Jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 juli 2023

Jaarlijkse huurverhoging

Vanaf 1 juli 2023 mogen de huren van sociale huurwoningen weer stijgen. De huren in sociale huursector mogen maximaal met 3,1% worden verhoogd.

Zelfstandige woonruimte
Voor huurders van een zelfstandige woning waarvan de kale huurprijs lager is dan € 300,-, kan de verhuurder de huur verhogen met € 25,- per maand in plaats van maximaal 3,1%.
Voor huurders van een zelfstandige woning met een hoger middeninkomen of een hoog inkomen geldt dat de verhuurder meer huurverhoging mag voorstellen. De hoogte van deze huurverhoging hangt af van het inkomen van de huurder(s). (Dit geldt ook voor huishoudens met 1 of meer AOW-ontvangers.).

In een schema ziet het er als volgt uit:

 

 

Lager (midden)inkomen
(gezamenlijk inkomen 2021 niet hoger dan)

Hoger middeninkomen
(gezamenlijk inkomen 2021 tussen)

Hoog inkomen
(gezamenlijk inkomen 2021 hoger dan)

Eenpersoons-
huishouden

€ 48.836

€ 48.836 – € 57.573

€ 57.573

Meerpersoons-
huishouden

€ 56.513

€ 56.513 – € 76.764

€ 76.764

Maximale huurverhoging 
per 1 juli 2023

  • Bij huur van € 300 of hoger: 3,1%

  • Bij huur lager dan € 300: € 25

€ 50

€ 100


Onzelfstandige woonruimte
Voor huurders van een kamer (of woonwagen of woonwagenstandplaats) geldt een maximale huurverhoging van 3,1%, onafhankelijk van het inkomen.

Vrije sector
De huren in de vrije sector (dit jaar is de liberalisatiegrens > € 808,06) mogen met ingang van 1 januari 2023 met maximaal 4,1% worden verhoogd. Dit geldt ongeacht de afspraken tussen de huurder en de verhuurder waarin partijen een hogere huurverhoging zouden hebben afgesproken. Als partijen een lagere huurverhoging hebben afgesproken, dan geldt die wél.

Let op: bepalend voor de vraag of sprake is van vrije sector of niet, is de aanvangshuurprijs: als de kale huurprijs op de ingangsdatum van de huurovereenkomst hoger was dan de liberalisatiegrens die gold op die ingangsdatum, is er sprake van vrije-sectorhuur.

Rechtsmiddelen
Gaat de verhuurder niet akkoord met het bezwaar, dan moet de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie om het huurverhogingsvoorstel te laten toetsen. Ook de huurder kan zelf het bezwaar indienen bij de Huurcommissie, ook bij een vrijesectorwoning.

In sommige gevallen geldt een andere procedure:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-mijn-huurverhoging

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Annekee Groenewoud

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op