijn de toezichthoudende instanties. Toezichtrapporten worden nog steeds openbaar gemaakt en de uitvoering van de Brzo-taken vindt nog steeds plaats door dezelfde zes omgevingsdiensten. Het bevoegd gezag kan een bestuurlijke boete opleggen.

Geconcludeerd kan worden dat er inhoudelijk niets veranderd. De ordening van de regels is wel anders en soms worden er andere namen van begrippen gehanteerd.

Wij blijven de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet volgen en zullen u hierover blijven informeren.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Janske Schrijnemaekers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op