EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet brengt de volgende verplichtingen voor werkgevers met zich mee.

Geen terugbetaling bij verplichte scholing

Per 1 augustus is een studiekostenbeding in veel gevallen niet meer mogelijk. Vanaf dat moment geldt immers dat verplichte scholing aan iedere werknemer ter beschikking moet worden gesteld en dat daarbij geen onderscheid mag worden gemaakt tussen bijvoorbeeld fulltimers en flexwerkers. De opleiding dient kosteloos aan de werknemer aangeboden. Bovendien dient de opleidingstijd als arbeidstijd te worden beschouwd en moet deze waar mogelijk ook onder werktijd plaatsvinden.

Verbod op nevenwerkzaamheden aan banden gelegd
Ook het opleggen van een nevenwerkzaamhedenbeding wordt aan banden gelegd. Enkel wanneer sprake is van een objectieve rechtvaardiging is een verbod op nevenwerkzaamheden nog toegestaan. Een dergelijke rechtvaardiging kan ook achteraf worden gegeven en kan onder andere liggen in de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer, het vermijden van belangenconflicten of de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Minimale voorspelbaarheid van het werk
Vanaf 1 augustus kunnen werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon nog slechts verplicht worden arbeid te verrichten op tevoren vastgestelde referentiedagen en -uren. Voor arbeidsovereenkomsten met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon geldt een minimale oproeptermijn van vier dagen, die bij cao kan worden ingekort tot minimaal 24 uur. Wordt een oproep binnen de geldende termijn geannuleerd (of gewijzigd), dan heeft de werknemer (ook) recht op loon over de tijd van de oorspronkelijke oproep.

Overgang naar een ‘andere vorm van werk’
Op grond van de nieuwe wetgeving moet een overgang naar zekerdere vormen van werk worden gestimuleerd als de werkgever de mogelijkheid heeft om voltijdscontracten of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur aan te bieden aan werknemers met atypische vormen van werk. Werknemers kunnen daarom straks vragen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

Uitbreiding informatieplicht voor werkgevers
De informatieplicht van de werkgever wordt per 1 augustus verder uitgebreid. Zo dient de werkgever de werknemer voortaan ook informatie te verschaffen over onder meer de arbeidsplaats, arbeidstijden, proeftijd, verlofregelingen, afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, recht op scholing en procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband.

Bekijk download

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Arvid Munsters

Advocaat

AdvocaatNeem contact op