Wetsvoorstel transparantie turboliquidatie

Wetsvoorstel transparantie

Er zijn verschillende manieren om een onderneming te eindigen. Wanneer de onderneming geen baten meer heeft en er ook geen zicht meer op is, dan is de turboliquidatie de gangbare weg. Met het grote aantal ondernemingen dat op dit moment in financiële problemen verkeert, bestaat de angst dat veel ondernemers onterecht de weg van turboliquidatie gaan bewandelen. Om misbruik te voorkomen ligt er een nieuw wetsvoorstel, 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie' genaamd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Bij een turboliquidatie nemen de aandeelhouders het besluit om tot ontbinding over te gaan. Omdat er geen baten meer zijn, valt er ook niets te vereffenen, en houdt de vennootschap direct op te bestaan. Eventuele schuldeisers van de onderneming blijven in dat geval met een onverhaalbare vordering achter.

Turboliquidatie of faillissement?
De turboliquidatie is bedoeld om ondernemingen zonder baten te kunnen ontbinden. Het doet er in dat geval niet toe of er wel of niet sprake is van schulden. Als de onderneming wel over baten beschikt of zou moeten beschikken, terwijl er niet voldoende middelen zijn om alle schulden te voldoen, dan zijn het faillissement en/of het aanbieden van een crediteurenakkoord (zoals de WHOA) de geëigende wegen. De komst van een curator is meestal geen aantrekkelijke gedachte, zeker niet wanneer er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Sommige ondernemers kiezen in dat geval om de weg van de turboliquidatie te volgen. De turboliquidatie onder de huidige wetgeving kent namelijk geen financiële verantwoordingsverplichting. Het onterecht gebruik maken van de turboliquidatie is echter niet zonder risico’s: schuldeisers van de onderneming kunnen alsnog een faillissement aanvragen of de bestuurder aansprakelijk stellen.

Inhoud wetsvoorstel
Het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ stelt nieuwe tijdelijke eisen aan het gebruik maken van de turboliquidatie. Deze nieuwe eisen verhogen de drempel voor technisch failliete ondernemingen om alsnog gebruik te maken van de turboliquidatie. Hieronder zetten wij de wijzigingen globaal uiteen.

A. Financiële verantwoording afleggen
Het bestuur van de onderneming dient in de toekomst financiële verantwoording af te leggen aan de schuldeisers over de ontbinding van de rechtspersoon en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Dat betekent dat het bestuur de volgende documenten moet opstellen en deponeren:

  • een (slot)balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;

  • een schriftelijke toelichting waaruit de oorzaak blijkt van het ontbreken van baten en het bestaan van eventuele schulden;

  • een slotuitdelingslijst als er voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn betaald met indeling van de schuldeisers volgens de wettelijke rangorde;

  • nog niet gepubliceerde jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren.

B. Civielrechtelijk bestuursverbod
Het Openbaar Ministerie kan de rechtbank verzoeken tot het opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod voor de duur van vijf jaar. Dit risico bestaat als één of meer bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan:

  • het niet hebben voldaan aan de nieuwe deponeringsverplichtingen die hiervoor staan vermeld, of;

  • één of meerdere schuldeisers doelbewust hebben benadeeld, of;

  • het in de voorgaande twee jaren vaker betrokken is geweest bij turboliquidaties, waarbij verwijtbaar schulden zijn achtergelaten.

Tot slot
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in werking zal treden. Op 9 mei 2022 heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel. De wet heeft vooralsnog een tijdelijk karakter van twee jaar na inwerkingtreding. De Raad van State benadrukt in zijn advies juist dat het wetsvoorstel problemen van structurele aard probeert aan te pakken en daarom beter losgekoppeld kan worden van de urgentie van het invoeren van tijdelijke regelingen vanwege de coronacrisis.

Denkt uw cliënte eraan om de onderneming te beëindigen en heeft zij te maken met schulden, dan is het raadzaam (tijdig) advies in te winnen om een plan op te stellen. De advocaten van Van Iersel Luchtman Advocaten begeleiden uw cliënten graag bij dit traject.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op