WHOA voor een schuldeiser

WHOA voor een

Met de WHOA kunnen problematische schulden van bedrijven geherstructureerd worden door middel van een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders. Mits de onderneming in de kern levensvatbaar is. Een positief gevolg van zo’n akkoord kan zijn dat u minder schade lijdt dan bij een faillissementssituatie. Bovendien zal de onderneming blijven bestaan, wat ook weer voordelig is voor u als schuldeiser en/of aandeelhouder. Bij een akkoord wordt echter ook wat gevraagd van u als betrokkene.

Hoe kunt u te maken krijgen met de WHOA?

Zelf akkoord aanbieden
U wilt zelf het heft in handen nemen en het initiatief nemen tot een akkoord. Iedere schuldeiser, aandeelhouder of iedere ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging kan bij de rechtbank een verzoek indienen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Die herstructureringsdeskundige kan dan namens de debiteur een akkoord aanbieden. Een dergelijk verzoek moet aan de nodige vereisten voldoen. De rechtbank zal het verzoek in ieder geval toewijzen als er inderdaad sprake is van een dreigend faillissement en het is ingediend door de meerderheid van de schuldeisers/aandeelhouders. Ons WHOA-team kan u helpen bij het indienen van een verzoek.

Akkoordvoorstel krijgen
De ondernemer doet u een voorstel om uw afspraken, aandeelhoudersrechten en/of contracten te wijzigen. In een akkoordvoorstel kunnen bestaande afspraken en contracten worden aangepast. Bijvoorbeeld: als vaste lasten voor een bedrijf te hoog zijn geworden en het bedrijf weer gezond kan worden door een lastenverlaging, is het onder de WHOA mogelijk dat de ondernemer u als contractspartij een voorstel tot wijziging doet. Meer informatie vindt u in het artikel over het beëindigen van (duur)overeenkomsten in een WHOA-traject.

Onder de WHOA kunnen ook de rechten van aandeelhouders worden gewijzigd. Dat kan inhouden dat u uw aandelen verliest of dat uw aandelenbelang verwatert. Aan schuldeisers kan worden gevraagd een deel van uw vordering kwijt te schelden.

U kunt uiteraard zelf beoordelen of u een voorstel acceptabel vindt en of u het wilt accepteren. Maar realiseer u ook dat de rechtbank onder bepaalde voorwaarden schuldeisers en aandeelhouders tegen hun zin in aan een akkoord kan binden. Het akkoord geldt dan voor alle schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord betrokken zijn, óók als zij tegen of niet hebben gestemd.

Wat kunt u doen als u niet akkoord bent met het voorstel?

  • Het akkoordaanbod goed laten toetsen
    Als u het akkoordaanbod niet acceptabel vindt, is het voor u van groot belang om te laten toetsen of het voorstel aan de strenge voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, bent u namelijk als tegenstemmer niet aan het akkoord gebonden.

  • Tijdig klagen
    Als u van mening bent dat het akkoord niet juist tot stand komt of is ingericht, moet u tijdig uw beklag indienen bij de rechtbank. Anders kunnen uw bezwaren worden gepasseerd en het akkoord alsnog worden gehomologeerd.

U vermoedt dat de onderneming een akkoord voorbereidt
De WHOA kent twee varianten: een openbare en een besloten akkoordprocedure. Bij een openbare procedure, wordt de startverklaring ingeschreven in het handelsregister. Er staat dan in het uittreksel dat er een “openbare akkoordprocedure buiten faillissement’’ is gestart. Als dit speelt en u heeft nog niets van uw debiteur vernomen, neem dan contact op met de debiteur. Mogelijk heeft u ten onrechte geen bericht gekregen. Ook in het geval van een besloten procedure zult u (als u in het akkoord wordt betrokken) door uw debiteur moeten worden geïnformeerd, maar is het feit dat er een akkoord wordt voorbereid niet in de registers terug te vinden.

De wet biedt mogelijkheden om bezwaar te maken tegen (de inhoud van) een akkoord-voorstel. Het is echter van belang dat u zo snel mogelijk actie onderneemt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw ‘klacht’ te laat komt en dat de rechtbank aan uw bezwaren voorbij gaat. Ons WHOA-team kan u helpen bij het inschatten van de slagingskans van uw bezwaren.

Hoe kunnen wij u helpen?