Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag is een groot maatschappelijk probleem. Het komt overal voor, dus ook op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag is niet gebonden aan een branche of beroep. Veel organisaties worstelen de laatste jaren met de vraag hoe zij zorgvuldig en doortastend moeten omgaan met meldingen van ongewenst gedrag. Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zij moeten hiervoor beleid opstellen en dit ook daadwerkelijk opstellen. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

VIL heeft ruime ervaring op het gebied van integriteitskwesties. Daarnaast heeft VIL een gecertificeerde externe vertrouwenspersoon in huis. Dat is Arvid Munsters. Hij ondersteunt bij conflicten op de werkvloer en heeft vanuit zijn rol als arbeidsrechtadvocaat jarenlange ervaring in zaken over ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Voordelen externe vertrouwenspersoon
Het hebben van een externe vertrouwenspersoon kan verschillende juridische voordelen bieden voor bedrijven. Allereerst kan het helpen bij het voorkomen van juridische geschillen. Door werknemers een veilige plek te bieden om hun zorgen te uiten en deze adequaat aan te pakken, kunnen potentiële problemen worden opgelost voordat ze escaleren tot juridische kwesties.

Bovendien kan het hebben van een externe vertrouwenspersoon aantonen dat het bedrijf zich actief inzet voor het waarborgen van een veilige werkomgeving. Dit kan een positieve invloed hebben op de reputatie van het bedrijf en kan helpen om vertrouwen op te bouwen bij zowel werknemers als externe belanghebbenden.

Arvid Munsters
Arvid is onafhankelijk, objectief en discreet. Vanuit zijn expertise en jarenlange ervaring als advocaat kan Arvid maatwerk voor uw organisatie leveren en goed adviseren. Arvid is lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en heeft de meerdaagse opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit met goed gevolg afgerond. 

De taken van de externe vertrouwenspersoon

Het opvangen, begeleiden en adviseren van eventuele melders.

De meeste werknemers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of een integriteitskwestie, weten niet goed hoe te handelen. De externe vertrouwenspersoon biedt die werknemers de mogelijkheid om in vertrouwen hun hart te luchten. Vervolgens worden de verschillende opties verkend. De werknemer houdt daarbij altijd de regie. Wel zal Arvid – als externe vertrouwenspersoon – adviseren over de mogelijke gevolgen van die opties en zal hij – waar mogelijk – proberen te de-escaleren. De praktijk leert dat een vertrouwelijk gesprek met de vertrouwenspersoon vaak al voldoende is voor de medewerker, omdat die zich goed gehoord voelt. Vervolgstappen zijn dan niet nodig.

Het voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.

Veel ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties kunnen voorkomen worden als er meer kennis binnen de organisatie is van deze onderwerpen. Voorlichting is dan ook een heel belangrijke taak van de vertrouwenspersoon. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van presentaties en het verspreiden van factsheets.

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en management. 

Een vertrouwenspersoon kan vanuit zijn rol signalen binnenkrijgen over ongewenst gedrag binnen een organisatie. Het is van belang dat die signalen ook bij de organisatie bekend zijn. Daarom houdt de vertrouwenspersoon goed in de gaten welke meldingen hij binnenkrijgt en signaleert hij eventuele trends in die meldingen. Vervolgens is het ook een van de taken vertrouwenspersoon om het management van die signalen en eventuele trends op de hoogte te brengen. Dit gebeurt onder andere door het schrijven van een jaarverslag, welke verslag wordt opgevolgd door een jaargesprek met de directie of de Raad van Bestuur. De vertrouwelijkheid van de melders blijft daarbij gewaarborgd.

Arvid Munsters
Staat voor u klaar

Meer informatie over de externe vertrouwenspersoon?