Implementatie van de richtlijn herstructurering en insolventie in de Faillissementswet

Implementatie van de richtlijn herstructurering en

Op 22 november 2022 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee de Europese richtlijn herstructurering en insolventie (2019/1023) in de Faillissementswet wordt geïmplementeerd. De Faillisementswet wordt op enkele punten gewijzigd., waarvan ik een aantal belangrijke hieronder uiteenzet.

Pensioen en de WHOA

Op 25 februari 2022 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen bepaald dat achterstallige pensioenpremies niet kunnen worden betrokken in een WHOA-akkoord, omdat deze kwalificeren als rechten van werknemers. In mijn blog van 1 maart van dit jaar heb ik al uiteengezet dat de Hoge Raad deze uitspraak deels baseerde op het voorgenoemde wetsvoorstel. De uitspraak van de Hoge Raad wordt met dit wetsvoorstel dus opgenomen in de Faillissementswet, waardoor voortaan duidelijk is dat achterstallige pensioenpremies niet kunnen worden betrokken in een WHOA-akkoord.

MKB-onderneming, WHOA en de HD

In de Faillissementswet staat nu nog dat de herstructureringsdeskundige (“HD”) is voorafgaand aan het ter stemming aanbieden van een WHOA-akkoord de toestemming nodig heeft van het bestuur, indien het een MKB-onderneming betreft. Dit instemmingsmoment wordt met het wetsvoorstel naar voren gehaald, waardoor voor aanstelling van een HD op verzoek van een derde, in het geval dat nog geen startverklaring is gedeponeerd, het bestuur van de MKB-onderneming instemming moet verlenen. Indien de rechtbank constateert dat het bestuur van de MKB-onderneming geen goede reden heeft voor de weigering om in te stemmen, kan de rechtbank bepalen dat haar beslissing dezelfde kracht heeft als de instemming van het bestuur, waardoor een HD wordt aangesteld. Het bestuur van de MKB-onderneming moet dus aan de rechter kenbaar maken wat de reden is voor de weigering, waarbij directe of indirecte druk van de aandeelhouders in ieder geval geen goede reden is. Na aanstelling van de HD kan dus direct, dus zonder instemming van het bestuur van de MKB-onderneming, gebruik worden gemaakt van verschillende voorzieningen die de WHOA-regeling biedt.

Kennis en kunde functionarissen in insolventieprocedures

Daarnaast zal in de Faillissementswet worden toegevoegd dat de HD en observator in een WHOA-traject, de bewindvoerder bij surseance van betaling, de bewindvoerder in de WSNP en de curator in een faillissement bij aanstelling adequaat moeten zijn opgeleid en voor hun taken over de vereiste deskundigheid moeten beschikken, waarbij bij aanstelling rekening zal worden gehouden met de kernmerken van de specifieke zaak. De rechtbank zal hierbij een procedure en voorwaarden moeten hanteren die duidelijk, transparant en rechtvaardig zijn. De rechtbank hoeft in dat kader niet te motiveren waarom zij in een specifieke zaak voor een bepaalde functionaris heeft gekozen, als maar duidelijk is welke criteria zijn gehanteerd. Recofa (het overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen) zal een richtlijn opstellen waarin de criteria nader zullen worden uitgewerkt.

Salaris functionarissen in insolventieprocedures

Er worden ook regels in de Faillissementswet opgenomen over de beslechting van geschillen over het salaris. Indien een insolventiefunctionaris een salarisvoorstel heeft gedaan en de rechter-commissaris stemt hier niet mee in, dan krijgt de functionaris de gelegenheid om zijn zienswijze te geven over de vaststelling van zijn salaris. Door middel van deze wetgeving wordt dus gewaarborgd dat er voor de functionarissen een geschikte procedure voorhanden is om zich uit te laten over eventuele geschillen ten aanzien van het salaris. Daarnaast wordt in de Faillissementswet opgenomen dat de rechter het salaris van de insolventiefunctionaris (behalve de WSNP-bewindvoerder) dient vast te stellen aan de hand van uitgangspunten waarin het belang van een efficiënte behandeling van de procedure tot uitdrukking komt, hetgeen nu in de praktijk eigenlijk al gebeurt op basis van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling. De toevoeging in de Faillissementswet sluit in die zin dus goed aan op de praktijk.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Thom Broer

Advocaat

AdvocaatNeem contact op