Stoppen met de onderneming (1) de turboliquidatie

Stoppen met de onderneming (1)

Het stoppen met een onderneming is lang niet altijd een keuze. Als een onderneming stopt, is het van belang de juiste weg te bewandelen. In een serie van vier blogs ga ik in op deze mogelijkheden. De eerste blog is de turboliquidatie.

De andere blogs in deze serie:

Wat is turboliquidatie?
Van turboliquidatie is sprake als een vennootschap wordt ontbonden en er geen baten meer in de onderneming zitten en deze ook niet te verwachten zijn. In dat geval kan er geen vereffening meer plaatsvinden en houdt de vennootschap direct op te bestaan. Wel moet het ontbindingsbesluit ingeschreven worden in het handelsregister. De turboliquidatie is dan ook het snelste pad om de onderneming te beëindigen. Vaak wordt de turboliquidatie juist vanwege dit snelle pad onterecht toegepast.

Wijzigingen in 2023
Ook de wetgever heeft het vermoeden dat de turboliquidatie te vaak gebruikt wordt voor situaties die zich hier eigenlijk niet voor lenen. Al eerder schreef ik over een wetsvoorstel om de turboliquidatie transparanter te maken. Op 23 februari 2023 is het wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen in de Tweede Kamer. Op 14 maart 2023 wordt het voorstel in de eerste kamer in stemming gebracht. De verwachting is dat het in de loop van dit jaar in werking zal treden.

De wetswijziging beoogt de turboliquidatie transparanter te maken voor derden en dat betekent dat van het bestuur van de onderneming meer werkzaamheden worden verwacht dan voorheen het geval was. Hij moet de volgende documenten opstellen en deponeren en onder de aandacht van de schuldeisers brengen:

  • een (slot)balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;

  • een schriftelijke toelichting waaruit de oorzaak blijkt van het ontbreken van baten en het bestaan van eventuele schulden;

  • een slotuitdelingslijst als er voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn betaald met indeling van de schuldeisers volgens de wettelijke rangorde;

  • nog niet gepubliceerde jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren.

Zolang de wet nog niet is gewijzigd, gelden deze regels nog niet.

Wanneer is turboliquidatie een optie?
Turboliquidatie is alleen geschikt voor de situatie waarin er geen zicht is op een betaling aan de schuldeisers (als die er zouden zijn). Bovendien is het niet geschikt als de onderneming in kwestie nog langlopende verplichtingen heeft die moeten worden nagekomen. Hierbij valt met name aan lopende arbeidsovereenkomsten te denken. Zijn er baten en/of langlopende verplichtingen, dan is de kans groot dat turboliquidatie niet het juiste pad is, hoe aantrekkelijk het ook mag lijken. In de jurisprudentie komen veel zaken voorbij waarin ten onrechte van de turboliquidatie gebruik is gemaakt met vaak erg nadelige consequenties voor de betreffende bestuurder(s).

Denkt u of uw cliënte eraan om de onderneming te beëindigen of zoekt u hulp bij de afwikkeling, dan is het raadzaam (tijdig) advies in te winnen om een plan op te stellen. De advocaten van Van Iersel Luchtman Advocaten begeleiden uw cliënten graag bij dit traject.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op