Garanties en vrijwaringen: deel 9 van reeks Bedrijfsoverdracht

Garanties en vrijwaringen:

Het Van Iersel Luchtman Advocaten M&A-team schrijft een reeks blogs, waarbij wordt ingegaan op de juridische aspecten van bedrijfsoverdracht, oftewel: aan- of verkoop van ondernemingen. In dit negende deel van de reeks gaan we in op de garanties en vrijwaringen zoals die worden gegeven in een Share Purchase Agreement (SPA).

Bij een (aandelen)overdracht spelen garanties en vrijwaringen een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor tijdens het onderhandelproces omdat het gaat over de risicoverdeling tussen de koper en de verkoper. In deze blog leest u wat garanties en vrijwaringen zijn, waarom ze worden afgegeven en wat de verschillen zijn.

Wat zijn garanties en vrijwaringen?
Garanties en vrijwaringen vormen een standaard onderdeel van de SPA. In de wet is niet bepaald hoe die garanties en vrijwaringen eruit moeten zien. Het is aan de partijen om hier invulling aan te geven en over te onderhandelen. De verkoper geeft in het kader van de (aandelen)overdracht garanties en vrijwaringen met betrekking tot het over te dragen bedrijf af aan koper. Ze bieden de koper bescherming en zekerheid. Een koper zal doorgaans zoveel en zo uitgebreid mogelijke garanties en vrijwaringen wensen, terwijl een verkoper er belang bij heeft om de garanties en vrijwaringen qua inhoud (en duur, als het om garanties gaat) zoveel mogelijk te beperken. Beide partijen hebben belang bij een zorgvuldige formulering, omdat daarmee de kans op conflicten of onduidelijkheden wordt geminimaliseerd.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Wat is het verschil tussen garanties en vrijwaringen?

Garanties
Een garantie in een bedrijfsovername is wezenlijk anders dan de garantie die men krijgt bij de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe auto, waarbij de koper een garantie voor de (nabije) toekomst krijgt. Een garantie bij een bedrijfsovername is een verklaring of belofte van de verkoper over de toestand van de onderneming op het moment van de overdracht van de aandelen Na die datum kan de verkoper, die niet langer de touwtjes in handen heeft, niet langer instaan voor wat er met de onderneming gebeurt. Inhoudelijk betreft de garantie een verklaring over het bestaan of ontbreken van bepaalde feiten. Zo is het gebruikelijk dat de koper in elk geval garanties geeft over zijn bevoegdheid om te mogen verkopen, de te verkopen vennootschap en de aandelen die hij verkoopt (de “titelgaranties”). Andere voorbeelden van garanties zijn onder meer dat de balans correct is opgesteld, dat er geen juridische geschillen lopen, dat de eigendommen van de onderneming vrij en niet verpand of beslagen zijn en dat alle verstrekte informatie juist, volledig en niet misleidend is. Welke garanties in een concreet geval worden overwogen en vastgelegd, is afhankelijk van de specifieke business en de onderhandelingen tussen de partijen.

Vrijwaringen
Een vrijwaring is een verklaring waarbij de verkoper belooft om de koper of de over te dragen vennootschap te compenseren of schadeloos te stellen voor specifieke verliezen, claims, kosten of andere juridische aansprakelijkheden die aan het licht komen na de transactie. Vaak heeft een vrijwaring betrekking op een specifieke gebeurtenis waarvan bij het sluiten van de koopovereenkomst duidelijk is dat dit nadelige financiële gevolgen zal hebben voor de over te nemen vennootschap. Zo kunnen er risico’s naar boven gekomen zijn tijdens het due diligenceonderzoek waarbij het redelijk is dat de verkoper deze draagt als die zich verwezenlijken. Ook is het gebruikelijk om een vrijwaring af te geven voor onbekende belastingaanspraken die pas na de overname bekend worden.

Tot slot
Garanties en vrijwaringen vormen een fundamenteel onderdeel van een bedrijfsoverdracht. Ze bieden de koper de noodzakelijke bescherming en zekerheid en helpen om potentiële conflicten en risico's na de overname te minimaliseren. Door zorgvuldig te onderhandelen en deze bepalingen duidelijk vast te leggen in de SPA, kunnen zowel koper als verkoper hun belangen veiligstellen.

Heeft u vragen over de juridische aspecten van bedrijfsoverdracht, neem dan contact op met Iris Lemmers of een ander lid van ons M&A-team. Wij zijn er om u te helpen bij elke stap van uw bedrijfsoverdrachtstraject.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen (lees onze disclaimer).

Iris Lemmers

Advocaat

AdvocaatNeem contact op