De waarschuwingsplicht van de aannemer naar huidig recht en onder de WKB

De waarschuwingsplicht van de aannemer

De aannemer is op grond van de wet (7:754 BW) bij het aangaan of uitvoeren van een aannemingsovereenkomst gehouden de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Ook de UAV 2012 kent een waarschuwingsplicht voor de aannemer indien er sprake is van klaarblijkelijke zodanige fouten of gebreken in constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen dan wel bouwstoffen of hulpmiddelen die afkomstig zijn van opdrachtgever. Hoever strekt deze waarschuwingsplicht en verandert er ten aanzien hiervan nog iets onder de WKB?

In de jurisprudentie is algemeen aangenomen dat de waarschuwingsplicht van de aannemer niet zover reikt dat hij de ontwerpstukken volledig tot in detail moet gaan controleren. De aannemer moet als professional kennisnemen van de ontwerpstukken, deze nauwkeurig bestuderen en de opdrachtgever zo nodig wijzen op fouten die hem opvallen of zouden moeten opvallen. Het gaat dan om evidente, klaarblijkelijke fouten. De aannemer hoeft berekeningen niet opnieuw te doen om te controleren of deze goed zijn opgesteld door of namens de opdrachtgever. De aannemer mag in beginsel vertrouwen op de deskundigheid van de opdrachtgever en/of door opdrachtgever ingeschakelde adviseurs. Op grond van de wet geldt de waarschuwingsplicht van de aannemer ook al in de precontractuele fase, dus op het moment dat er nog geen aannemingsovereenkomst is gesloten, maar de aannemer wel kennisneemt van ontwerpstukken.

Verandering
Verandert er iets onder de WKB aan de waarschuwingsplicht van de aannemer? Eigenlijk niets wezenlijks. De waarschuwingsplicht wordt hierin enkel nader geformaliseerd doordat expliciet wordt bepaald dat de aannemer:
(1) schriftelijk en
(2) ondubbelzinnig dient te waarschuwen en
(3) de aannemer vervolgens ook de opdrachtgever dient te wijzen op de gevolgen hiervan voor een deugdelijke nakoming van de opdracht.

Tevens wordt de consument-opdrachtgever beschermt doordat het de aannemer niet meer vrij staat de waarschuwingsplicht bij een consument weg te contracteren in de overeenkomst of in algemene voorwaarden.  

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob van Seumeren. Rob is lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Rob van Seumeren

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op