VanMoof is failliet hoe beperkt u uw schade?

VanMoof is failliet

Op 17 juli jl. heeft de rechtbank Amsterdam VanMoof (VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V. en VanMoof Global Support B.V.) failliet verklaard. Hiermee valt voorlopig het doek voor een toonaangevend fietsenmerk. Er wordt een doorstart onderzocht door de curatoren.

Het faillissement van deze bedrijven heeft grote gevolgen voor klanten, schuldeisers, opdrachtgevers, werknemers, verhuurders en leveranciers. Als u op een van deze wijzen betrokken bent bij VanMoof, is het van groot belang om zo snel mogelijk vast te stellen wat het faillissement concreet voor u betekent. Ook is het van belang om in actie te komen om uw schade waar mogelijk te beperken.

Lopende bestellingen?
Indien u een bestelling heeft geplaatst bij VanMoof, maar nog niets geleverd heeft gekregen, dan geldt het uitgangspunt dat overeenkomsten niet worden gewijzigd als gevolg van een faillietverklaring. Dit betekent dat de rechten en verplichtingen van beide contractspartijen in beginsel ongewijzigd blijven gelden. Op grond van de Faillissementswet kunt u de curatoren schriftelijk een (redelijke) termijn stellen waarbinnen zij dienen aan te geven of zij de overeenkomst gestand zullen doen. De curatoren zullen namelijk moeten beoordelen of de boedel de middelen heeft en of het wenselijk is om de verplichting na te komen. Verklaren de curatoren bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, dan dienen de curatoren zekerheid te stellen voor de nakoming ervan. Als de curatoren zich niet of niet op tijd bereid verklaren om de overeenkomst na te komen, dan verliezen de curatoren het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen. In dat geval heeft u de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst met aanvullende schadevergoeding of vervangende schadevergoeding.

Verder geldt dat in sommige gevallen een contractspartij op grond van de wet een gunstiger positie heeft of dat er een betere positie kan worden gecreëerd door specifieke zekerheidsrechten uit te oefenen.

Om u een idee te geven van de mogelijkheden voor u als contractspartij van (een van) de vennootschappen, worden hieronder een aantal situaties geschetst.

Voortzetten activiteiten VanMoof en (gedeeltelijke) doorstart
De curatoren zullen onderzoeken of er mogelijkheden tot een doorstart zijn. Gedurende deze tijd zullen de activiteiten voortgezet kunnen worden. De opbrengsten die daarmee gerealiseerd worden, vallen in de boedel. Ook vergroot dit de kans op een doorstart, aangezien een draaiende onderneming zich meer leent om doorgestart te worden dan wanneer de activiteiten opnieuw opgestart moeten worden. De curatoren zullen met betrekking tot een eventuele voortzetting van de activiteiten afspraken met de betrokkenen maken.

Indien u een van deze betrokken partijen bent, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken met de curatoren onder welke voorwaarden de diensten en/of goederen geleverd zullen blijven worden. Te denken valt aan een garantstelling van de curatoren of een voorschotbetaling.

Tegelijkertijd zullen de curatoren onderzoeken of (een deel van) de activiteiten van VanMoof verkocht kunnen worden. Hierbij is een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel leidend. Indien u geïnteresseerd bent in een doorstart, dient u dat bij de curatoren kenbaar te maken. Aangezien een doorstart binnen enkele weken gerealiseerd moet zijn, is het van belang om zo snel en gedetailleerd mogelijk uw plannen en ideeën voor een doorstart kenbaar te maken. De curatoren zullen een biedingsprocedure opstarten en in dat kader – na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring – informatie over VanMoof verstrekken. Aan de hand daarvan zal er onderhandeld worden over de voorwaarden (waaronder de koopprijs) voor de doorstart.

Het is verstandig om hierbij een advocaat in de arm te nemen. Gedurende een faillissement spelen er diverse bijzonderheden, waaronder bepaalde arbeidsrechtelijke risico’s. Een advocaat kan u op deze bijzonderheden wijzen en u gedurende het traject adviseren over de te volgen strategie.

Opdrachtgever/dienstverlener/leverancier
Als opdrachtgever, dienstverlener en/of leverancier is het van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of de curatoren de overeenkomst tussen u en de vennootschap(pen) gestand zullen doen. Als dienstverlener en/of leverancier is het verstandig om uw diensten/leveranties op te schorten tot het moment waarop hieromtrent duidelijkheid bestaat. Dient u als opdrachtgever nog openstaande facturen te voldoen terwijl de vennootschap(pen) aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan kan het toch van belang zijn om de betaling van de openstaande facturen op te schorten totdat u bijvoorbeeld meer duidelijkheid heeft over het nakomen van eventuele garantieverplichtingen. Wij raden wel aan dat u aan de betreffende gefailleerde vennootschap mededeelt waarom u uw betalingsverplichting opschort.

Indien u als leverancier roerende zaken aan (een van) de vennootschappen heeft geleverd en de betreffende vennootschap heeft nog niet voldaan aan haar betalingsverplichtingen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op uw eigendomsvoorbehoud, mits dit met de betreffende vennootschap is overeengekomen. Het eigendomsvoorbehoud dient te blijken uit de overeenkomst, de verzonden opdrachtbevestiging en/of uw algemene voorwaarden. Verder heeft u als leverancier wellicht de mogelijkheid om het recht van reclame in te roepen. Het recht van reclame moet worden ingeroepen binnen zes weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden, of in ieder geval binnen 60 dagen nadat de zaak bij de betreffende vennootschap(pen) is afgeleverd.

Indien u (bijvoorbeeld als dienstverlener) nog een zaak onder zich heeft die eigendom is van een van de vennootschappen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het retentierecht. Het retentierecht geeft u de bevoegdheid om een zaak onder zich te houden totdat uw vordering wordt voldaan.

Verhuurder/leasemaatschappij
Indien u roerende en/of onroerende zaken verhuurt aan (een van) de vennootschappen, dan kan de huurovereenkomst op grond van de Faillissementswet zowel door u als door de curatoren worden opgezegd tegen een opzegtermijn van in beginsel drie maanden. Vorderingen tot de faillissementsdatum betreffen een concurrente vordering. Vorderingen vanaf de faillissementsdatum of - in geval van een voorafgaande surseance van betaling - vanaf de datum van surseance van betaling betreffen een boedelvordering. Indien uw vordering wordt gekwalificeerd als boedelvordering, dan is de kans op een uitkering groter dan in geval van een preferente en/of concurrente vordering. Het is van belang om zo snel mogelijk aan de curatoren kenbaar te maken welke (roerende) zaken door u aan (een van) de vennootschappen ter beschikking zijn gesteld. Voor de curatoren is immers vaak niet gelijk duidelijk welke zaken al dan niet eigendom zijn van VanMoof.

Advies: onderneem actie
Mocht u mogelijkheden zien om uw rechten veilig te stellen en uw schade als gevolg van het faillissement te beperken, dan is het van belang dit in een vroeg stadium en op correcte wijze aan de curatoren kenbaar te maken. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat u uw rechten alsnog prijsgeeft of in bepaalde situaties zelfs door de curatoren aansprakelijk wordt gesteld voor de als gevolg van uw handelen ontstane schade.

In deze blog staat slechts summier beschreven welke rechten u als contractspartij van (een van) de vennootschappen mogelijk heeft. Voor uitgebreide informatie over uw specifieke situatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze insolventiespecialisten zijn dagelijks actief met de behandeling van faillissementen, waardoor zij als geen ander weten wat uw belangen en bevoegdheden zijn. Daarnaast treden zij veelvuldig op voor belanghebbenden in faillissementen en surseances van betaling.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).