Faillissement het meest vergaande middel bij wanbetaling

Faillissement

In een gezonde handelsrelatie betaalt uw debiteur voor de goederen en diensten die hij van u afneemt. Als uw debiteur niet betaalt, is dat vervelend. Dat raakt immers niet alleen de relatie met uw debiteur, maar u mist ook liquiditeit. U heeft verschillende mogelijkheden om de betaling te vorderen. Soms leidt het dan toch niet tot incasso. Dat kan allerlei redenen hebben, waaronder het ontbreken van liquiditeit bij uw debiteur. Ook kan sprake zijn van betalingsonwil. In dergelijke gevallen kan u de rechtbank verzoeken om het faillissement van uw debiteur uit te spreken.

Een faillissement leidt er niet toe dat uw vordering meteen wordt voldaan. Sterker nog, het is volledig afhankelijk van de mogelijkheden van de curator om het vermogen van uw debiteur ten gelde te maken of u nog een betaling tegemoet kan zien. Het verzoeken van een faillissement moet daarom weloverwogen gebeuren.

Vereisten faillissement verklaring
Feitelijk zijn er twee vereisten waaraan moet worden voldaan voordat een debiteur failliet kan worden verklaard.

  • De debiteur is gestopt met betalen.

  • De debiteur laat twee vorderingen onbetaald, waarvan er in ieder geval één opeisbaar is (bijvoorbeeld een vervallen factuur).

Aan de twee vereisten voor faillietverklaring is al snel voldaan. Een faillissement heeft voor de debiteur echter ingrijpende gevolgen. Zo zal er een curator worden aangesteld die het beheer over het vermogen van de debiteur overneemt. De curator zal proberen om het vermogen van de debiteur, dat bestaat uit vorderingen en zaken (bijvoorbeeld de bedrijfsinventaris), tegen een zo hoog mogelijke opbrengst te gelde te maken. Doel daarvan is om bij voldoende opbrengst te komen tot (gedeeltelijke) betaling van de gezamenlijke crediteuren.

Rangordes
Vorderingen laten zich echter in verschillende rangordes kwalificeren en reguliere handelscrediteuren nemen in de regel een lage rang in. Zo gaan vorderingen van de Belastingdienst en het UWV in de regel vóór en dat gaat vaak om vorderingen voor hoge bedragen. De praktijk wijst uit dat in faillissementen slechts beperkt en vaak niet tot volledige betaling aan de reguliere (handels)crediteuren wordt toegekomen. Als u een  vordering heeft op een failliet verklaarde debiteur, is het dus nog maar de vraag of u uiteindelijk betaald zal worden en daarmee of u iets opschiet met het faillissement van uw debiteur. Een faillissement van uw debiteur is daarom niet per definitie de beste of de snelste manier om uw vordering voldaan te krijgen.

Verzoekschrift tot faillietverklaring
Een verzoekschrift tot faillietverklaring moet ook door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. U kunt dus niet zelf verzoeken om het faillissement van uw debiteur. Na ontvangst van het faillissementsverzoek bepaalt de rechtbank een mondelinge behandeling waar op dat verzoek wordt beslist. Als de debiteur op de mondelinge behandeling niet aanwezig is, zal het faillissement in de regel worden uitgesproken en kan de debiteur binnen veertien dagen na het uitspreken van het faillissement in verzet gaan bij de rechtbank. Indien de debiteur de vordering die u ten grondslag heeft gelegd aan het faillissementsverzoek voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het verzet of in de tussentijd alsnog voldoet, kan de rechtbank het faillissement alsnog vernietigen en is het faillissement dus van de baan. Gelet op de ingrijpende gevolgen van een faillissement kiest een debiteur nog wel eens “eieren voor zijn geld” en wordt regelmatig tot betaling overgegaan. Op deze wijze kan een faillissementsaanvraag dus bijdragen om tot incasso te komen.

Omdat het faillissement van uw debiteur een ingrijpend en definitief middel is, adviseren onze specialisten om altijd weloverwogen over te gaan tot het verzoeken van dat faillissement. In de meeste gevallen hebt u er namelijk ook belang bij om de relatie met uw debiteur goed te houden. Zeker als u in de toekomst nog zaken met elkaar wilt doen. In het algemeen kunt u daarom meer belang hebben bij een goede regeling met voldoende waarborgen en zekerheden. Ook daar kunnen onze specialisten u bij helpen.

Uw incasso via VIL

Laat uw incassotraject vlekkeloos lopen en vraag onze specialisten Richard van der Jagt of Niek van Barschot om advies. Zij staan u bij in alle fases van het incassoproces: vanaf het moment van contracteren tot en met het moment waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld en hij u uitkeert wat u tegoed heeft.

Onze advocaten mogen bij ieder gerecht in eerste aanleg en in hoger beroep procederen. Zo nemen wij vorderingen van zowel onder als boven de € 25.000 in behandeling. Zo heeft u één aanspreekpunt voor al uw incasso’s. En omdat wij niet werken met een abonnementsvorm, betaalt u alleen voor de diensten die noodzakelijk zijn om tot incasso te komen.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Niek van Barschot

Advocaat

AdvocaatNeem contact op