Incasso en verjaring soms leidt uitstel tot afstel

Incasso en verjaring

Het recht om betaling te vorderen van een niet-betaalde factuur heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum. Als die houdbaarheidsdatum is verstreken, kan de partij die de betaling weigert niet meer worden veroordeeld tot betaling, als dat verweer tenminste wordt gevoerd. Juridisch gaat het hier om de verjaring van vorderingen. Het Burgerlijk Wetboek kent verschillende verjaringstermijnen, die ook weer op verschillende manieren kunnen worden onderbroken. Juridisch wordt dat “stuiten” genoemd.

Of een vordering is verjaard, is ook relevant als u zelf wordt aangesproken tot betaling. Het antwoord op de vraag of de vordering al dan niet is verjaard, is van groot belang is voor een succesvolle incasso.

Weigering betaling
Op het moment dat u een product of dienst heeft geleverd aan een zakelijke wederpartij, stuurt u daar een factuur voor. Uw klant is verplicht om die factuur te betalen. Als uw klant de betaling weigert, kunt u bij de rechter vorderen dat uw klant tot betaling van de factuur wordt veroordeeld. De wet bepaalt dat de vordering tot nakoming van deze betalingsverplichting verjaart na verloop van 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. De vordering is opeisbaar na het verstrijken van de betalingstermijn zoals die op uw factuur of in uw overeenkomt is opgenomen.

Vijf jaar
Indien u vijf jaar lang niks doet nadat de betalingstermijn is verstreken en u stelt na bijvoorbeeld zes jaar een vordering in, dan is uw rechtsvordering verjaard. Dat betekent dat u niet meer met succes bij de rechter nog de betaling kunt vorderen van uw factuur. Uw klant moet bij de rechter wel een beroep doen op die verjaring. De rechter toetst dus niet zelfstandig of er sprake is van verjaring.

Voorkom verjaring
U kunt echter voorkomen dat de verjaring intreedt door vóórafgaand aan het voltooien van het verjaringsmoment aanspraak te maken op de betaling. Via een schriftelijke mededeling maant u uw klant dan aan tot betaling. Op die manier “stuit” u de verjaring, waardoor er de dag na de stuiting een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar start. Dat is ook het geval als uw klant uw vordering erkent. U kunt een vordering in principe oneindig vaak stuiten, waarna er dus steeds een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaren aanvangt. Goed om ook te weten dat niet alle verjaringstermijnen gelijk zijn. Zo verjaart bij een consumentenkoop de vordering tot betaling van de koopprijs al na twee jaar. Een consumentenkoop is de koop van een roerende zaak door een natuurlijk persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt van een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper.

Nadat uw vorderingsrecht is verjaard, is uw vordering echter niet verdwenen. Die is alleen niet meer bij de rechter afdwingbaar. Betaalt uw klant de factuur na de voltooide verjaring alsnog, dan heeft zij die betaling verschuldigd voldaan.

Door te zorgen dat u tijdig actie onderneemt bij onbetaalde facturen, voorkomt u dat van uitstel ook daadwerkelijk afstel komt. Onze specialisten kunnen voor u tijdig actie ondernemen en u adviseren als u zelf wordt aangesproken tot betaling van een mogelijk verjaarde vordering.

Uw incasso via VIL

Laat uw incassotraject vlekkeloos lopen en vraag onze specialisten Richard van der Jagt of Niek van Barschot om advies. Zij staan u bij in alle fases van het incassoproces: vanaf het moment van contracteren tot en met het moment waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld en hij u uitkeert wat u tegoed heeft.

Onze advocaten mogen bij ieder gerecht in eerste aanleg en in hoger beroep procederen. Zo nemen wij vorderingen van zowel onder als boven de € 25.000 in behandeling. Zo heeft u één aanspreekpunt voor al uw incasso’s. En omdat wij niet werken met een abonnementsvorm, betaalt u alleen voor de diensten die noodzakelijk zijn om tot incasso te komen.

Niek van Barschot

Advocaat

AdvocaatNeem contact op