BRZO

BRZO

Het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo) voert de Europese Seveso III-richtlijn in Nederland in. In het Brzo 2015 wordt wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader geïntegreerd. Het is de bedoeling om zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn te voorkomen en te beheersen.

Het Brzo 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Brzo-bedrijven moeten aan de hoogste standaarden voldoen en als zij daar niet aan voldoen wordt hard opgetreden, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.

Brzo en Omgevingswet
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Dit is één wet die alle (26) wetten (60 amvb’s en 75 ministeriële regelingen) op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. De Omgevingswet heeft ook consequenties voor Brzo-bedrijven. Het Brzo 2015 verdwijnt, maar de regels zelf verdwijnen niet. Deze komen terug in het Besluit activiteiten leefomgeving (verplichtingen voor bedrijven), het Omgevingsbesluit (regels voor de overheden) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (aanwijzing domino-inrichtingen). De inhoud blijft hetzelfde. Wat verdwijnt is het inrichtingenbegrip van de Wet milieubeheer en de Wabo. De inrichting is straks niet meer het aangrijppunt voor regels over milieubelastende activiteiten. Zonder het inrichtingenbegrip sluiten de regels meer aan op de Seveso-richtlijn. Voorts blijft GS bevoegd gezag voor de Seveso-inrichting, komt er een specifieke zorgplicht, maar blijft artikel 5 Brzo 2015 bestaan.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij hebben een ruime ervaring in Brzo-kwesties in de ruimste zin van het woord. Wij zijn hierin gespecialiseerd zowel vanuit het bestuursrecht, als het strafrecht. Met een groot team adviseren wij al jarenlang BRZO-inrichtingen. Wij bieden specialistische ondersteuning in het geval ondernemingen met toezicht en handhaving worden geconfronteerd, maar ook staan wij ondernemingen bij in discussies met de overheid over de uitleg van het Brzo. We kunnen uw organisatie ook adviseren om (verder) compliant te zijn met de wet- en regelgeving.

Verschillende autoriteiten houden zich bezig met toezicht op de naleving en handhaving. Te denken valt daarbij aan de Inspectie SZW, de Omgevingsdiensten (waaronder de DCMR), ILenT en het Openbaar Ministerie. Overtredingen kunnen leiden tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke trajecten die ook naast elkaar kunnen lopen. In beide trajecten kunnen wij u bijstaan.

Onze BRZO specialisten
staan voor u klaar