Omgevingswet

Omgevingswet

Het ziet ernaar uit dat op 1 januari 2024 een hoogtepunt zal worden bereikt in een gigantisch wetgevingstraject. Dat is namelijk (vooralsnog) de dag dat de Omgevingswet inwerking zal treden. In juridisch Nederland wordt nog flink gediscussieerd over deze inwerkingtreding, maar de seinen lijken op groen te staan.

Er worden met de invoering van de Omgevingswet maar liefst 26 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en 120 ministeriële regelingen samengevoegd tot 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en ongeveer 10 ministeriële regelingen. De wetgever streeft met deze nieuwe wet- en regelgeving in ieder geval de volgende vier verbeterdoelen na:

  • Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.

  • De fysieke leefomgeving (meer) centraal stellen.

  • Meer ruimte voor lokaal maatwerk.

  • Snellere en betere besluitvorming.

Veranderingen
Bij de invoering van dit nieuwe stelsel, worden ook veel nieuwe begrippen geïntroduceerd. Zo zullen de bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen (met daarin opgenomen de regels betreffende de ruimtelijke ordening) worden vervangen door één omgevingsplan. Zo heeft iedere gemeente straks nog maar één omgevingsplan voor haar hele grondgebied. Ook zullen de structuurvisies op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden vervangen door omgevingsvisies.  

Voor u
Voor u als ondernemer is het natuurlijk vooral van belang om te weten wat er qua regels gaat veranderen voor uw bedrijf. Wij houden u onder andere middels de volgende blogs en artikelen op de hoogte van de diverse ontwikkelingen.

Neem contact met ons op